Overzicht wijzigingen juli-november 2016 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.

Nieuwe richtlijnen

Rotavirusvaccinatie

Wijzigingen in richtlijnen

Zikavirusinfectie

De richtlijn is 1 september 2016 online gepubliceerd.

Naar aanleiding van de implementatie van de meldingsplicht per 1 november 2016 is paragraaf 10.1 Meldingsplicht aangepast. In bijlage 2 is mogelijke seksuele transmissie verwerkt in het algoritme.

Daarnaast zijn de paragrafen 9.3 Maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten en 10.1 Meldingsplicht aangepast.

Groep A-streptokokken (GAS)

De meldingscriteria in paragraaf 10.1 zijn aangepast.

Hepatitis A

De meldingscriteria in paragraaf 10.1 zijn aangepast en vastgesteld door het LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten).

Listeriose

Op basis van literatuur en in overleg met het Voedingscentrum is softijs verwijderd uit het lijstje met risicoproducten.

Lymeziekte

De tekst over het gebruik van DEET diethyltoluamide (diethyltoluamide) (met name bij zwangeren) onder Insectenwerende maatregelen is verder uitgewerkt in afstemming met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

MERS-CoV-infectie

Het stroomschema in bijlage 3 is aangepast. Zuid-Korea is verwijderd uit casusdefinitie.

Norovirusinfectie

Conceptbijlage 3 ‘Maatregelen voor verpleeg en verzorgingshuizen’ is komen te vervallen. Deze is vervangen door een zelfstandige WIP-richtlijn Norovirus (VWK) die is afgeleid van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn.

Scabiës

Het draaiboek Scabiës vervangen door een situatiegebonden bijlage IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)Aanpak scabiës in zorginstellingen’. Deze is toegevoegd bij de LCI-richtlijn.

STEC-infectie

De meldingscriteria in paragraaf 10.1 zijn aangepast. Bijlage IV (tijdelijke uniforme werkwijze bij positieve PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) op STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) mbt diagnostiek, aangifteplicht en bron- en contactopsporing STEC) vervalt.

Tekenencefalitis

Paragraaf 6.3 is aangepast aan de actuele situatie in Nederland.

Tetanus

Na overleg met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)) is de zin ‘grotere tweede- en derde graadsbrandwonden waarvoor behandeling nodig is door huisarts of SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp)’ vervangen door ‘Diepe tweede- en derdegraads brandwonden’ in stroomschema tetanusvaccinatie bij wonden.

Waterpokken en gordelroos

De paragraaf Active immunisatie in het hoofdstuk Primaire preventie van gordelroos is aangepast en in lijn gebracht met de op 29 juni verschenen informatie over gordelroosvaccinatie voor volwassenen.

Nieuwe draaiboeken

Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers

Wijzigingen in Verpleegkundige stappenplannen (VSI Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten (Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten))

Legionellose

 

Leptospirose

Tekst sluit nu beter aan op de LCI-richtlijn Leptospirose.