U bevindt zich op: Home Onderwerpen W WIP

Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

De Werkgoep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting. Ze gebruikt de RIVM-website om informatie te delen.

Instellingen kunnen de WIP-richtlijnen gebruiken als uitgangspunt voor het vaststellen van hun beleid op dit gebied. De richtlijnen zijn professionele standaarden, die in samenwerking met professionals en beroepsgroepen tot stand komen. De WIP is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen: Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging  voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg.

Overleg VWS in eerste kwartaal 2015

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat uiterlijk eind maart 2015 er een bestuurlijk overleg met alle betrokken zorgpartijen gaat plaatsvinden. Dit is later dan toegezegd omdat de minister dit overleg heeft ingebed in haar integrale strategische aanpak van de antibioticaresistentieproblematiek. Omdat infectiepreventie een belangrijk onderdeel uitmaakt van de aanpak van antibioticaresistentie in de zorg, staat de toekomst van de WIP dan ook prominent op de agenda tijdens dit overleg. Het ministerie streeft er naar om de datum voor dit bestuurlijke overleg nog eind dit jaar vast te leggen. Op dit moment werkt de WIP aan het afronden van reeds gestarte richtlijnontwikkelingen en acute aanpassingen van richtlijnen zoals de WIP-richtlijn Virale hemorragische koortsen. Daarnaast worden de vragen uit het land beantwoord. In 2015 hoopt het bestuur zicht te krijgen op voldoende structurele financiële middelen, waarna de WIP al haar taken weer kan oppakken.
Het bestuur WIP, 4-12-2014

WIP in afwachting van stakeholdersbijeenkomst

Het bestuur van de WIP heeft in juli van dit jaar een overleg ten huize van het ministerie van VWS gehad met mw. dr. Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid, en enkele van haar medewerkers. In dat overleg zegde zij toe om in de maand november een breed overleg te organiseren met, naast de WIP, ook haar stakeholders. Het zal in het teken staan van mogelijke oplossingen voor de moeilijke financiële situatie van de WIP. We hopen dat er, op basis van de uitkomsten van dit overleg, voldoende termen voor een gezond toekomstperspectief voor de WIP aanwezig zullen zijn.
Het Bestuur WIP, 10-11-2014

WIP-richtlijnen weer beschikbaar

Het bestuur van de Werkgroep Infectie Preventie heeft besloten om alle richtlijnen weer op de site ter beschikking te stellen. De richtlijnen die over de revisiedatum zijn komen daarmee weer beschikbaar.
zie nieuwsbericht.

Minister wil gesprek met de WIP en haar stakeholders

In reactie op de brief van het Bestuur WIP d.d. 15-5-2014 heeft het Ministerie van VWS aangegeven dat zij een gesprek willen met de WIP en alle stakeholders van de WIP om ieders verantwoordelijkheid in het ontwikkelen, dan wel financieren van infectiepreventierichtlijnen te bespreken. Dit gesprek zal zo spoedig mogelijk na de zomervakantie gepland worden. Op 11 juli 2014 heeft een afvaardiging van het Bestuur WIP een afspraak op het Ministerie van VWS waarin zij, als voorbespreking voor het gesprek met de stakeholders, de visie van het Bestuur op de financiering van de WIP zullen toelichten. De WIP is blij dat het Ministerie het verzoek van de WIP heeft opgepakt en heeft er vertrouwen in dat er een acceptabele oplossing wordt gevonden.
Het Bestuur WIP, 25-6-2014

Nieuwsbericht Besluit bestuur over toekomst WIP

Omdat de financiële problemen van de WIP nog niet zijn opgelost en de achterstanden in het onderhouden van de richtlijnen verder toenemen, heeft het Bestuur WIP besloten om zich, in een laatste poging het tij te keren, te wenden tot de minister van VWS, mevrouw Schippers. Het Bestuur hoopt dat hiermee een oplossing gevonden wordt. Mocht dit echter niet leiden tot een financieel gezond toekomstperspectief van de WIP, dan, zo heeft het Bestuur besloten, zal de WIP per 1 oktober haar werkzaamheden staken en de WIP in haar huidige vorm opgeheven worden. Brief bestuur WIP aan minister. Intussen zullen de richtlijnen die de revisiedatum ruimschoots zijn gepasseerd en daarmee niet meer voldoen aan de formeel vereiste kwaliteitsnormen, van de website van de WIP worden verwijderd.
Het Bestuur WIP, 20-5-14.

Nieuwsbericht onterecht negatief advies

Onterecht negatief advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zie laatste nieuws voor meer informatie.

 
 

 

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.