Wat is een arbeidsongeval? En over welke feiten en cijfers hebben we het als we de arbeidsongevallen in kaart brengen?

Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van betaald werk. Dat kan zijn in een bedrijf, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werk aan de weg, bruggen, op het water, etcetera. Sommige ongevallen zijn zo ernstig dat het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt zoals amputatie of blindheid, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen.

Feiten en cijfers

  • In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 350.000 bedrijven.
  • Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval.
  • Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn 1-2 doden per week.
  • Werkgevers zijn verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden aan de Inspectie SZWSociale zaken en werkgelegenheid. Die doet vervolgens onderzoek om te bepalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of het ongeval veroorzaakt is door een of meerdere overtredingen van wettelijke bepalingen.
  • Alle door de Inspectie SZW onderzochte ongevallen uit de periode 1998 tot en met 2014 staan in een database van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: Storybuilder.
  • Werkgevers zijn verplicht in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico's er in hun bedrijf zijn. Ook moeten zij in een plan van aanpak aangeven welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk verminderen. De webapplicatie WebORCA kan bedrijven hierbij helpen.

Risicovolle werkomstandigheden

Wat zijn risicovolle omstandigheden zijn waaronder veel werknemers werken? Dat zijn bijvoorbeeld situaties waarin zij kunnen uitglijden of vallen, aangereden worden, bekneld raken in een machine of zich snijden aan bewegende objecten.

In Storybuilder staat informatie over directe en achterliggende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen. Ook zijn er diverse factsheets beschikbaar.

Uiteraard staan er in de Arbo-wet regels waaraan de werkgever zich moet houden om arbeidsrisico’s en ongevallen te voorkomen. Voorschriften over verplichte veiligheidsvoorzieningen voor apparatuur en beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar ook als de werkgever en werknemer zich 100 % aan de wet houden kunnen er ongelukken gebeuren.

  • Dankzij ORCA kunnen de risico’s beter ingeschat worden en kunnen verdergaande preventieve maatregelen worden genomen.