U bevindt zich op: Home Gevaarsindeling PBT/vPvB

PBT/vPvB

Gewijzigd op:04-07-2016

Stoffen kunnen ingedeeld zijn als Persistent (niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu), én Bioaccumulerend (ophoping van de stof in organismen) én Toxisch (giftig) voor mens of ecosysteem. Stoffen kunnen ook aangemerkt zijn volgens de strengere criteria van zeer Persistent én zeer Bioaccumulerend (very Persistent very Bioaccumulating).
Het doel is deze stoffen te weren uit het milieu, of de concentraties in het mlieu zo laag mogelijk te houden.

Stoffen worden ingedeeld naar deze criteria, omdat er zorg bestaat dat PBT of vPvB stoffen kunnen accumuleren in het milieu, vooral in het mariene ecosysteem. Daarnaast zijn de gevolgen van deze accumulatie op lange termijn onvoorspelbaar en onomkeerbaar. De Europese overheden kunnen deze stoffen onder een streng autorisatie regime plaatsen.

Wettelijk kader

Criteria voor de indeling als PBT/vPvB zijn vastgelegd in Bijlage XIII van de REACH Verordening (EG) 1907/2006. In principe moeten alle stoffen bij meer dan 10 ton productie of import per jaar een PBT/vPvB beoordeling krijgen. Als een stof als PBT/vPvB gekenmerkt wordt, moeten bedrijven zelf afdoende maatregelen nemen. De Europese overheden kunnen daarnaast deze stoffen onder een streng autorisatie regime plaatsen. Deze of vergelijkbare criteria zijn ook opgenomen in regelgeving over specifieke productgroepen zoals biociden, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en diergeneesmiddelen.

Een soortgelijke beoordeling met vergelijkbare criteria gebeurt ook in andere internationale fora, zoals:

  • de Stockholm Conventie van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen persistentie organische vervuilingen (POPs)
  • het POP protocol van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE)
  • de OSPAR stoffenlijst. 

Lees meer over het Verdrag van Stockholm.
Lees meer over de OSPAR stoffenlijst.

Technische informatie

De REACH criteria zijn toegelicht in de 'Guidance on information requirements and chemical safety assessment, Chapter R.11', zie link naar ECHA Guidance. Vaak zijn niet alle gegevens voor die beoordeling aanwezig. Daarom zijn er ook screeningscriteria vastgesteld, waarmee een initiële toetsing mogelijk is. Voldoet een stof niet aan de screeningscriteria, dan is de stof zeer waarschijnlijk geen PBT of vPvB. Voldoet de stof wel aan de screeningscriteria, dan kan nader onderzoek nodig zijn om na te gaan of de stof werkelijk PBT of vPvB is.
De volledige PBT beoordeling bestaat uit twee stappen:

  1. identificatie van PBT stoffen
  2. evaluatie van de bronnen en belangrijkste emissieroutes naar het milieu.

Zo zijn de meest geschikte en effectieve maatregelen te nemen om de emissies van PBT stoffen naar het milieu te reduceren. Een PBT stof kan alleen op de markt blijven als er een REACH autorisatie is. Eenmaal geautoriseerd, dan is de voorwaarde gesteld dat de emissies zo laag mogelijk of nul zijn.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.