Oktober 2019: Bedrijfsbezoek Nouryon

Op dinsdag 22 oktober is een deel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-team op bezoek gegaan bij Nouryon in Deventer. De dag begon met een inleiding door Nouryon waarin het ontstaan van het bedrijf en de werkzaamheden werden uitgelicht. Nouryon en haar voorgangers hebben een grote rol gespeeld bij het opstellen van de stroomschema’s om organische peroxiden te classificeren. In Deventer staat het Research & Development laboratorium waar o.a. onderzoek wordt gedaan naar katalysatoren voor polymerisaties. In het lab worden ook testen uitgevoerd met stoffen die behoren tot transportklasse 5.2 (organische peroxiden), 4.2 (voor zelfontbranding vatbare stoffen) en 4.3 (stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen).

’s Middags werden er in het laboratorium demonstraties gegeven van organische peroxiden en een pyrofore stof. Hier werden o.a. de verschillen in reactiesnelheid en intensiteit tussen brandbare vloeistoffen en organische peroxiden gedemonstreerd. Daarnaast is er een demonstratie gegeven van een pyrofore stof die in contact met lucht direct ontbrandde. Gedurende de dag was er genoeg ruimte voor vragen en zijn ook andere onderwerpen op de agenda van de internationale vergaderingen besproken.


Maart 2019: Operationeel RIDRèglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses overleg

RIVM heeft op 11 maart de zevende bijeenkomst van het operationeel RID overleg bijgewoond. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door de VNCIVereniging van de Nederlandse Chemische Industrie in samenwerking met DBdecibel Cargo en ProRail. RIVM, als dossierhouder voor RID, heeft op deze bijeenkomst een presentatie gegeven over de nieuwe controlelijsten die binnen het RID zijn ontwikkeld zoals eerder is bericht. Deze bijeenkomst was een mooie gelegenheid om het doel en de toegevoegde waarde van deze controlelijsten uit te leggen voor de beoogde gebruikers en andere geïnteresseerden.

Het operationele RID overleg heeft als doel om met alle stakeholders die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in discussie te gaan over de dagelijkse praktijk. De reden voor het opzetten van deze bijeenkomst was oorspronkelijk het groot aantal druppellekkages op het spoor, inmiddels is het een breed overleg waar verschillende (veiligheids)onderwerpen worden besproken. Naast Nederlandse partijen zijn ook Belgische bedrijven hierbij aanwezig.


Oktober 2018: Positieve bijdrage RIVM bij ESPHEvaluation of Safety and Pollution Hazards werkgroep

Wanneer moet een product met een olie-achtige samenstelling vervoerd worden als een olieproduct en wanneer als een chemicalïenproduct? Om vervoerders en overheden met dit soms complexe vraagstuk op weg te helpen heeft de werkgroep Evaluation of Safety and Pollution Hazards (ESPH) van de International Maritime Organization (IMOinternational maritime organization) een concept richtsnoer opgesteld tijdens de oktobervergadering van de groep. Tot op heden waren er nog geen criteria die kunnen helpen bij deze onderscheid.

De ESPH werkgroep heeft tot doel het bepalen van de vervoersvoorwaarden voor producten die vervoerd worden in bulk in de zeevaart. Tijdens de vergadering heeft de werkgroep ook 32 producten en 30 schoonmaakadditieven voor tanks beoordeeld en toegevoegd aan de voorlopig circulair “Provisional categorization of liquid substances in accordance with MARPOL Annex II and the IBCInternational Bulk Chemical Code Code”.

Het RIVM heeft deze vergadering namens Nederland voorgezeten wat kon rekenen op positieve reacties van de verschillende delegatieleden.


November 2018: RIVM bij de CTGG-dag

Op vrijdag 30 november vond de jaarlijkse CTGG-dag plaats, bij de voormalige Caballero Frabriek in Den Haag. Jeannette Gomez en Niels Remers zijn vanuit het RIVM bij de CTGG dag aanwezig geweest. Tijdens de bijeenkomst werden de wijzigingen van de voorschriften voor de weg en het water (ADRAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, ADNAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures en IMDGvervoer over de zee) besproken. Ook waren er presentaties over de problematiek rondom druppellekkages, de risico’s van alternatieve brandstoffen en uitdagingen voor buisleidingeigenaren.

Voor meer informatie, de foto’s en de presentaties zie de website van de ctgg.


Oktober 2018: Informele werkgroep controlelijsten RID

Na een succesvolle eerste vergadering was Den Haag op 11 en 12 september opnieuw de plek waar de vergadering van deze informele werkgroep bijeen kwam. Doel was het aanpassen van de controlelijsten voor het laden en lossen van reservoirwagens voor vloeistoffen. De aanpassing van de bestaande controlelijsten is nodig omdat deze verouderd zijn en geharmoniseerd moeten worden met de nieuw ontwikkelde controlelijsten voor het laden en lossen van reservoirwagens voor gassen. De controlelijsten sluiten nu beter aan bij de praktijk en hebben als doel het voorkomen van lekkages door de verplichte handelingen procesmatig te beschrijven. De nieuwe teksten zijn in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de industrie opgesteld. In november zullen de conceptteksten worden voorgelegd aan de RID vergadering in Krakau om vastgesteld te worden. Hierna zullen ze worden gepubliceerd op de website van de OTIFOrganisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires.


Mei 2018: Aanpak resten paraffine op zee en strand

Op maandag 7 mei heeft Nederland als eerst land afspraken gemaakt voor de goedkeuring van strengere regelgeving op het gebied van lozingen op zee van waswater met paraffine achtige stoffen. De minister (Infrastructuur en Waterstaat) heeft samen met o.a. reders, verladers en de haven van Rotterdam een handtekening onder de afspraken gezet.
De tekst naar het persbericht


Mei 2018: Werkbezoeken VT & Stolt-Nielsen

Op donderdag 26 april en dinsdag 1 mei hebben Benjamin Beldman en Niels Remers (RIVM) werkbezoeken afgelegd aan tankschepen van Verenigde Tankrederij (VT) en Stolt-Nielsen. Met VT is een bezoek gebracht aan de Vorschtenbosch, die juist een lading UNUnited Nations 3082 aan het lossen was. Met Stolt-Nielsen is een uitgebreid bezoek gebracht aan de Stolt Merwede die voor groot onderhoud op de werf lag. Daardoor was het mogelijk de, uiteraard gasvrije, ladingtank en dubbele wand/bodem te betreden en alle voorgeschreven apparatuur (laad- losleidingen, meetapparatuur voor de vullingsgraad, alarmeringsinstallaties voor de vullingsgraad en verwarmingsbuizen) van binnenuit te bekijken. Tijdens de werkbezoeken is onder meer gesproken over het veilig laden en lossen van tankschepen, de explosieveiligheid van de schepen, de beschikbare evacuatiemiddelen en het beschermen en opleiden van deskundig personeel op de schepen.


December 2017: Werkbezoek TESO

Op donderdag 7 december hebben Henk Langenberg (Min. I&WMinisterie van Infrastructuur & Waterstaat) en Benjamin Beldman (RIVM) een werkbezoek afgelegd aan Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO). Tijdens het werkbezoek is gesproken over de noodzaak van het gebruik van gevaarlijke stoffen op het eiland en onder welke voorwaarden deze goederen veilig naar het eiland kunnen en mogen worden vervoerd. Op Texel is ook een bezoek gebracht aan de nieuwe veerboot van TESO, de Texelstroom. De Texelstroom vaart niet alleen op CNG maar maakt ook gebruik van zonnepanelen. Op het moment van het bezoek was er een brandoefening gaande op de veerboot.


November 2017: Nederland zet RID-vergadering op het juiste spoor

De internationale werkgroep waarbinnen de regelgeving voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt ontwikkeld telt ruim 50 lidstaten. Elk jaar wordt de vergadering van de werkgroep in een andere lidstaat georganiseerd. Dit jaar had Nederland de eerExpected ecological risk om als gastheer op te treden. In de schaduw van de Longmoor, een trein gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog om de treindiensten in bevrijd Europa weer op gang te brengen, was het Spoorwegmuseum in Utrecht het passende decor voor de vergadering. Te midden van de historie werd geschreven aan de toekomst.

De vergadering begon met een videoboodschap van Peter Torbijn, directeur Veiligheid en Risico’s van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin hij de Nederlandse visie toelichtte op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Tijdens de vergadering zijn besluiten genomen over de harmonisatie van de spoorregelgeving met de andere vervoersvormen en over de technische veiligheidseisen voor wagons die gevaarlijke stoffen bevatten. Deze besluiten treden per 1 januari 2019 in werking. Verder heeft ProRail een presentatie gegeven over testen die zij uitvoeren met nieuwe technieken om op emplacementen te registreren waar wagons zich bevinden.

Ten slotte was er voor de internationale gasten ook nog gelegenheid om te genieten van de collectie van het Spoorwegmuseum. Een expert van het museum was beschikbaar om de gasten te vertellen over de geschiedenis van de treinen en de locatie van het museum.