De onafhankelijke stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)) stelde van 1980 tot begin 2017 landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk.

De WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) gebruikt nog steeds de RIVM-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen. De oprichting van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI),dat de  werkzaamheden van de voormalige Werkgroep Infectie Preventie (WIP) zal voortzetten, bevindt zich in een laatste stadium. In aanloop naar de formele oprichtingsbijeenkomst hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt over de samenwerking.

Het SRI gaat richtlijnen ontwikkelen voor infectiepreventie voor alle facetten van de zorg. De richtlijnen zullen ontwikkeld worden door drie partijen:

  • De Federatie voor Medisch Specialisten (FMS);
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
  • De Stichting Kwaliteitsimpuls voor de Langdurige Zorg (SKILZ).

Deze partijen vertegenwoordigen de medisch specialistische zorg, de openbare gezondheidszorg en de langdurige zorg en zorgen samen dat SRI het oude WIP-domein geheel zal beslaan. Naast deze partijen worden aan het samenwerkingsverband ook de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) Nederlandse vereniging van ziekenhuizen ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra) Nederlandse federatie van universitair medische centra ) toegevoegd. Het doel van de SRI is richtlijnen te ontwikkelen die voor het hele zorglandschap in Nederland de basis vormen voor infectiepreventie.

In de periode van 2021-2025 gaat het SRI de verouderde WIP-richtlijnen, die op deze pagina's staan, herzien. Afhankelijk van het onderwerp is één van de drie partijen de trekker van het herzieningsproces. Bij de herziening van elke richtlijn zullen relevante stakeholders in kaart worden gebracht en uitgenodigd deel te nemen. Zorgmedewerkers die de richtlijn in de praktijk gaan gebruiken, worden hierin ook meegenomen. Het SRI publiceert de SRI-richtlijnen op een landelijke openbare website. Het RIVM ontwikkelt en beheert deze website.  U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader. Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.


De richtlijnen vindt u in de linker navigatiekolom onder WIP-richtlijnen.