Onderzoek doen met gegevens uit het Nederlands Tuberculose Register

Welke gegevens zijn opgenomen in het NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register)?
Onder andere persoonskenmerken, laboratorium uitslagen en gegevens over de diagnose en behandeling van alle tuberculose-patiënten en van alle personen met een latente tuberculose infectie (LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie)) wanneer daar toestemming voor is verkregen in Nederland. In het NTR-codeboek zijn alle variabelen beschreven.

Welke variabelen zijn opvraagbaar?
In principe zijn alle variabelen opvraagbaar. Variabelen die direct herleidbaar zijn tot een individu of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) worden alleen verstrekt nadat van elke GGD individuele toestemming is verkregen voor verstrekking.

Wie bepaalt welke gegevens verstrekt worden?
De Registratie Commissie NTR waarin vertegenwoordigers zitten van de verantwoordelijken (GGD’en). De commissie vergadert 2 à 3 maal per jaar.

Op welke wijze vraagt u gegevens aan?
Door het indienen van een onderzoeksaanvraag middels het formulier OnderzoeksaanvraagU kunt het formulier toesturen aan de medewerker datamanagement tuberculose (RIVM) Henrieke Schimmel, henrieke.schimmel@rivm.nl èn de secretaris van de Registratie Commissie NTR: Gea Stegen, gstegen@ggdghor.nl (GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)).

Kunnen gegevens uit het NTR op persoonsniveau gekoppeld worden aan een onderzoeksbestand van derden?
Ja, dat kan als de Registratiecommissie heeft ingestemd met het verstrekken van de gegevens. U stuurt het databestand met identificerende variabelen op, de databestanden worden gekoppeld en de identificerende variabelen worden verwijderd. U ontvangst een geanonimiseerd onderzoeksbestand terug.

Overzichtstabel of databestand?
Op tbc Tuberculose (Tuberculose)-online.nl is een gedeelte van het NTR opengesteld om zelf tabellen en figuren te maken. Wilt u een tabel met gegevens die niet op tbc-online staat, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Voor een databestand dient altijd een aanvraag ingediend te worden.

Zijn er ook andere tuberculose-databestanden in Nederland?
Ja, er zijn ook gegevens verzameld in de Monitoring Screening Immigranten (MSI Monitoring Screening Immigranten (Monitoring Screening Immigranten)). In de MSI zijn gegevens opgenomen van alle reguliere immigranten die door de GGD'en voor binnenkomst- en vervolgscreening zijn gescreend.