Geluid

Mensen kunnen omgevingsgeluiden zowel positief als negatief waarderen. Zo waarderen mensen het kwetteren van vogels vooral positief en langsrazend verkeer negatief. Als geluid negatief wordt gewaardeerd, wordt het lawaai. Het horen van te veel geluid kan niet alleen onprettig zijn, het kan ook gezondheidsschade toebrengen. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast of krijgen ze een hoge bloeddruk en kan geluid de kans op een hartinfarct vergroten.

vingers in oren

In ons dichtbevolkte land is geluidhinder een aandachtspunt voor beleidsmakers die zich richten op de kwaliteit van de leefomgeving. Niet alleen in de stad ondervinden mensen geluidhinder, ook op het platteland hebben mensen last van lawaai van vooral snelwegen, treinverkeer en vliegtuigen.

De toename van het trein- en wegverkeer van de afgelopen decennia leidde er niet toe dat geluidsoverlast evenredig steeg. Op sommige plaatsen werd het zelfs stiller. Dit is te danken aan maatregelen als het plaatsen van geluidsschermen langs spoor- en rijkswegen en door het gebruik van “stil asfalt”.

Expertisecentrum Geluid

Het Expertisecentrum Geluid geeft rijksbrede ondersteuning op het gebied van geluid, hinder en gezondheid. Op donderdag 26 mei 2016 organiseerden zij het symposiuym Van Geluid naar Klankkleur. 

Geluidbeleving en geluidniveaus in beeld

Het RIVM heeft zowel middelen om daadwerkelijke geluidniveaus vast te stellen als expertise om in kaart te brengen hoe mensen geluid beleven. Hiermee adviseren wij overheden over het beperken van geluidhinder bij een toename van weg- en vliegverkeer en bijvoorbeeld ook bij het plaatsen van windturbines voor het opwekken van duurzame energie.

Het RIVM beoordeelt wat de invloed van dergelijke ontwikkelingen is op de kwaliteit van de leefomgeving. Ook registreren en bewaken we in hoeverre het geluid van spoor- en wegverkeer voldoet aan de wettelijk vastgestelde geluidplafonds.

Het RIVM beheert de regels waarmee geluidniveaus van verkeer en industrie worden berekend. Met deze wettelijk vastgestelde regels kunnen deskundigen de geluidbelasting berekenen en eventueel maatregelen vaststellen om geluid te verminderen.

Effect op gezondheid en welzijn

De daadwerkelijke geluidsniveaus zijn niet altijd bepalend voor de mate waarin mensen overlast ervaren. Het gaat ook om de aard van het geluid en de manier waarop mensen het geluid beleven. Het RIVM onderzoekt de invloed van geluid op gezondheid en welzijn.

Lokale geluidskwaliteit

Geluidhinder of juist de afwezigheid van geluidhinder is bepalend voor de lokale leefomgevingskwaliteit. Informatie over het geluidniveau in de woonomgeving is te vinden op de Atlas Leefomgeving.

Home / Onderwerpen / G / Geluid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu