Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

De WIP is een onafhankelijke stichting en geen onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze gebruikt tijdelijk de RIVM-website om informatie te delen.

Instellingen kunnen de WIP-richtlijnen gebruiken als uitgangspunt voor het vaststellen van hun beleid op dit gebied. De richtlijnen zijn professionele standaarden die in samenwerking met professionals en beroepsgroepen tot stand komen. De WIP is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  • Vereniging voor Infectieziekten 
  • Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg 

Zie Vraagbaak voor de regels die de WIP hanteert bij het beantwoorden van vragen en opmerkingen over WIP-richtlijnen. 
Volg de WIP op Twitter @WgInfectiePrev.


Nieuws

Bestuur WIP spreekt met Ministerie van VWS over voorstel toekomst WIP 
Het bestuur van de WIP heeft de uitnodiging aangenomen voor een gesprek op 15 december a.s. met mevrouw Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van VWS. 
Onderwerp van gesprek is een voorstel van VWS over de toekomst van de WIP.  De besturen van de WIP en de moederverenigingen van de WIP: de NVMM, de VHIG en de VIZ, hebben met elkaar overlegd en gezamenlijk geconcludeerd dat voor de oplossing van de huidige (financierings)problemen van de WIP drie randvoorwaarden essentieel zijn:

  • De onafhankelijkheid van de WIP moet gewaarborgd zijn;
  • De WIP moet als een geheel blijven functioneren, geen versnippering; 
  • Adequate en toekomstbestendige bekostiging van het takenpakket zoals gedefinieerd in het rapport Toekomstvisie WIP (Ip-to-date).

Wij hopen zo spoedig mogelijk nader bericht te kunnen doen. Bestuur WIP 16-11-2016

Wordt u lid van de Expertgroep Handhygiëne van de Werkgroep Infectie Preventie?
Voor de revisie van de richtlijn Handhygiëne is de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) zoek naar twee artsen-microbioloog, deskundigen-infectiepreventie en internisten-infectiologen en één arbeidshygiënist met expertise op het gebied van handhygiëne.  Kijk hier voor de vacature. 11 oktober 2016 

Regieraad WIP en IGZ vervolgen overleg over Toetsingskader Luchtbeheersing operatieafdeling

In het jaarlijks overleg van de Regieraad WIP met IGZ is onder andere gesproken over het Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling dat IGZ met ingang van 2017 wil hanteren.
Het gesprek over dit onderwerp wordt door IGZ en Regieraad  voortgezet. Wij komen hierop terug zodra meer te melden is over de uitkomsten van het overleg. 26-9-2016

Minisymposium 'Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg'

Op maandagmiddag 14 november 2016 organiseren het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) een minisymposium over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Focus ligt op de regelgeving voor biociden, de toelatingsbeoordeling en richtlijnen. De bijeenkomst vindt plaats bij het RIVM in Bilthoven. Lees hier voor meer informatie alsmede voor eventuele aanmelding. 22-9-2016 

Norovirus

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Norovirus voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd. Het betreft een nieuwe richtlijn. De richtlijn is eerder als conceptbijlage van de LCI-richtlijn Norovirus (Calicivirusinfectie) gepubliceerd. Mede naar aanleiding van het landelijk commentaar, en in overleg met de LCI, wordt de richtlijn nu gepubliceerd als zelfstandige WIP-richtlijn.  De richtlijn is afgeleid van de LCI-richtlijn, waar de richtlijn afwijkt wordt  dit in de richtlijn verantwoord. De verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar is tevens gepubliceerd op de website. De ontwikkeling van een richtlijn Norovirus voor de ziekenhuizen staat op de rol maar heeft op dit moment geen prioriteit. De WIP dankt de Expertgroep Verpleeghuizen voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 27-6-2016 

Jaarverslag WIP 2015 gepubliceerd

2015 was opnieuw een uitdagend jaar voor de WIP. Het Bestuur: “Waar zovelen zich positief hebben uitgesproken over het belang van wat de WIP is en doet, is het Bestuur optimistisch dat dit zal leiden tot een Toekomstvisie die met brede steun en voldoende middelen tot uitvoering zal kunnen worden gebracht.” Wij danken iedereen die eraan heeft bijgedragen dat het nog steeds mogelijk is een bestendig vervolg te geven aan de lange staat van dienst van de Werkgroep Infectie Preventie.  13-6-2016 

Voorzitterschap Regieraad WIP

Na een periode van tweeënhalf jaar heeft mevrouw Dr. E.M. (Ellen) Mascini het voorzitterschap van de Regieraad WIP neergelegd. Afgelopen jaar combineerde zij deze functie met de medisch-inhoudelijke directie van de WIP. Het Bestuur van de WIP heeft veel waardering voor Ellens grote inzet, begrijpt haar afweging en respecteert haar besluit. Mevrouw Dr. J.A. (Juliette) Severin, arts-microbioloog en lid van de Regieraad, is bereid gevonden voorlopig de vergaderingen van de Regieraad voor te zitten. Een besluit over de definitieve invulling van de functie zal worden genomen in het licht van de nu lopende discussie over de toekomst, de positionering en de bekostiging van de WIP. 

Benoeming (twee) nieuwe leden Regieraad WIP

Het bestuur van de WIP heeft twee nieuwe leden benoemd in de Regieraad. We verwelkomen daarmee Nanette Palmer, deskundige infectiepreventie in het Diakonessenhuis te Utrecht en Ingrid Spijkerman, arts-microbioloog in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, voorheen directeur WIP. De WIP is blij met de toetreding van deze twee nieuwe leden en wenst beiden veel succes als lid van de Regieraad.

WIP publiceert richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de herziening van de richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie gepubliceerd op haar website.  Het betreft een revisie van de huidige richtlijn. Naar aanleiding van het landelijk commentaar zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. U kunt de richtlijn, de flowchart en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar hier vinden. De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 

WIP-richtlijnen en de thuiszorg

De Expertgroep Verpleeghuizen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is alweer enige tijd bezig om de richtlijnen voor deze setting te herzien. Bij de start van de Expertgroep is besloten dat de thuiszorg niet meer wordt meegenomen en in overleg met het LCHV is besloten dat thuiszorgrichtlijnen meer passen bij de publieke gezondheidszorg en daarmee het werkveld van het LCHV. Helaas is het LCHV tot nog toe niet in staat geweest om richtlijnen voor de thuiszorg te ontwikkelen en wordt er nog steeds gewerkt aan een oplossing hiervoor. In de tussentijd is de WIP echter bezig om de zogenaamde VWT-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg) bij elke revisie geleidelijk te vervangen door VWK-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen). Daardoor ontbreken er in toenemende mate richtlijnen voor de thuiszorg. Voor onderwerpen waarvoor er infectiepreventierichtlijnen voor de thuiszorg ontbreken, adviseert de WIP om de VWK-richtlijnen voor het desbetreffende onderwerp als uitgangspunt te nemen en deze te vertalen naar lokaal beleid. De WIP zal ondertussen het zoeken naar een oplossing voor de thuiszorgrichtlijnen onder de aandacht blijven brengen. 

Bureau WIP gaat intern verhuizen

Bureau WIP heeft vanaf donderdag 28 januari 2016 een nieuw onderkomen in het Poortgebouw tegenover het hoofdgebouw van het LUMC. en is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30-13.00 uur. Telefoonnummer van het secretariaat is 071 526 67 56. 

Evaluatieonderzoek WIP

Prof. dr. Jaap T. van Dissel, directeur van het het CIb/RIVM, verantwoordelijk voor de toekenning van de instellingssubsidie aan de WIP, heeft besloten een evaluatieonderzoek te doen uitvoeren naar de WIP. In het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het bureau Panteia, zal worden ingegaan op de doelen, taken en middelen van een toekomstbestendige WIP. Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan en wordt nog dit jaar afgerond. Onderdeel van het onderzoek is dat leden van de moederverenigingen van de WIP (NVMM, VHIG en VIZ) gevraagd zullen worden voor een telefonisch interview. Wij vragen u om als u hiervoor benaderd wordt uw medewerking te verlenen. Het Bestuur WIP hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan een toekomstbestendige WIP.

Home / Onderwerpen / W / Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu