Titel Auteurs Rapportnummer
Acute vergiftigingen bij mens en dierJaaroverzicht 2010. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van Velzen A.G., Spijkerboer H.N., van Riel A.J.H.P., Meulenbelt J., de Vries I. 660100005
Acute vergiftigingen bij mens en dierJaaroverzicht 2010. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van Velzen A.G., Spijkerboer H.N., van Riel A.J.H.P., Meulenbelt J., de Vries I. 660100005
Advies risicogrenzen grond en grondwater voor PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) Bodar C., Lijzen J., Moermond C., Peijnenburg W., Smit E., Verbruggen E., Janssen M. 601050002
Agricultural practice and water quality on farms registered for derogation. Results for 2009 in the derogation monitoring network Zwart M.H., Daatselaar C.H.G., Boumans L.J.M., Doornewaard G.J. 680717023
An international comparison of four quantitative risk assessment approaches. Benchmark study based on a fictitious LPG Liquefied Petroleum Gas (Liquefied Petroleum Gas) plant Gooijer L., Cornil N., Lenoble C.L. 620552001
Antenne Drinkwater 2011. Informatie en ontwikkelingen van der Aa N.G.F.M., van de Veerdonk P.A.M., Rutjes S.A., van de Ven B.M., Versteegh J.F.M., Tangena B.H., Wuijts S. 703719084
Assessment of potential risks of 11 pharmaceuticals for the environment. Using environmental information from public databases van der Aa N.G.F.M., van Vlaardingen P.L.A., van Leeuwen L.C., Post M. 601711003
Assessment of the level of sea salt in PM10 fijnstof (fijnstof) in the Netherlands. Yearly average and exceedance days Hoogerbrugge R., Nguyen P.L., Wesseling J., Schaap M., Wichink Kruit R.J., Kamphuis V., Manders A.M.M., Weijers E.P. 680704014
Benchmark study for a flammable liquid depot comparison of two risk assessments Lenoble C.J.A., Kooi E.S., Antoine F.N. 620001002
Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen. Elementen voor generieke en locatiespecifieke beoordeling Lijzen J., Claessens J.W., Comans R.N.J., Griffioen J., de Lange W.J., Spijker J., Vink J.P.M. 607711002
Bijwerken van de karakterisering van grondwaterlichamen Zijp M.C., de Nijs A.C.M., Reijnders H.F.R., Verweij W., Wuijts S. 607402001
Bodemverontreiniging en de opname van lood in moestuingewassen. Risico's van lood door bodemverontreiniging Otte P.F., Romkens P.F.A.M., Rietra R.P.J.J., Lijzen J.P.A. 607711004
CA/QC of Outside Agencies in the Greenhouse Gas Emissions Inventory. Update of the background information in the Netherlands National System   680355005
Cancer incidence and cause-specific mortality following Balkan-deployment Schram-Bijkerk H.E., Bogers R.P. 630450001
Chemische analysestrategie van ongewenste bijmengingen in scheepsbrandstoffen Broekman M.H., Boshuis M., Ramlal R. 609021117
CO monitoring strategy van der Swaluw E., Hoogerbrugge R. 680704015
Compound depositions from the BOPEC fires on Bonaire. Measurements and risk assessment van de Meent D., Bodar C.W.M., Boshuis M.E., de Groot A.C., de Zwart D., Hoffer S.M., Janssen P.J.C.M., Mooij M., de Groot G.M., Peijnenburg W.J.G.M., Verbruggen E.M.J. 609022067
Criteria voor Zeer Zorgwekkende Stoffen de Poorter L.R.M., Hogendoorn E.A., Luit R.J. 601357004
De actieve persoonsdosimeter als wettelijke persoonsdosimeter de Waard I.R. 610705002
De controle van collectieve leidingwaterinstallaties in 2010Controle watertechnische en prioritaire installaties [ Voortgang controletaak en resultaten ] Dik H.H.J. 703719080
De invloed van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit Hooijboer A.E.J., de Nijs A.C.M. 607403001
De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2010 Versteegh J.F.M., Dik H.H.J. 703719081
De nationale Werkgroep Grondwater 2010. Jaarverslag Zijp M.C. 607402005
Developments in monitoring the effectiveness of EU Europese Unie (Europese Unie) Nitrates Directive Action Programmes. Result of the second MonNO3 workshop, 10-11 June 2009 Fraters D., Kovar K., Grant R., Thorling L., Reijs J.W. 680717019
Dossier ozon 2011. Een overzicht van de huidige stand van kennis over ozon op leefniveau in Nederland van Pul W.A.J., Fischer P.H., de Leeuw F.A.A.M., Maas R.J.M., Mooibroek D., van Noije T.P.C., Roemer M.G.M., Sterkenburg A. 680151001
Een literatuurstudie naar de mogelijke risico's van warmte- en koudeopslag voor de grondwaterkwaliteit van Beelen P., Schijven J., de Roda Husman A.M., van der Aa M., Otte P. 607050009
Een onafhankelijke tool voor stedelijke luchtkwaliteitsberekeningen. Vergelijking met CAR Calculation of Air Pollution from Road traffic (Calculation of Air Pollution from Road traffic)-II, Monitoringstool en metingen Nguyen P.L., Wesseling J. 680705018
Een vergelijking tussen (passieve) NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide) metingen en rekenresultaten in 2010 Uiterwijk J.W., Wesseling J., Nguyen L. 680705020
Een voorstel van afstemming van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en - Evaluatie (ARIE Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie)) met de Europese Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)) Gunnarsdottir S., Sol V.M. 620870001
Eerste beoordeling van de luchtkwaliteit rondom Thermphos Mooij M. 609039001
Effect van dynamische maximumsnelheden op geluid. Proeflocatie A20 Rotterdam Verheijen E.N.G., Potma C.J.M., Jabben J. 680013002
Effect van snelheidsverhoging A16 op geluid Verheijen E.N.G., Potma C.J.M., Jabben J. 680017001
Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2009. Informative Inventory Report 2011 Jimmink B.A., Coenen P.W.H.G., Droge R., Geilenkirchen G.P., Leekstra A.J., van der Maas C.W.M., Peek C.J., Vonk J., Wever D. 680355003
Endosulfan. A closer look at the arguments against a worldwide phase out Janssen M.P.M. 601356002
Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2009 Groot M.C.E., Knetsch G.J. 610891002
Environmental risk limits for benz[a]anthracene Verbruggen E.M.J., van Herwijnen R. 601357009
Environmental risk limits for chlorpropham in water Vonk J.W., Smit C.E. 601714017
Environmental risk limits for chrysene Verbruggen E.M.J., van Herwijnen R. 601357008
Environmental risk limits for ethyl-benzene and tributylphosphate in water .A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive Smit C.E., Verbruggen E.M.J. 601714019
Environmental risk limits for hexachlorobenzene and hexachlorobutadiene in waterUsing bioaccumulation data to convert biota standards into water risk limits Moermond C.T.A., Verbruggen E.M.J. 601714015
Environmental risk limits for phenanthrene Verbruggen E.M.J., van Herwijnen R. 601357007
Evaluatie van de methodiek voor het afleiden van indicatieve milieurisicogrenzen. Road-map Normstelling Postma J., Keijzers R., van Herwijnen R. 601357006
Exoten in oppervlaktewater. Effecten op zoetwaterecosystemen en een beleidsanalyse Steenbergen E., Schouten A.J., van der Grinten E. 607401001
Exposure and potential health effects associated with the use of PX-10 in the Dutch Armed Forces Schram-Bijkerk D., van Tongeren M., Vermeulen R.C.H. 609037002
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in de praktijk. Gebiedsafbakening, aanpak bronzone, procedure voor monitoring, (risicogebaseerde) toetsing grondwaterkwaliteit, kosten-batenanalyse Swartjes F.A., Valstar J., Zijp M.C., van Beelen P., Otte P.F. 607050010
Gebruik van lasers binnen ziekenhuizen.Veiligheidsaspecten bij medische behandelingen van Dillen T., Bijwaard H., de Waard-Schalkx I., Stoop P. 300080009
Geluid en hinder door AWACS Geilenkirchen. Verdieping relatie geluidbelasting en ernstige hinder Verheijen E.N.G., Houthuijs D.J.M., Jabben J. 680555006
Gezondheid, binnenmilieu en energiebesparing Koudijs E.A., Fischer P., Schram D., Knol A. 609300029
Gezondheidsaspecten van het wonen nabij composteerbedrijven. Een literatuurstudie Hagens W.I., Rutjes S.A., Rutgers M., Janssen P.J.C.M., Fischer P.H., Dusseldorp A. 609300028
Gezondheidseffecten van brommeremissies Gerlofs-Nijland M.E., Mathijssen E.A.M., Jongeneel W.P., Cassee F.R. 630315001
Gezondheidseffecten van houtrook. Een literatuurstudie Hagens W.I., van Overveld A.J.P., Fischer P.H., Gerlofs-Nijland M.E., Cassee F.R. 609300027
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde. Kwik in het binnenmilieu en gezondheid Jongeneel W.P., van Pelt K., Esser P.A.M.J, Gevers M.C., Groenewold A.W., Groot A.C.de, Keuken R.H., van Knapen L., Krijgsman M., van Brederode N.E. 609300021
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2009. National Inventory Report 2011 van der Maas C.W.M., Coenen P.W.H.G., Zijlema P.J., Baas K., van den Berghe G., te Biesebeek J.D., Brandt A.T., Geilenkirchen G., van der Hoek K.W., te Molder R., Droge R., Peek C.J., Vonk J., van de Wyngaert I. 680355004
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2011 Velders G.J.M., Aben J.M.M., Jimmink B.A., van der Swaluw E., de Vries W.J. 680362001
Handreiking geluidhinder wegverkeer. Berekenen en meten Dusseldorp A., Houthuijs D., van Overveld A., van Kamp I., Marra M. 609300020
Handreiking Triade 2011. Locatiespecifiek ecologisch onderzoek in Stap 3 van het Saneringscriterium Mesman M., Schouten T., Rutgers M. 607711003
Heavy metals in packaginga literature survey van Putten E.M. 609021114
Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit. Update 2011 Wesseling J., van der Zee S., van Overveld A. 680705019
Het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties Heezen P.A.M., Mahesh S., Gooijer L. 620013001
Het verloop van de nitraatconcentratie van het grondwater; achtergrondrapport. NitraatdieptemeetnetResultaten van metingen bij LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit)- en N-putten van Vliet M., Fraters D. 680717015
Hinder, bezorgdheid en woontevredenheid in Nederland. Inventarisatie verstoringen 2008 van Poll H.F.P.M., Breugelmans O.R.P., Devilee J.L.A. 630741001
Hoogspanningslijnen en fijn stof. Update van het literatuuronderzoek uit 2007 Kelfkens G., Pruppers M.J.M. 610790017
Humane risico's van gewasbeschermingsmiddelen in zwemwater. Analyse van metingen in Provincie Zuid-Holland van der Ree J., te Biesebeek J.D., Wolterink G., Smit E., van Vlaardingen P. 609033007
Identifying potential POP and PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch) substances. evelopment of a new Persistence/Bioaccumulation-score Rorije E., Verbruggen E.M.J., Hollander A., Traas T.P., Janssen M.P.M. 601356001
Industriele grondwaterwinningen en de Kaderrichtlijn Water Wuijts S., Lieste R. 607402004
Informatievoorziening asbest. Verkennend onderzoek Konemann W.H. 601080001
Integratie van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit en het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Een verkenning van opties Buis E., Wattel-Koekkoek E.J.W., van Leeuwen T.C., Reijs J.W., Rutgers M., Fraters B., Boumans L.J.M., van der Hoek K.W. 680719001
Inter-laboratory comparison filter weighing 2011 Panteliades P., Hafkenscheid T.L. 680708013
Inventarisatie van ontwikkelingen van PET-CT Bijwaard H. 300080008
Invoering gebiedsdossiersStand van zaken per november 2011 Wuijts S. 609716003
Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010 Mooibroek D., Berkhout J.P.J., Hoogerbrugge R. 680704013
Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum Stefess G.C. 680530003
Jaarverslag Helpdesk RIVM Stoffen Expertise Centrum 2010 van Leeuwen L.C. 601784003
Klimaatverandering in het stedelijk gebied. Groen en waterberging in relatie tot de bodem Dirven-van Breemen E.M., Hollander A., Claessens J.W. 607050008
Knelpunten bij de ontwikkeling, validatie en implementatie van Alternatieven voor Dierproeven Vandebriel R.J., Opperhuizen A. 340720005
KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water)-maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater (R8)nadere analyses Posthuma L., de Zwart D., Postma J., Reeze B. 607080001
Kwaliteitsborging en onderhoud van röntgenapparatuur. Verkenning 2011 Waard I.R., Stoop P. 300080011
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie. Resultaten meetjaar 2009 in het derogatiemeetnet Zwart M.H., Daatselaar C.H.G., Boumans L.J.M., Doornewaard G.J. 680717022
Literatuurstudie naar zware metalen in verpakkingen van Putten E.M. 609021111
Luchtkwaliteit rondom industrieterrein Twentekanaal Mooij M., Mennen M. 609021112
Luchtnormen voor 31 prioritaire stoffen. Road-map Normstelling de Jong F.M.W., Janssen M.P.M. 601357003
Meetresultaten MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) brand Moerdijk voor gebied tot 10 km kilometer (kilometer). Benedenwinds en met uitzondering van bedrijventerrein Mennen M., Schols E., Broekman M.H., van Putten E.M., Boshuis-Hilverdink M.E. 609022073
Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder. Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein Mennen M., Schols E., Broekman M.H., van Putten E.M., Boshuis-Hilverdink M.E. 609022076
Meetresultaten MOD van de luchtkwaliteit op en nabij terrein CHEMIE-PACK in periode 7-16 januari   609022075
Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Derde inventarisatie (2009-2010) Dusseldorp A., Hall E.F., van Poll H.F.P.M. 609300024
Methodiekontwikkeling Drempelwaarden GrondwaterAchtergrondconcentraties en Attenuatie- en Verdunningsfactoren de Nijs A.C.M., Verweij W., Buis E., Janssen G. 607402003
Metingen in buitenlucht op het RIVM-terrein te Bilthoven na het Fukushima kernongeval in maart 2011 Overwater R., Kwakman P., Twenhofel C.J.W., Knetsch G.J., Scheele M.P., van Velthoven P.F.J., le Sager P., Kroonenberg F.C., Smetsers R.C.G.M. 610891001
Modeling environmental concentrations of PCB polychlorobiphenyls (polychlorobiphenyls)-153 with LOTOS-EUROS-POPPart 1: Modeling possible effects of climate changes and emission reductions until 2050. Part 2: Test + validation runs with LOTOS-EUROS Hollander A., Sauter F. 607706001
Modelling critical thresholds and temporal changes of geochemistry and vegetation diversity. CCE Coordination Centre for Effects (Coordination Centre for Effects) Status Report 2011 Posch M., Slootweg J., Hettelingh J.P. 680359003
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2011 Beijk R., Wesseling J., van Alphen A., Mooibroek D., Nguyen L., Groot Wassink H., Verbeek C. 680712003
Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater van de zandregio en de invloed van het Mestbeleid. Visualisatie afname in de periode 1992 tot 2009 Boumans L.J.M., Fraters B. 680717020
Noise monitor 2010. Trend- and validation measurements of environmental noise Lolkema D.E., Verheijen E.N.G., Postma C.J.M., Jabben J. 630650001
Occupational health or occupational safety: which impact is larger? Uijt de Haag P.A.M., Bellamy L.J., Burdorf A., ter Burg W., Eysink P., Heederik D.J.J., Klein Entink R.H., Manuel H.J., Papazoglou I.A., Pronk A., Smit L.A., Tielemans E., Timmerman J. 620480001
Onderzoek naar de noodzaak voor een uitzonderingsclausule voor het gebruik van dichloormethaan (DCM) Bruinen de Bruin Y., Jongeneel W.P. 320040001
On-site natural gas pipingScenarios and failure frequencies van Vliet A.A.C., Gooijer L., Laheij G.M.H. 620550004
Ontwikkeling toetswaarden voor pilotstortplaatsen duurzaam stortbeheer Fase 1: Een inventarisatie Versluijs C.W., Brand E., Claessens J.W., Wezenbeek J. 607710001
Opties voor monitoring gezondheid in de IJmond in relatie tot luchtkwaliteit van Wiechen C.M.A.G., Fischer P.H., Marra M., Houthuijs D.J.M., Keuken R., Oosterlee A. 601357005
Prioritisation in processes of the European chemical substances regulations REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) and CLP Schuur A.G., Traas T.P. 601352001
Priority setting and Risk Managment Option under REACH for sensitizers ter Burg W., Jongeneel W.P. 601030001
Q-koorts - ruimingen van besmette bedrijven. Evaluatieonderzoek onder geitenhouders van der Velden P.G., Dusseldorp A., Drogendijk A., van Overveld A. 609941001
Quickscan van stoffen met niet gerealiseerde emissiereducties uit het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie Bakker J. 609100005
Recent developments in medical techniques involving ionising or nonionising radiation Stam R., Bijwaard H. 300080010
Review and revision of empirical critical loads and dose-response relationships. Proceedings of an expert workshop, Noordwijkerhout, 23-25 June 2010 Bobbink R., Hettelingh J.P. 680359002
Risico's emissie ethyleenoxide in Zoetermeer (1973-2010) van Bruggen M., van Belle N.J.C. 609300026
Risico's van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens Smit C.E., Bodar C.W.M., te Biesebeek J.D., Wolterink G. 601712008
Sanering windturbinegeluid. Een indicatieve raming van kosten Verheijen E.N.G., Jabben J. 680375001
SO2 zwaveldioxide (zwaveldioxide) monitoring strategy van der Swaluw E., Hoogerbrugge R., van Pul A. 680704016
Software to support expert elicitation. An exploratory study of existing software packages Devilee J.L.A., Knol A.B. 630003001
Streefwaarde en verwaarloosbaar risiconiveau. Gebruik in het Nederlandse milieubeleid Smit C.E. 601357002
Test van de rekenmethoden in de monitoringtool, versie 2011 Wesseling J., Nguyen L., Beijk R. 680705021
The role of noise events in noise research, policy and practice (peaks, events or both..) Report of expertmeeting 25 and 26 October 2010, Utrecht van Kamp I. 815120005
Toekomstverkenning drinkwatervoorziening in Nederland Wuijts S., Buscher C.H., Zijp M.C., Verweij W., Moermond C.T.A., de Roda Husman A.M., Tangena B.H., Hooijboer A. 609716001
Toepassing van röntgenstraling om medisch-juridische en arbeidsgeneeskundige redenen in Nederland. Een verkenning de Vries C.G.J.C.A., Pot J.W.G.A., van Drongelen A.W., Stoop P. 300080006
Valuing airport noise in the Netherlands. Influence of noise on real estate and land prices Schreurs E., Verheijen E., Jabben J. 680555005
Ventileren langs een drukke weg. ilot: meting aan de voor- en achterzijde van een gebouw Hagens W.I., van Putten E.M., van Belle N.J.C., van Overveld A.J.P. 609300025
Verduurzaamd houtrisico's van hexavalent chroom voor de volksgezondheid Wolterink G., Bremmer H., Montforts M. 607711001
Vergelijkbaarheid van referentie-meetapparatuur en filtertypes voor fijnstof (PM10) Vonk J., Hafkenscheid Th.L., Mooibroek D. 680708010
Vergelijkend onderzoek buitenluchtmetingen tussen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond). Resultaten voor het jaar 2009 Hafkenscheid T.L., Kummu P., Helmink H. 680708009
Vergelijkend onderzoek buitenluchtmetingen tussen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR. Resultaten voor het jaar 2010 Hafkenscheid T.L., Kummu P., Helmink H. 680708011
Vergelijking van meetcampagnes naar schadelijke gassen in importcontainers de Groot G.M., Schols E. 609021103
Verkabelen van hoogspanningslijnen. Methodiek voor prioritering naar aanleiding van het uitruilbeginsel Pruppers M., Kelfkens G. 610790016
Verkenning doelstelling voor herstel verontreiniging met PFOS Lijzen J.P.A., Janssen M.P.M., van Herwijnen R., Wintersen A., Zijp M.C., Posthuma L. 607083001
Verkenning early warning bij grondwaterwinningen voor drinkwater Tiebosch T., Brink C., Wuijts S. 609452001
Voorstellen II voor trendbepaling in grondwater voor de KRW en de GWR Verweij W., Meijles J.G., Reijnders H.F.R. 607402008
Voorstellen voor trendberekening in grondwater voor de KRW Verweij W.H.J., Zijp M.C., Boumans L.J.M., Reijnders H.F.R. 607402002
Wetenschappelijke signalering milieugezondheidsrisico's. Rapportage in het kader van de brede maatschappelijke signalering van het Ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) Kruize H., van Kruijsbergen S., Koehler J., Vros C., Houweling D.A., Staatsen B.A.M., Lebret E. 630789007
Zwaveldioxide-uitstoot van zeeschepen op afstand gemeten met lidar Berkhout A.J.C., Swart D.P.J., van der Hoff G.R., Bergwerff J.B. 609021115