U bevindt zich op: Home Onderwerpen W WIP

Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting en geen onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze gebruikt tijdelijk de RIVM-website om informatie te delen.

Instellingen kunnen de WIP-richtlijnen gebruiken als uitgangspunt voor het vaststellen van hun beleid op dit gebied. De richtlijnen zijn professionele standaarden die in samenwerking met professionals en beroepsgroepen tot stand komen. De WIP is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  • Vereniging voor Infectieziekten 
  • Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg 

Zie Vraagbaak voor de regels die de WIP hanteert bij het beantwoorden van vragen en opmerkingen over WIP-richtlijnen.

Volg de WIP op Twitter @WgInfectiePrev 

Wordt u lid van de Expertgroep Handhygiëne van de Werkgroep Infectie Preventie?
Voor de revisie van de richtlijn Handhygiëne is de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) zoek naar twee artsen-microbioloog, deskundigen-infectiepreventie en internisten-infectiologen en één arbeidshygiënist met expertise op het gebied van handhygiëne. De volledige vacaturetekst vindt u hier. 11 oktober 2016 

Regieraad WIP en IGZ vervolgen overleg over Toetsingskader Luchtbeheersing operatieafdeling
In het jaarlijks overleg van de Regieraad WIP met IGZ is onder andere gesproken over het Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling dat IGZ met ingang van 2017 wil hanteren.
Het gesprek over dit onderwerp wordt door IGZ en Regieraad  voortgezet. Wij komen hierop terug zodra meer te melden is over de uitkomsten van het overleg. 26-9-2016

Minisymposium 'Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg'
Op maandagmiddag 14 november 2016 organiseren het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) een minisymposium over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Focus ligt op de regelgeving voor biociden, de toelatingsbeoordeling en richtlijnen. De bijeenkomst vindt plaats bij het RIVM in Bilthoven. Lees hier voor meer informatie alsmede voor eventuele aanmelding. 22-9-2016 

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Norovirus voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd op haar website.  Het betreft een nieuwe richtlijn. De richtlijn is eerder als conceptbijlage van de LCI-richtlijn Norovirus (Calicivirusinfectie) gepubliceerd. Mede naar aanleiding van het landelijk commentaar, en in overleg met de LCI, wordt de richtlijn nu gepubliceerd als zelfstandige WIP-richtlijn.  De richtlijn is afgeleid van de LCI-richtlijn, waar de richtlijn afwijkt wordt  dit in de richtlijn verantwoord. De verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar is tevens gepubliceerd op de website. De ontwikkeling van een richtlijn Norovirus voor de ziekenhuizen staat op de rol maar heeft op dit moment geen prioriteit. De WIP dankt de Expertgroep Verpleeghuizen voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 27-6-2016 

Jaarverslag WIP 2015 gepubliceerd
2015 was opnieuw een uitdagend jaar voor de WIP. Het Bestuur: “Waar zovelen zich positief hebben uitgesproken over het belang van wat de WIP is en doet, is het Bestuur optimistisch dat dit zal leiden tot een Toekomstvisie die met brede steun en voldoende middelen tot uitvoering zal kunnen worden gebracht.” Wij danken iedereen die eraan heeft bijgedragen dat het nog steeds mogelijk is een bestendig vervolg te geven aan de lange staat van dienst van de Werkgroep Infectie Preventie. U kunt het Jaarverslag WIP 2015 hier lezen. 13-6-2016 

Harmonisatie toetsingskader desinfectantia en beleid WIP 
In deze beleidsnotitie van de Regieraad van de WIP wordt de aanleiding gegeven voor eventuele wijzigingen in WIP-richtlijnen met betrekking tot de  werkzaamheid van desinfectantia in PT01 en PT02. De huidige eisen zijn naast de nieuwe eisen in een tabel opgenomen voor zowel PT01 als PT02. In deze tabellen is ook opgenomen wat het beleid van de WIP is in deze. Er is een eindconclusie geformuleerd en is er aangegeven hoe toegelaten desinfectantia gezocht kunnen worden op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). 31-5-2016
 
Addendum 
De Regieraad van de WIP publiceert op 19 april 2016 een addendum bij de WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1Aanleiding zijn signalen dat bepaalde OK’s na metingen conform VCCN Richtlijn 7 (RL7) niet bleken te voldoen aan de gestelde prestatie-eisen voor het beschermde gebied. De vorm en/of de omvang van het beschermd gebied vertoonden afwijkingen ten opzichte van het veronderstelde beschermde gebied conform de prestatie-eisen van het luchtbehandelingsysteem. In de WIP-richtlijn ’Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1’ wordt gerefereerd aan RL7 als methode voor het testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust. In het addendum staat aangegeven welke conclusies de Regieraad van de Werkgroep Infectie Preventie trekt over het gebruik van RL7. 19-4-2016

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is onlangs gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).
De richtlijn is mede geautoriseerd door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en daarom publiceert de WIP de richtlijn ook op haar website bij ‘overige settings’. De richtlijn betreft een herziening van de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk. De WIP heeft met de publicatie van de KNMT-richtlijn het eigenaarschap van de richtlijn overgedragen aan de KNMT, de WIP-richtlijn is daarmee komen te vervallen. Zie voor verdere berichtgeving ook de website van de KNMT. Voor alle vragen over de richtlijn verwijzen we u graag door naar de KNMT.  

Voorzitterschap Regieraad WIP
Na een periode van tweeënhalf jaar heeft mevrouw Dr. E.M. (Ellen) Mascini het voorzitterschap van de Regieraad WIP neergelegd. Afgelopen jaar combineerde zij deze functie met de medisch-inhoudelijke directie van de WIP. Het Bestuur van de WIP heeft veel waardering voor Ellens grote inzet, begrijpt haar afweging en respecteert haar besluit. Mevrouw Dr. J.A. (Juliette) Severin, arts-microbioloog en lid van de Regieraad, is bereid gevonden voorlopig de vergaderingen van de Regieraad voor te zitten. Een besluit over de definitieve invulling van de functie zal worden genomen in het licht van de nu lopende discussie over de toekomst, de positionering en de bekostiging van de WIP. 

Benoeming (twee) nieuwe leden Regieraad WIP
Het bestuur van de WIP heeft twee nieuwe leden benoemd in de Regieraad. We verwelkomen daarmee Nanette Palmer, deskundige infectiepreventie in het Diakonessenhuis te Utrecht en Ingrid Spijkerman, arts-microbioloog in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, voorheen directeur WIP. De WIP is blij met de toetreding van deze twee nieuwe leden en wenst beiden veel succes als lid van de Regieraad.

WIP publiceert richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de herziening van de richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie gepubliceerd op haar website.  Het betreft een revisie van de huidige richtlijn. Naar aanleiding van het landelijk commentaar zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. U kunt de richtlijn, de flowchart en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar hier vinden. De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 

WIP-richtlijnen en de thuiszorg
De Expertgroep Verpleeghuizen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is alweer enige tijd bezig om de richtlijnen voor deze setting te herzien. Bij de start van de Expertgroep is besloten dat de thuiszorg niet meer wordt meegenomen en in overleg met het LCHV is besloten dat thuiszorgrichtlijnen meer passen bij de publieke gezondheidszorg en daarmee het werkveld van het LCHV. Helaas is het LCHV tot nog toe niet in staat geweest om richtlijnen voor de thuiszorg te ontwikkelen en wordt er nog steeds gewerkt aan een oplossing hiervoor. In de tussentijd is de WIP echter bezig om de zogenaamde VWT-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg) bij elke revisie geleidelijk te vervangen door VWK-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen). Daardoor ontbreken er in toenemende mate richtlijnen voor de thuiszorg. Voor onderwerpen waarvoor er infectiepreventierichtlijnen voor de thuiszorg ontbreken, adviseert de WIP om de VWK-richtlijnen voor het desbetreffende onderwerp als uitgangspunt te nemen en deze te vertalen naar lokaal beleid. De WIP zal ondertussen het zoeken naar een oplossing voor de thuiszorgrichtlijnen onder de aandacht blijven brengen. 

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke hygiëne voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gewijzigd op een paar punten. Lees verder voor meer informatie. 

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de WIP-richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen op een aantal punten gewijzigd. Lees verder voor meer informatie. 

Bureau WIP gaat intern verhuizen
Bureau WIP heeft vanaf donderdag 28 januari 2016 een nieuw onderkomen in het Poortgebouw tegenover het hoofdgebouw van het LUMC. Wij zijn vanaf 29 januari 2016 dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30-13.00 uur. Telefoonnummer van het secretariaat is 071 526 67 56. Lees verder voor meer informatie.

Evaluatieonderzoek WIP
Prof. dr. Jaap T. van Dissel, directeur van het het CIb/RIVM, verantwoordelijk voor de toekenning van de instellingssubsidie aan de WIP, heeft besloten een evaluatieonderzoek te doen uitvoeren naar de WIP. In het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het bureau Panteia, zal worden ingegaan op de doelen, taken en middelen van een toekomstbestendige WIP. Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan en wordt nog dit jaar afgerond. Onderdeel van het onderzoek is dat leden van de moederverenigingen van de WIP (NVMM, VHIG en VIZ) gevraagd zullen worden voor een telefonisch interview. Wij vragen u om als u hiervoor benaderd wordt uw medewerking te verlenen. Het Bestuur WIP hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan een toekomstbestendige WIP.

Tijdelijke Deskundige Infectiepreventie voor de WIP
Na het vertrek van Paula van Gelderen heeft bureau WIP weer een Deskundige Infectiepreventie in de persoon van Roel Lagendijk. Hij zal zich voorlopig vooral richten op het behandelen van vragen over de WIP-richtlijnen. Roel Lagendijk was tot eind 2014 twee termijnen lid van de Regieraad WIP. Voor deze interim-oplossing is gekozen nu de vacaturestelling voor Deskundigen Infectiepreventie geen gekwalificeerde kandidaten heeft opgeleverd. 4 november 2015

VRE: een BRMO of toch niet?
Op initiatief van de NVMM en de WIP heeft op 11 september 2015 een groep deskundigen deze vraag proberen te beantwoorden. Aanleiding is dat discussie is ontstaan over nut en noodzaak van de bestrijding van VRE (Vancomycine Resistente Enterokokken). Onder de deskundigen waren artsen-microbiologen, infectiologen en deskundigen infectiepreventie. In de peiling onder de deskundigen werd geconcludeerd dat het op dit moment niet aan de orde is de bestrijding van VRE als BRMO los te laten. Tevens is vastgesteld welke gegevens nodig zijn om een betere afweging te kunnen maken. De uitkomsten van de peiling onder deskundigen vindt u hier

Alertheid gevraagd voor mogelijk risico van MRSA/BRMO-dragerschap onder asielzoekers
Ellen Mascini, Ron Hendrix, Greet Vos en James Cohen Stuart vragen namens de Regieraad en de permanente Expertgroepen MRSA en BRMO van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) alert te zijn op mogelijk risico van MRSA/BRMO-dragerschap onder asielzoekers. Sinds half augustus 2015 is er in Nederland een sterke toename in de asielzoekersstroom op gang gekomen. Hoewel er  op dit moment nog weinig bekend is over het vóórkomen van resistente micro-organismen onder asielzoekers, zijn er aanwijzingen dat de MRSA-prevalentie bij deze mensen mogelijk verhoogd is. De WIP adviseert daarom om personen die minder dan 2 maanden geleden woonachtig zijn geweest in een instelling voor asielzoekers bij opname in zorginstellingen te screenen op MRSA in combinatie met passende infectiepreventiemaatregelen. De WIP beveelt aan om ook alert te zijn op mogelijk risico van verhoogde prevalentie van overige BRMO in afwachting van data hierover. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de prevalentie van MRSA en BRMO onder asielzoekers, zullen de WIP-richtlijnen MRSA en BRMO worden aangepast als daar aanleiding toe is. Lees verder voor meer informatie. 

Bestuur WIP stelt Transitieplan vast
Op 23 september heeft het Bestuur van de WIP het Transitieplan Werkgroep Infectie Preventie 2015-2018 + de transitiebegroting vastgesteld. Het Transitieplan vloeit voort uit de uitnodiging van het Ministerie van VWS aan de WIP om te komen met een plan voor een toekomstbestendige aanpassing en ontwikkeling van richtlijnen. De transitiebegroting geeft aan welke extra middelen hiervoor nodig zijn. Lees verder

 

Documenten en publicaties

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.