Wanneer giftige stoffen (ADRAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route klasse 6.1 verpakkingsgroep I en II) in een opslagvoorziening aanwezig zijn, moet de bronsterkte worden berekend voor het onverbrand vrijkomen van deze stofcategorie. Om het vrijkomen van onverbrande stoffen uit ADR klasse 6.1 te kunnen modelleren, is per verpakkingsgroep een voorbeeldstof nodig: Voorbeeldstoffen ADR klasse 6.1 voor SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland (zip-file). Een instructie hoe deze voorbeeldstoffen in een studie kunnen worden ingelezen, is bijgevoegd.