Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Stoffenlijsten

Stoffenlijsten

Gewijzigd op:17-02-2015

Op (inter)nationaal niveau spannen overheden en bedrijven zich in om de risico’s van gevaarlijke stoffen te verminderen. Het doel is mens en milieu te beschermen tegen deze risico’s. In verschillende (inter)nationale kaders zijn afspraken gemaakt over productie, gebruik, emissies en monitoring van stoffen. Deze kunnen gelden voor specifieke groepen van stoffen en binnen veel kaders zijn stoffenlijsten opgesteld.

Vind meer informatie over levering en gebruik van stoffen in Europa via het ECHA en via Restricties.

Overzicht van een aantal stoffenlijsten

STOFFENLIJST

TOELICHTING

DOEL/VERPLICHTING

ZZS (PDF): Zeer Zorgwekkende Stoffen

Mens en milieu

Deze stoffen weren uit onze leefomgeving

OSPAR (WORD): Prioritaire stoffen van de Oslo-Parijs Conventie

Marien milieu

Beëindigen van lozingen en emissies in 2020 om ‘dicht bij nul’ concentraties te bereiken in de Noord-Oost Atlantische Oceaan (inclusief Noordzee)

Richtlijn Industriële Emissies

Emissie naar water, lucht en bodem

Reduceren van emissies als gevolg van industriële activiteiten naar water, lucht en bodem

MVP: Minimalisatie-verplichte stoffen

Emissie naar lucht

Minimaliseren van emissies naar lucht (streven naar nulemissie)

KRW: Prioritaire stoffen Kaderrichtlijn Water

Zoet water (opper-vlaktewater en grondwater)

In toenemende mate reduceren van vrijkomen in water: emissies, lozingen en verliezen moeten voor 2020 zijn gestopt

E-PRTR (PDF): European Pollutant Release Transfer Register

Emissie naar water en lucht

Registreren en publiceren van emissies die de drempelwaarden overschrijden.

REACH SVHC kandidaatslijst

Mens en milieu

Voor deze stoffen in voorwerpen geldt een meldingsplicht aan ECHA; voor deze stoffen geldt een informatieplicht aan afnemers

REACH autorisatie: Annex XIV (PDF)

Mens en milieu

Productie, handel en gebruik van deze stoffen in de EU is verboden tenzij er een autorisatie (vergunning) is verleend

REACH restricties: Annex XVII (PDF)

Mens en milieu

Stoffen waarvoor binnen de EU beperkingen (restricties) gelden voor productie, handel en gebruik

Service