Titel Auteurs Rapportnummer
A spatially explicit LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses)-indicator for P-depletion in agricultural soils Hollander A., Zijp M., van Wijnen H. 2015-0198
Addendum to "Electromagnetic Fields in the Irish Context" : Policy Options Hall E.f., Rijs, K.J., Stam R., Bolte J.F.B., Pruppers M.J.M> 2015-0111
Agricultural practice and water quality at grassland farms registered for derogation in 2013. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013 Lukacs S., de Koeijer T.J., Prins H., Vrijhoef A., Boumans L.J.M., Daatselaar C.H.G., Hooijboer A.E.J. 2015-0072
Beleidsdoorlichting geluid. Artikel 20, begroting IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu). De sanering van knelpunten van Beek A.J., de Gruijter D.G., van Kamp I., Swart W. 2015-0096
Beleidsverkenning circulaire economie in de bouw. Een perspectief voor de markt en overheid Schut E., Crielaard M., Mesman M. 2015-0197
Beoordelingskader milieu-effecten schaliegaswinning Tangena B.H., van Beelen P., Spijker J., Verschoor A.J., Uijt de Haag P.A.M., de Gruijter D.G., Lolkema D.E., Ruyssenaars P.G., van Kempen E. 2015-0074
Biosecurity Signalering 2014. Bureau Biosecurity van den Berg L.M., Bleijs D.A., de Hoog C., Rutjes S.A., Schaap M.M., van den Berg H.H.J.L., Jacobi A.J., Agterberg M.C. 2015-0056
Chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Advies over de mogelijke uitwerking van een uitzonderingsbeleid voor laag-risicostoffen Smit C.E., van der Linden A.M.A., Cornelese A.A. 2015-0079
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) N.V.Periode 2013 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2015-0011
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale BorsselePeriode 2013 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2015-0010
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRGPeriode 2013 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2015-0013
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland B.V. Besloten Vennootschap (Besloten Vennootschap)Periode 2013 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2015-0014
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van ventilatielucht van de voormalige kerncentrale DodewaardPeriode 2013 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2015-0012
Cosmetovigilance in the Netherlands 2014-2015 Woutersen M., Bakker M. 2015-0216
Derivation of a water-based quality standard for secondary poisoning of mercury Verbruggen E.M.J., van Herwijnen R., Smit C.E. 2015-0058
Development of a protocol to evaluate bacterial resistance in response to household disinfectants. A feasibility study Montforts M.H.M.M., de Jonge R., Franz E., Geraets L., Rietveld A.G. 2015-0070
Diffuse loodverontreiniging in de bodem. Advies voor een gemeenschappelijk beleidskader Otte P.F., Bakker M.I., Lijzen J.P.A., Versluijs C.W., Zeilmaker M.J. 2015-0204
Doorvergiftiging in de voedselketen door bodemverontreiniging: toepassing in bodembeleid. Inventarisatie van knelpunten, praktijkervaringen en oplossingen Brand E., Mesman M. 2015-0037
Early warning systems to detect new and emerging risks in Europe Palmen N.G.M. 2016-0022
Ecosysteemdiensten van grondwater en ondergrond. Beschrijvingen en relaties met activiteiten en maatregelen Vermooten S., Lijzen J.P.A. 2014-0167
Eerste inventarisatie alternatieven voor biociden met formaldehyde of formaldehyde releasers Wezenbeek J.J., Janssen M.P.M., Scheepmaker J.W.A. 2015-0069
Effecten van drugs op het waterecosysteem. Verkenning van de ecologische risico's van 10 stoffen Smit C.E. 2015-0129
Effecten van filtratie op stikstof- en fosforconcentraties in slootwater op landbouwbedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Vrijhoef A., Buis E., Fraters B. 2015-0065
Electromagnetic Fields in the Irish Context Hall E.F., Rijs K.J., Stam R., Bolte J.F.B., Pruppers M.J.M. 2015-0073
Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2013. Informative Inventory 2015 Jimmink B.A., Coenen P.W.H.G., Droge R., Geilenkirchen G.P., Leekstra A.J., van der Maas C.W.M., te Molder R.A.B., Peek C.J., Vonk J., Wever D. 2014-0166
Environmental radioactivity in the Netherlands.Results in 2013 Knetsch G.J. 2015-0040
Evaluation of ecological risk limits for DDT dichloordifenyltrichloorethaan (dichloordifenyltrichloorethaan) and drins in soil. Assessment of direct toxicity and food chain transfer Smit C.E., Verbruggen E.M.J. 2015-0139
Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substances bentazone, MCPA and mecoprop van der Linden A.M.A., Beltman W.H.J., Boesten J.J.T.I., Pol J.W. 2015-0095
Feitenrelaas rond de aspecten 'Gezondheid en Veiligheid' van biovergisting Heezen P.A.M., Schalk J.A.C., Posthuma L., Wintersen A.M. 2014-0162
Geluid en Informatie rondom vliegbases Leeuwarden en Volkel. Opties voor monitoring en informatievoorziening Jabben J., van Poll R., Devilee J., de Gruijter D. 2015-0214
Geluidmonitor 2014 Jabben J., Potma C., den Hollander H., van Wijnen H. 2015-0146
Gene drives. Beleidssignalering Westra J., van der Vlugt C.J.B., Roesink C.H., Hogervorst P.A.M., Glandorf D.C.M. 2015-0196
Geur en gezondheid. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde. Onderdeel Veehouderij en geur in apart rapport Fast T., Geelen L.M.J., Meeuwsen E.J., Sluis N.I., van der Stouwe N., Zandt I., Venselaar-Mooij M. 2015-0106
Geur en gezondheid. Onderdeel Veehouderij en geur. GGD-richtlijn medische milieukunde Fast T., Geelen L.M.J., Meeuwsen E.J., Sluis N.I., van der Stouwe N., Zandt I., Venselaar-Mooij M. 2015-0106-A
GGD-Richtlijn medische milieukunde. Visie op richtlijnontwikkeling van Brederode N.E., van Beek E., Duim F., Geelen L., Hoff J., de Zwart F. 2015-0133
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2013. National Inventory 2015 Coenen P.W.H.G., van der Maas C.W.M., Zijlema P.J., Arets E.J.M.M., Baas K., van den Berghe A.C.W.M., Nijkamp M.M., van Huis E.P., Geilenkirchen G., Versluijs C.W., te Molder R., Dröge R., Montfoort J.A., Peek C.J., Vonk J., Oude Voshaar S. 2015-0188
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2015 Velders G.J.M., Aben J.M.M., Geilenkirchen G.P., den Hollander H.A., van der Swaluw E., de Vries W.J., van Zanten M.C. 2015-0119
Grouping nanomaterials. A strategy towards grouping and read-across Sellers K., Deleebeeck N.M.E., Messiean M., Jackson M., Bleeker E.A.J., Sijm D.T.H.M., van Broekhuizen F.A. 2015-0061
Handleiding voor de afleiding van indicatieve milieurisicogrenzen de Poorter L.R.M., van Herwijnen R., Janssen P.J.C.M., Smit C.E. 2015-0057
Handreiking voor inspectie van Brzo Besluit risico's zware ongevallen (Besluit risico's zware ongevallen)-bedrijvenIndicatoren en het veiligheidsbeheerssysteem Sol V., Bollen L.A.A., Kooi E.S., Manuel H.J. 2015-0048
Health Impact Assessment in REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) restriction dossiers. Development of a structured HIA Health Impact Assessment (Health Impact Assessment) format Jongeneel W.P., Verhoeven J.K., Bokkers B.G.H., ter Burg W., Schuur A.G. 2014-0032
Healthy urban gardening Schram-Bijkerk D., Dirven-van Breemen L., Otte P. 2015-0172
Hergebruik beeldbuisglasgranulaatRelatie met REACH en kaderrichtlijn Afval Spijker J., Janssen M.J.M., Broekman M. 2015-0143
Identifying prevalent carcinogens at the workplace in Europe Puts C., ter Burg W. 2015-0107
Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelen. Normvoorstellen voor 19 stoffen Smit C.E., Keijzers R. 2015-0124
Initial inventory of alternatives to biocidal products containing formaldehyde of formaldehyde releasers Wezenbeek J.M., Janssen M.P.M., Scheepmaker J.W.A. 2015-0186
Inzet van aanvullende gezondheidskundige ondersteuning op locatie. Evaluatie van een inzet op locatie en uitkomsten van een workshop Hagens W., IJzermans J., Alting D. 2015-0038
Jaarrapportage 2013. Luchtmeetnet IBP Hilversum Stefess G.C. 2015-0086
Jaarrapportage 2014. Luchtmeetnet IBP Hilversum Stefess G.C. 2015-0171
Ketenanalyse brandstoffen en brandstofadditieven Bakker J., Theodori D. 2015-0063
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013. Agricultural practices and water quality at grassland farms registered for derogation in 2013 Lukacs S., de Koeijer T.J., Prins H., Vrijhoef A., Boumans L.J.M., Daatselaar C.H.G., Hooijboer A.E.J. 2015-0071
Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004-2009. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit (Bijlagenrapport) Buis E., van den Ham A., Daatselaar C.H.G., Fraters B., Lukacs S. 2015-0062
Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004-2009. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit (hoofdrapport) Buis E., van den Ham A., Daatselaar C.H.G., Fraters B. 2015-0055
Life Cycle Assessment of two drinking water production schemes Zijp M.C., van der Laan H. 2015-0209
Meetstrategie na een radiologische besmetting van grondwater voor drinkwaterproductie Kwakman P.J.M., Versteegh J.F.M. 2015-0060
Method for derivation of probit functions for acute inhalation toxicity Ruijten M.M.W.M., Arts J.H.E., Boogaard P.J., Bos P.M.J., Muijser H., Wijbenga A. 2015-0102
Modelling and Mapping the Impacts of Atmospheric Deposition of Nitrogen and Sulphur. CCE Coordination Centre for Effects (Coordination Centre for Effects) Status 2015 Slootweg J., Posch M., Hettelingh J.P. 2015-0193
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2015. Stand van zaken National Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van Zanten M.C., Berkhout J.P.J., Wesseling J.P., Mooibroek D., Nguyen P.L., Groot Wassink H., Sanders A 2015-0166
Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol Bezemer A., Wesseling J., Cassee F., Fischer P., Fokkens P., Houthuijs D., Jimmink B., de Leeuw F., Kos G., Weijers E., Keuken M., Erbrink H. 2015-0110
Normen bij cumulatie van geluid. Kwantitatief onderzoek naar extra overschrijding van maximaal toegestane geluidsbelasting bij woningen van Beek A.J., Swart W.J.R. 2015-0054
Onderzoek bij Urenco naar emissies na incident met koolfilter op 27 augustus 2015 Kwakman P.J.M., Tukker K. 2015-0169
Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers Rijs K., Stam R. 2015-0203
Ontgassen van MTBE-vervoerende schepen Bouwman T., Zandveld P., Raben I., Hulskotte J., van der Maas W. 2015-0051
Ontwikkeling emissietoetswaarden voor het beoordelen van duurzaam stortbeheer op pilotstortplaatsenFase 2: Voorstellen voor emissietoetswaarden (Nederlandstalige verkorte versie van RIVM-rapport 607710002) Brand E., de Nijs T., Claessens J., Dijkstra J., Comans R., Lieste R. 2015-0167
Plastics met gevaarlijke stoffen: recyclen of verbranden? Janssen M.P.M., Spijker J., Lijzen J.P.A., Wesselink L.G. 2015-0163
Prioritisation tool for chemical substances in consumer products Woutersen M., Smit K., ter Burg W., Bokkers B., Schuur G. 2015-0194
Prioritization of new and emerging chemical risks for workers and follow- up actions. Prioritering en follow-up acties voor nieuwe en toenemende arborisico's van stoffen Palmen N.G.M., Verbist K.J.M. 2015-0091
Producten op de grensvlakken Warenwet - Wet op de medische hulpmiddelen - Biocidenverordening Woutersen M., Tiesjema B., Jeurissen S.M.F., de Bruijn A.C.P., Herremans J.M.M., Hegger I. 2015-0184
Radiologisch onderzoek bij kinderenInventarisatie van de Nederlandse praktijk met de focus op dosis-reducerende maatregelen Bijwaard H., Valk D. 2014-0071
Radon en thoron in Nederlandse woningen vanaf 1930. Resultaten RIVM-meetcampagne 2013-2014 Smetsers R.C.G.M., Blaauboer R.O., Dekkers F., van der Schaaf M., Slaper H. 2015-0087
Recycling of waste streams containing human and veterinary pharmaceuticals. An overview of technological developments and possible consequences for pharmaceutical releases into the environment Derksen J.G.M., Moermond C.T.A., Bodar C.W.M. 2015-0174
Relatie vliegverkeergeluid en geluidhinder rondom vliegveld Eindhoven. Blootstelling - respons relatie Breugelmans O., Houthuijs D., Veerbeek H., van Poll R. 2015-0108
Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie ?Een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijk, milieu- en volksgezondheidsdomein Kruize H., de Bont A.W.M.M., van Dale D., van der Ree J., Wendel-Vos G.C.W., den Hertog F.R.J. 2015-0002
Scenario's drinkwatervraag 2040 en beschikbaarheid bronnen. Verkenning grondwatervoorraden voor drinkwater van der Aa N.G.F.M., Tangena B.H., Wuijts S., de Nijs A.C.M. 2015-0068
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands. Soilless cultivations in greenhouses van der Linden A.M.A., van Os E.A., Wipfler E.L., Cornelese A.A., Ludeking D.J.W., Vermeulen T. 2015-0128
Signalen van milieugezondheidsrisico's 2014-2015 Vros C., Gooijer L., Kruize H. 2015-0114
SimpleBox 4.0A multimedia mass balance model for evaluating the fate of chemical substances Schoorl M, Hollander A., van de Meent D. 2015-0161
Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2013 Tanzi C.P. 2014-0140
Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2014 Tanzi C.P. 2015-0093
Suicide mortality among deployed male military personnel compared with men who were not deployed Rijs K., Bogers R. 2015-0155
Technische basisinformatie stralingsongevallenbestrijding van der Schaaf M., Bader S. 2015-0046
Technische beschrijving van standaardrekenmethode 1 ( SRM1 Standaard Rekenmethode I (Standaard Rekenmethode I)) van Velze K., Wesseling J. 2014-0127
Technische beschrijving van standaardrekenmethode 2 ( SRM Second Read Model (Second Read Model)-2) voor luchtkwaliteitsberekeningen Wesseling J., van Velze K. 2014-0109
Toetsinstrumenten Omgevingswet. Eerste verkenning van opties voor vereenvoudiging de Nijs T. 2015-0121
Towards a definition of microplastics. Considerations for the specification of physico-chemical properties Verschoor A.J. 2015-0116
Uitvoering van maatregelen bij winningen drinkwaterImplementation of measures at drinking water extraction sites Wuijts S., van den Brink C. 2015-0130
Update of ecological risk limits for arsenic in soil van Herwijnen R., Postma J., Keijzers R. 2015-0138
Update of ecological risk limits of nickel in soil Verschoor A. 2015-0137
Veehouderij en gezondheid. Update van kennis over werknemers en omwonenden Dusseldorp A., Maassen C.B.M., Heederik D.J.J., Fischer P.H. 2015-0135
Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond). Resultaten 2014 Hafkenscheid Th.L., de Jonge D., van der Gaag E. 2015-0120
Verkenning jaargemiddelde belasting van bovengrondse hoogspanningslijnen in 2011 en 2013 Kelfkens G., Pruppers M.J.M. 2015-0187
Vrijstelling en vrijgave in richtlijn 2013/59/Euratom van der Schaaf M., Tanzi C.P. 2015-0141
Zeer Zorgwekkende Stoffen Screening op aanwezigheid in het milieu van Leeuwen L.C. 2015-0178