U bevindt zich op: Home Onderwerpen W WIP

Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

De Werkgoep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting en geen onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze gebruikt tijdelijk de RIVM-website om informatie te delen.

Instellingen kunnen de WIP-richtlijnen gebruiken als uitgangspunt voor het vaststellen van hun beleid op dit gebied. De richtlijnen zijn professionele standaarden die in samenwerking met professionals en beroepsgroepen tot stand komen. De WIP is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  • Vereniging voor Infectieziekten 
  • Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg 

Zie Vraagbaak voor de regels die de WIP hanteert bij het beantwoorden van vragen en opmerkingen over WIP-richtlijnen.

Volg de WIP op Twitter @WgInfectiePrev 

 

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen’ opengesteld voor landelijk commentaar.
U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’. U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 31 augustus 2016. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van 'LC PBM'. Ook het commentaarformulier is ook te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’. 

Addendum 
De Regieraad van de WIP publiceert op 19 april 2016 een addendum bij de WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1Aanleiding zijn signalen dat bepaalde OK’s na metingen conform VCCN Richtlijn 7 (RL7) niet bleken te voldoen aan de gestelde prestatie-eisen voor het beschermde gebied. De vorm en/of de omvang van het beschermd gebied vertoonden afwijkingen ten opzichte van het veronderstelde beschermde gebied conform de prestatie-eisen van het luchtbehandelingsysteem. In de WIP-richtlijn ’Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1’ wordt gerefereerd aan RL7 als methode voor het testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust. In het addendum staat aangegeven welke conclusies de Regieraad van de Werkgroep Infectie Preventie trekt over het gebruik van RL7.

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn ‘Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik’ opengesteld voor landelijk commentaar
U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’. U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 15 juli 2016. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ’LC RDS mhm'. Ook het commentaarformulier is ook te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is onlangs gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).
De richtlijn is mede geautoriseerd door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en daarom publiceert de WIP de richtlijn ook op haar website bij ‘overige settings’. De richtlijn betreft een herziening van de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk. De WIP heeft met de publicatie van de KNMT-richtlijn het eigenaarschap van de richtlijn overgedragen aan de KNMT, de WIP-richtlijn is daarmee komen te vervallen. Zie voor verdere berichtgeving ook de 
website van de KNMT. Voor alle vragen over de richtlijn verwijzen we u graag door naar de KNMT.
 

Voor de revisie van de richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen zoekt de Werkgroep Infectie Preventie (WIPeen arbeidshygiënist, twee artsen-microbioloog, een biologische veiligheidsfunctionaris, twee deskundigen infectiepreventie en een internist-infectioloog met expertise op het gebied vanreiniging en desinfectie van oppervlakken
De volledige vacaturetekst vindt u hier. 

Voorzitterschap Regieraad WIP
Na een periode van tweeënhalf jaar heeft mevrouw Dr. E.M. (Ellen) Mascini het voorzitterschap van de Regieraad WIP neergelegd. Afgelopen jaar combineerde zij deze functie met de medisch-inhoudelijke directie van de WIP. Het Bestuur van de WIP heeft veel waardering voor Ellens grote inzet, begrijpt haar afweging en respecteert haar besluit. Mevrouw Dr. J.A. (Juliette) Severin, arts-microbioloog en lid van de Regieraad, is bereid gevonden voorlopig de vergaderingen van de Regieraad voor te zitten. Een besluit over de definitieve invulling van de functie zal worden genomen in het licht van de nu lopende discussie over de toekomst, de positionering en de bekostiging van de WIP. 

Benoeming (twee) nieuwe leden Regieraad WIP
Het bestuur van de WIP heeft twee nieuwe leden benoemd in de Regieraad. We verwelkomen daarmee Nanette Palmer, deskundige infectiepreventie in het Diakonessenhuis te Utrecht en Ingrid Spijkerman, arts-microbioloog in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, voorheen directeur WIP. De WIP is blij met de toetreding van deze twee nieuwe leden en wenst beiden veel succes als lid van de Regieraad.

WIP publiceert richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de herziening van de richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie gepubliceerd op haar website.  Het betreft een revisie van de huidige richtlijn. Naar aanleiding van het landelijk commentaar zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. U kunt de richtlijn, de flowchart en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar hier vinden. De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 

WIP-richtlijnen en de thuiszorg
De Expertgroep Verpleeghuizen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is alweer enige tijd bezig om de richtlijnen voor deze setting te herzien. Bij de start van de Expertgroep is besloten dat de thuiszorg niet meer wordt meegenomen en in overleg met het LCHV is besloten dat thuiszorgrichtlijnen meer passen bij de publieke gezondheidszorg en daarmee het werkveld van het LCHV. Helaas is het LCHV tot nog toe niet in staat geweest om richtlijnen voor de thuiszorg te ontwikkelen en wordt er nog steeds gewerkt aan een oplossing hiervoor. In de tussentijd is de WIP echter bezig om de zogenaamde VWT-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg) bij elke revisie geleidelijk te vervangen door VWK-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen). Daardoor ontbreken er in toenemende mate richtlijnen voor de thuiszorg. Voor onderwerpen waarvoor er infectiepreventierichtlijnen voor de thuiszorg ontbreken, adviseert de WIP om de VWK-richtlijnen voor het desbetreffende onderwerp als uitgangspunt te nemen en deze te vertalen naar lokaal beleid. De WIP zal ondertussen het zoeken naar een oplossing voor de thuiszorgrichtlijnen onder de aandacht blijven brengen. 

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke hygiëne voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gewijzigd op een paar punten. Lees verder voor meer informatie. 

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de WIP-richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen op een aantal punten gewijzigd. Lees verder voor meer informatie. 

Bureau WIP gaat intern verhuizen
Bureau WIP heeft vanaf donderdag 28 januari 2016 een nieuw onderkomen in het Poortgebouw tegenover het hoofdgebouw van het LUMC. Wij zijn vanaf 29 januari 2016 dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30-13.00 uur. Telefoonnummer van het secretariaat is 071 526 67 56. Lees verder voor meer informatie.

Evaluatieonderzoek WIP
Prof. dr. Jaap T. van Dissel, directeur van het het CIb/RIVM, verantwoordelijk voor de toekenning van de instellingssubsidie aan de WIP, heeft besloten een evaluatieonderzoek te doen uitvoeren naar de WIP. In het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het bureau Panteia, zal worden ingegaan op de doelen, taken en middelen van een toekomstbestendige WIP. Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan en wordt nog dit jaar afgerond. Onderdeel van het onderzoek is dat leden van de moederverenigingen van de WIP (NVMM, VHIG en VIZ) gevraagd zullen worden voor een telefonisch interview. Wij vragen u om als u hiervoor benaderd wordt uw medewerking te verlenen. Het Bestuur WIP hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan een toekomstbestendige WIP.

Tijdelijke Deskundige Infectiepreventie voor de WIP
Na het vertrek van Paula van Gelderen heeft bureau WIP weer een Deskundige Infectiepreventie in de persoon van Roel Lagendijk. Hij zal zich voorlopig vooral richten op het behandelen van vragen over de WIP-richtlijnen. Roel Lagendijk was tot eind 2014 twee termijnen lid van de Regieraad WIP. Voor deze interim-oplossing is gekozen nu de vacaturestelling voor Deskundigen Infectiepreventie geen gekwalificeerde kandidaten heeft opgeleverd. 4 november 2015

VRE: een BRMO of toch niet?
Op initiatief van de NVMM en de WIP heeft op 11 september 2015 een groep deskundigen deze vraag proberen te beantwoorden. Aanleiding is dat discussie is ontstaan over nut en noodzaak van de bestrijding van VRE (Vancomycine Resistente Enterokokken). Onder de deskundigen waren artsen-microbiologen, infectiologen en deskundigen infectiepreventie. In de peiling onder de deskundigen werd geconcludeerd dat het op dit moment niet aan de orde is de bestrijding van VRE als BRMO los te laten. Tevens is vastgesteld welke gegevens nodig zijn om een betere afweging te kunnen maken. De uitkomsten van de peiling onder deskundigen vindt u hier

Alertheid gevraagd voor mogelijk risico van MRSA/BRMO-dragerschap onder asielzoekers
Ellen Mascini, Ron Hendrix, Greet Vos en James Cohen Stuart vragen namens de Regieraad en de permanente Expertgroepen MRSA en BRMO van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) alert te zijn op mogelijk risico van MRSA/BRMO-dragerschap onder asielzoekers. Sinds half augustus 2015 is er in Nederland een sterke toename in de asielzoekersstroom op gang gekomen. Hoewel er  op dit moment nog weinig bekend is over het vóórkomen van resistente micro-organismen onder asielzoekers, zijn er aanwijzingen dat de MRSA-prevalentie bij deze mensen mogelijk verhoogd is. De WIP adviseert daarom om personen die minder dan 2 maanden geleden woonachtig zijn geweest in een instelling voor asielzoekers bij opname in zorginstellingen te screenen op MRSA in combinatie met passende infectiepreventiemaatregelen. De WIP beveelt aan om ook alert te zijn op mogelijk risico van verhoogde prevalentie van overige BRMO in afwachting van data hierover. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de prevalentie van MRSA en BRMO onder asielzoekers, zullen de WIP-richtlijnen MRSA en BRMO worden aangepast als daar aanleiding toe is. Lees verder voor meer informatie. 

Bestuur WIP stelt Transitieplan vast
Op 23 september heeft het Bestuur van de WIP het Transitieplan Werkgroep Infectie Preventie 2015-2018 + de transitiebegroting vastgesteld. Het Transitieplan vloeit voort uit de uitnodiging van het Ministerie van VWS aan de WIP om te komen met een plan voor een toekomstbestendige aanpassing en ontwikkeling van richtlijnen. De transitiebegroting geeft aan welke extra middelen hiervoor nodig zijn. Lees verder

Jaarverslag WIP 2014
“2014 mag in de meer dan dertigjarige geschiedenis van de Stichting Werkgroep Infectiepreventie (WIP) een bewogen jaar worden genoemd en intussen werd door Expertgroepen, Regieraad en Bureau WIP gewoon doorgewerkt aan het ontwikkelen, reviseren en uitdragen van WIP-richtlijnen.” “Het is in de huidige omstandigheden een bijzondere prestatie dat de achterstand in het onderhoud van WIP-richtlijnen het afgelopen jaar niet verder is opgelopen.” Het Bestuur heeft het Jaarverslag WIP 2014 vastgesteld. U kunt het hier lezen

WIP neemt deel aan breed overleg antibioticaresistentie
Het ministerie van VWS heeft het initiatief genomen in overleg met partijen in de zorg en daarbuiten een breed programma rond antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie uit te werken. De hoofdlijnen van het programma zijn geformuleerd in een Bestuurlijk Overleg waaraan namens de WIP voorzitter Gijs Ruijs deelneemt. Lees verder.

Medisch-inhoudelijk directeur
Het Bestuur van de Werkgroep Infectiepreventie heeft Mw. Dr. Ellen Mascini, voorzitter van de Regieraad WIP, bereid gevonden de medisch-inhoudelijke aspecten van de functie directeur WIP voorlopig waar te nemen. Ellen Mascini is per 1 maart 2015 gestart  met de specifieke taken van de inhoudelijk directeur. De organisatorische zaken worden op interim-basis behartigd door Frank Leguijt.

Overleg VWS eind maart 2015
Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat het bestuurlijk overleg met alle betrokken zorgpartijen eind maart zal worden gehouden.  Het streven is dat ook de minister hierbij aanwezig zal zijn.  Het doel van het overleg is afspraken te maken over de sector overstijgende aanpak van antimicrobiële resistentie. Infectiepreventie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Vooruitlopend op het overleg sturen de minister en de staatssecretaris eind februari een brief naar de Kamer met concrete doelstellingen en bijpassende maatregelen.  Voor het vaststellen van de brief  worden betrokken partijen door het ministerie geconsulteerd.  Het bestuur van de WIP zal hier actief aan bijdragen en verwacht dat het overleg tot besluitvorming leidt over de (aanvullende) financiering van de WIP. Het bestuur WIP, 2-2-2015

Overleg VWS in eerste kwartaal 2015
Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat uiterlijk eind maart 2015 er een bestuurlijk overleg met alle betrokken zorgpartijen gaat plaatsvinden. Dit is later dan toegezegd omdat de minister dit overleg heeft ingebed in haar integrale strategische aanpak van de antibioticaresistentieproblematiek. Omdat infectiepreventie een belangrijk onderdeel uitmaakt van de aanpak van antibioticaresistentie in de zorg, staat de toekomst van de WIP dan ook prominent op de agenda tijdens dit overleg. Het ministerie streeft er naar om de datum voor dit bestuurlijke overleg nog eind dit jaar vast te leggen. Op dit moment werkt de WIP aan het afronden van reeds gestarte richtlijnontwikkelingen en acute aanpassingen van richtlijnen zoals de WIP-richtlijn Virale hemorragische koortsen. Daarnaast worden de vragen uit het land beantwoord. In 2015 hoopt het bestuur zicht te krijgen op voldoende structurele financiële middelen, waarna de WIP al haar taken weer kan oppakken. Het bestuur WIP, 4-12-2014

WIP in afwachting van stakeholdersbijeenkomst
Het bestuur van de WIP heeft in juli van dit jaar een overleg ten huize van het ministerie van VWS gehad met mw. dr. Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid, en enkele van haar medewerkers. In dat overleg zegde zij toe om in de maand november een breed overleg te organiseren met, naast de WIP, ook haar stakeholders. Het zal in het teken staan van mogelijke oplossingen voor de moeilijke financiële situatie van de WIP. We hopen dat er, op basis van de uitkomsten van dit overleg, voldoende termen voor een gezond toekomstperspectief voor de WIP aanwezig zullen zijn. Het Bestuur WIP, 10-11-2014

WIP-richtlijnen weer beschikbaar
Het bestuur van de Werkgroep Infectie Preventie heeft besloten om alle richtlijnen weer op de site ter beschikking te stellen. De richtlijnen die over de revisiedatum zijn komen daarmee weer beschikbaar.
zie nieuwsbericht.

Minister wil gesprek met de WIP en haar stakeholders
In reactie op de brief van het Bestuur WIP d.d. 15-5-2014 heeft het Ministerie van VWS aangegeven dat zij een gesprek willen met de WIP en alle stakeholders van de WIP om ieders verantwoordelijkheid in het ontwikkelen, dan wel financieren van infectiepreventierichtlijnen te bespreken. Dit gesprek zal zo spoedig mogelijk na de zomervakantie gepland worden. Op 11 juli 2014 heeft een afvaardiging van het Bestuur WIP een afspraak op het Ministerie van VWS waarin zij, als voorbespreking voor het gesprek met de stakeholders, de visie van het Bestuur op de financiering van de WIP zullen toelichten. De WIP is blij dat het Ministerie het verzoek van de WIP heeft opgepakt en heeft er vertrouwen in dat er een acceptabele oplossing wordt gevonden. Het Bestuur WIP, 25-6-2014

Nieuwsbericht Besluit bestuur over toekomst WIP
Omdat de financiële problemen van de WIP nog niet zijn opgelost en de achterstanden in het onderhouden van de richtlijnen verder toenemen, heeft het Bestuur WIP besloten om zich, in een laatste poging het tij te keren, te wenden tot de minister van VWS, mevrouw Schippers. Het Bestuur hoopt dat hiermee een oplossing gevonden wordt. Mocht dit echter niet leiden tot een financieel gezond toekomstperspectief van de WIP, dan, zo heeft het Bestuur besloten, zal de WIP per 1 oktober haar werkzaamheden staken en de WIP in haar huidige vorm opgeheven worden. Brief bestuur WIP aan minister. Intussen zullen de richtlijnen die de revisiedatum ruimschoots zijn gepasseerd en daarmee niet meer voldoen aan de formeel vereiste kwaliteitsnormen, van de website van de WIP worden verwijderd. Het Bestuur WIP, 20-5-14.

Nieuwsbericht onterecht negatief advies
Onterecht negatief advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zie laatste nieuws voor meer informatie.

 
 

Documenten en publicaties

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.