Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

De WIP is een onafhankelijke stichting en geen onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze gebruikt tijdelijk de RIVM-website om informatie te delen.

Instellingen kunnen de WIP-richtlijnen gebruiken als uitgangspunt voor het vaststellen van hun beleid op dit gebied. De richtlijnen zijn professionele standaarden die in samenwerking met professionals en beroepsgroepen tot stand komen. De WIP is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  • Vereniging voor Infectieziekten 
  • Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg 

Zie Vraagbaak voor de regels die de WIP hanteert bij het beantwoorden van vragen en opmerkingen over WIP-richtlijnen. 
Volg de WIP op Twitter @WgInfectiePrev.


DISCLAIMER
In verband met de voorgenomen opheffing van de WIP zullen geen revisieactiviteiten meer worden uitgevoerd aan de WIP-richtlijnen, tenzij anders vermeld. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden.
 


Nieuws
Beëindigen operationele activiteiten Stichting WIP
Met het afronden en publiceren van de laatste twee WIP-richtlijnen zijn de operationele activiteiten van de Stichting WIP nu beëindigd. Dit betekent dat de werkzaamheden van de Regieraad WIP en van Bureau WIP nu definitief zijn gestaakt. Het demissionaire bestuur blijft aan voor het afhandelen van de overdracht en geeft in goed overleg met de besturen van de moederverenigingen aanwijzingen voor de noodzakelijke besluiten.
Het bestuur WIP hoopt dat de nu lopende besprekingen over een nieuwe structuur met VWS, CIb en stakeholders zullen leiden tot een toekomstbestendige oplossing voor het ontwikkelen en implementeren van nationale richtlijnen infectiepreventie waarin een grotere betrokkenheid van alle stakeholders en een adequate bekostiging zijn gegarandeerd. 

Het bestuur van de WIP wil allen die in de afgelopen jaren hun (belangeloze) bijdragen aan de WIP hebben geleverd – als lid van Expertgroepen, van de Regieraad, als medewerker van Bureau WIP en als bestuurslid – van harte danken voor hun inzet en voor het beschikbaar stellen van hun expertise om te komen tot nationale richtlijnen infectiepreventie

Wat betekent dit voor gebruikers van de WIP-richtlijnen?
Voor gebruikers van de WIP-website is het volgende van belang: 

  • De website www.wip.nl blijft in de lucht totdat de moederverenigingen hierover een besluit hebben genomen. De WIP-richtlijnen blijven hiermee beschikbaar. Zie echter (a) de algemene disclaimers die zijn geplaatst bij de WIP-richtlijnen die langer dan vijf jaar niet zijn gereviseerd en (b) de krachtiger geformuleerde specifieke disclaimers bij de WIP-richtlijnen die al ‘in revisie’ waren genomen. 
  • De contactgegevens en de emailadressen (stwip@wip.nl of wip@rivm.nl) worden beëindigd. 
  • Het twitteraccount van de WIP (@WgInfectiePrev!) wordt beëindigd.

Bij vragen over de WIP-richtlijnen wordt aangeraden om de VHIG, de NVMM of de VIZ te raadplegen. Bestuur WIP, mei 2017

WIP publiceert richtlijn Virale hemorragische koortsen
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Virale hemorragische koortsen (VHK) gepubliceerd op haar website.  Het betreft een geheel herziene versie van de huidige richtlijn. Het tussentijdse Ebola-advies komt met de publicatie van deze richtlijn te vervallen. U kunt de richtlijn Virale hemorragische koortsen en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar vinden op de website van de WIP (www.wip.nl). De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 4-4-2017

Nieuwe versie richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
Op 6 februari publiceerde de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. Helaas is er in bijlage A op p.28 een storende fout opgetreden. Deze fout is inmiddels hersteld (wijziging vet gedrukt): ‘Gebruik alleen beschermende kleding voor hergebruik als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden en het voortdurend borgen ervan: …’. De juiste versie staat nu op de website (versie 3 april 2017).

WIP publiceert richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH] gepubliceerd. De richtlijn maakt onderdeel uit van het WIP-richtlijnenpakket in het kader van antibioticaresistentie. Het betreft een nieuwe richtlijn. De revisie is uitgevoerd door de permanente Expertgroep RDS van de WIP. De publicatie van deze richtlijn heeft consequenties voor de WIP-richtlijnen Ultrasone reiniging en Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie. Deze en andere belangrijke wijzigingen staan aangegeven in hoofdstuk 2. De richtlijn is te vinden op de website van de WIP evenals een tabel met een verantwoording van het landelijk commentaar. De WIP dankt de Expertgroep en degenen die commentaar hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar voor hun inbreng en inzet! 30-3-2017

Overleg o.l.v. minister Schippers over organisatie en financiering richtlijnen infectiepreventie
Het bestuur WIP heeft op donderdag 23 februari jl. op uitnodiging van minister Schippers deelgenomen aan een overleg met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg over de organisatie en de financiering van richtlijnontwikkeling infectiepreventie. In een brief aan de 2e Kamer daags na het overleg verwoordt de minister haar conclusies van het overleg. Lees hier verder. 2-3-2017

WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen [VWK] gepubliceerd. Het betreft een geheel herziene versie van de richtlijn. Naast de richtlijn publiceert de WIP ook twee handzame overzichten. Eén geeft de algemene indicaties en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het andere van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij specifieke micro-organismen. De richtlijn is te vinden op de website van de WIP evenals een tabel met een verantwoording van het landelijk commentaar. De WIP dankt de Expertgroep en degenen die commentaar hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar voor hun inbreng en inzet! 6-2-2017

Vervolggesprek IGZ / Regieraad WIP over bezwaren bij Toetsingskader IGZ
De Regieraad WIP en IGZ hebben op 7 december 2016 gesproken over het ‘Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling’ en de door de Regieraad naar voren gebrachte bezwaren. U treft het verslag hier aan. De Regieraad WIP heeft IGZ om nadere informatie gevraagd over de visie van IGZ op haar bevoegdheid om veldnormen in te vullen, te interpreteren of mogelijk aan te vullen. 30-1-2017

Aanvulling bericht
In antwoord op de laatste vraag heeft IGZ verwezen naar bijgaand document 'IGZ handhavingskader, Richtlijn voor transparante handhaving' , herziene versie januari 2013.

Minister VWS roept stakeholders WIP bijeen

De WIP is, met andere partijen, door de Minister van VWS uitgenodigd om op korte termijn (medio februari a.s.) te spreken over de 'toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding'. Het Bestuur van de WIP - en de besturen van de moederverenigingen - zullen graag van de uitnodiging gebruik maken. In afwachting van het gesprek zal de WIP geen verdere stappen zetten in het afbouwen van activiteiten dan al bekend zijn gemaakt. Lees de brief van de Minister van VWS hier. 27-1-2017

Beschikbaarheid WIP-richtlijnen
De berichtgeving over het afbouwen van activiteiten van de WIP roept vragen op over de (blijvende) beschikbaarheid van de WIP-richtlijnen. Voorlopig blijven de WIP-richtlijnen beschikbaar op www.wip.nl. Op de website is een waarschuwing geplaatst dat de WIP-richtlijnen mogelijk niet meer up-to-date zijn, bij richtlijnen die in revisie zijn of zouden worden genomen is deze waarschuwing nog wat krachtiger geformuleerd. In de nabije toekomst zal de WIP overleggen met de verenigingen die de WIP hebben opgericht -NVMM, VHIG, VIZ- over de beschikbaarheid van de WIP-richtlijnen. Voor berichtgeving hierover volg www.wip.nl. Wij raden u aan voorlopig de website van de WIP te blijven gebruiken als bron voor de WIP-richtlijnen. 24-1-2017

Bestuur WIP schrijft minister VWS waarom is besloten de WIP op te heffen
Het bestuur van de WIP heeft in een brief aan minister Schippers het besluit toegelicht om de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting WIP voor te bereiden.
Het bestuur concludeert in de brief dat het thans niet meer mogelijk is de doelen van de Stichting WIP te bereiken en heeft hieruit de onvermijdelijke conclusie getrokken.
Het is nu aan de diverse stakeholders hoe zij, zonder regiefunctie van de WIP, invulling geven aan het maken van state of the art richtlijnen voor infectiepreventie voor zorginstellingen.
U vindt de brief hier13-1-2017    

Afbouwen activiteiten WIP: richtlijnen die worden afgerond
Besloten is bij het afbouwen van activiteiten van de WIP de conceptrichtlijnen af te ronden en te publiceren als deze al voor landelijk commentaar zijn voorgelegd. Dit betekent dat de richtlijnen Reiniging, desinfectie en sterilisatie  van medische hulpmiddelen voor hergebruik en Virale Hemorragische Koortsen zullen worden afgerond. De richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie VWK wordt binnenkort gepubliceerd na terugkoppeling van de bevindingen van  de Regieraad naar de Expertgroep VWK. Activiteiten met betrekking tot de overige WIP-richtlijnen die in revisie waren of waarvan de revisie binnenkort zou starten worden per direct gestaakt. Er wordt naar gestreefd genoemde conceptrichtlijnen te behandelen in de (laatste) Regieraadvergadering op 21 maart a.s. De WIP dankt allen die in Expertgroepen of Regieraad WIP hun bijdragen aan het opstellen van het infectiepreventiebeleid voor Nederlandse Zorginstellingen leveren en hebben geleverd.  12-1-2017

Vraagbaak
In verband met het afbouwen van de activiteiten van de WIP zullen wij per direct helaas geen nieuwe vragen over WIP-richtlijnen meer beantwoorden. Wij zullen naar vermogen de ons al gestelde vragen beantwoorden. 29-12-2016

Bericht van het Bestuur WIP

Gisteren is het bestuur van de WIP geïnformeerd op het ministerie van VWS (bij monde van Mw. Berg, directeur-generaal Volksgezondheid). De mededeling was dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP en dat men geen andere mogelijkheden ziet of wil benutten om dit doel te bereiken. Tevens werd aangegeven dat VWS niet bereid is zelf de financiering op zich te nemen. Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP.  16-12-2016

WIP publiceert wijziging richtlijn Urinelozing en stoelgang-versie VWK
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft  de gewijzigde richtlijn Urinelozing en stoelgang - versie Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen  gepubliceerd op haar website.  Het betreft twee wijzigingen in verband met het gelijktrekken van deze richtlijn met de onlangs verschenen generieke richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen. Aan de voorwaarden voor het niet gebruiken van een pospoeler of vermaalsysteem is de optie toegevoegd om wegwerppo’s en -urinalen inclusief inhoud met toevoeging van absorberend materiaal af te voeren in een gesloten zak. Daarnaast is het gebruik van absorberend materiaal bij wegwerppo’s en –urinaal is niet meer verplicht, tenzij er geen podeksel wordt gebruikt. 20-12-2016

WIP publiceert richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen-generieke versie
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft een wijziging van de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen  gepubliceerd. De meest belangrijkste wijzigingen zijn dat het nu een generieke richtlijn is en dat er een hoofdstuk over vermaalsystemen voor wegwerppo’s en –urinalen is toegevoegd. U kunt hier de richtlijn en een tabel met de verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar vinden. De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze gewijzigde richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 20-12-2016

Bestuur WIP spreekt met Ministerie van VWS over voorstel toekomst WIP 

Het bestuur van de WIP heeft de uitnodiging aangenomen voor een gesprek op 15 december a.s. met mevrouw Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van VWS. 
Onderwerp van gesprek is een voorstel van VWS over de toekomst van de WIP.  De besturen van de WIP en de moederverenigingen van de WIP: de NVMM, de VHIG en de VIZ, hebben met elkaar overlegd en gezamenlijk geconcludeerd dat voor de oplossing van de huidige (financierings)problemen van de WIP drie randvoorwaarden essentieel zijn:

  • De onafhankelijkheid van de WIP moet gewaarborgd zijn;
  • De WIP moet als een geheel blijven functioneren, geen versnippering; 
  • Adequate en toekomstbestendige bekostiging van het takenpakket zoals gedefinieerd in het rapport Toekomstvisie WIP (Ip-to-date).

Wij hopen zo spoedig mogelijk nader bericht te kunnen doen. Bestuur WIP 16-11-2016

Regieraad WIP en IGZ vervolgen overleg over Toetsingskader Luchtbeheersing operatieafdeling

In het jaarlijks overleg van de Regieraad WIP met IGZ is onder andere gesproken over het Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling dat IGZ met ingang van 2017 wil hanteren.
Het gesprek over dit onderwerp wordt door IGZ en Regieraad  voortgezet. Wij komen hierop terug zodra meer te melden is over de uitkomsten van het overleg. 26-9-2016

Minisymposium 'Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg'

Op maandagmiddag 14 november 2016 organiseren het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) een minisymposium over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Focus ligt op de regelgeving voor biociden, de toelatingsbeoordeling en richtlijnen. De bijeenkomst vindt plaats bij het RIVM in Bilthoven. Lees hier voor meer informatie alsmede voor eventuele aanmelding. 22-9-2016 

Norovirus

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Norovirus voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd. Het betreft een nieuwe richtlijn. De richtlijn is eerder als conceptbijlage van de LCI-richtlijn Norovirus (Calicivirusinfectie) gepubliceerd. Mede naar aanleiding van het landelijk commentaar, en in overleg met de LCI, wordt de richtlijn nu gepubliceerd als zelfstandige WIP-richtlijn.  De richtlijn is afgeleid van de LCI-richtlijn, waar de richtlijn afwijkt wordt  dit in de richtlijn verantwoord. De verantwoording van de verwerking van het landelijk commentaar is tevens gepubliceerd op de website. De ontwikkeling van een richtlijn Norovirus voor de ziekenhuizen staat op de rol maar heeft op dit moment geen prioriteit. De WIP dankt de Expertgroep Verpleeghuizen voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 27-6-2016 

Jaarverslag WIP 2015 gepubliceerd

2015 was opnieuw een uitdagend jaar voor de WIP. Het Bestuur: “Waar zovelen zich positief hebben uitgesproken over het belang van wat de WIP is en doet, is het Bestuur optimistisch dat dit zal leiden tot een Toekomstvisie die met brede steun en voldoende middelen tot uitvoering zal kunnen worden gebracht.” Wij danken iedereen die eraan heeft bijgedragen dat het nog steeds mogelijk is een bestendig vervolg te geven aan de lange staat van dienst van de Werkgroep Infectie Preventie.  13-6-2016 

Voorzitterschap Regieraad WIP

Na een periode van tweeënhalf jaar heeft mevrouw Dr. E.M. (Ellen) Mascini het voorzitterschap van de Regieraad WIP neergelegd. Afgelopen jaar combineerde zij deze functie met de medisch-inhoudelijke directie van de WIP. Het Bestuur van de WIP heeft veel waardering voor Ellens grote inzet, begrijpt haar afweging en respecteert haar besluit. Mevrouw Dr. J.A. (Juliette) Severin, arts-microbioloog en lid van de Regieraad, is bereid gevonden voorlopig de vergaderingen van de Regieraad voor te zitten. Een besluit over de definitieve invulling van de functie zal worden genomen in het licht van de nu lopende discussie over de toekomst, de positionering en de bekostiging van de WIP. 

Benoeming (twee) nieuwe leden Regieraad WIP

Het bestuur van de WIP heeft twee nieuwe leden benoemd in de Regieraad. We verwelkomen daarmee Nanette Palmer, deskundige infectiepreventie in het Diakonessenhuis te Utrecht en Ingrid Spijkerman, arts-microbioloog in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, voorheen directeur WIP. De WIP is blij met de toetreding van deze twee nieuwe leden en wenst beiden veel succes als lid van de Regieraad.

WIP publiceert richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de herziening van de richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie gepubliceerd op haar website.  Het betreft een revisie van de huidige richtlijn. Naar aanleiding van het landelijk commentaar zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. U kunt de richtlijn, de flowchart en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar hier vinden. De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar! 

WIP-richtlijnen en de thuiszorg

De Expertgroep Verpleeghuizen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is alweer enige tijd bezig om de richtlijnen voor deze setting te herzien. Bij de start van de Expertgroep is besloten dat de thuiszorg niet meer wordt meegenomen en in overleg met het LCHV is besloten dat thuiszorgrichtlijnen meer passen bij de publieke gezondheidszorg en daarmee het werkveld van het LCHV. Helaas is het LCHV tot nog toe niet in staat geweest om richtlijnen voor de thuiszorg te ontwikkelen en wordt er nog steeds gewerkt aan een oplossing hiervoor. In de tussentijd is de WIP echter bezig om de zogenaamde VWT-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg) bij elke revisie geleidelijk te vervangen door VWK-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen). Daardoor ontbreken er in toenemende mate richtlijnen voor de thuiszorg. Voor onderwerpen waarvoor er infectiepreventierichtlijnen voor de thuiszorg ontbreken, adviseert de WIP om de VWK-richtlijnen voor het desbetreffende onderwerp als uitgangspunt te nemen en deze te vertalen naar lokaal beleid. De WIP zal ondertussen het zoeken naar een oplossing voor de thuiszorgrichtlijnen onder de aandacht blijven brengen. 

Bureau WIP gaat intern verhuizen

Bureau WIP heeft vanaf donderdag 28 januari 2016 een nieuw onderkomen in het Poortgebouw tegenover het hoofdgebouw van het LUMC. en is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30-13.00 uur. Telefoonnummer van het secretariaat is 071 526 67 56. 

Evaluatieonderzoek WIP

Prof. dr. Jaap T. van Dissel, directeur van het het CIb/RIVM, verantwoordelijk voor de toekenning van de instellingssubsidie aan de WIP, heeft besloten een evaluatieonderzoek te doen uitvoeren naar de WIP. In het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het bureau Panteia, zal worden ingegaan op de doelen, taken en middelen van een toekomstbestendige WIP. Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan en wordt nog dit jaar afgerond. Onderdeel van het onderzoek is dat leden van de moederverenigingen van de WIP (NVMM, VHIG en VIZ) gevraagd zullen worden voor een telefonisch interview. Wij vragen u om als u hiervoor benaderd wordt uw medewerking te verlenen. Het Bestuur WIP hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan een toekomstbestendige WIP.

Home / Onderwerpen / W / Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu