Milieubeleid

Uitgangspunt is uiteraard dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voldoet aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving. We verplichten ons tot een continue verbetering van de milieuprestatie. We zetten ons in om de belasting van het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. De zorg voor het milieu maakt daartoe integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering en de organisatiestrategie.

Milieuvergunning op hoofdzaken

In oktober 2008 verleenden de Gemeente De Bilt en het Hoogheemraadschap het RIVM een milieuvergunning op hoofdzaken (VOH). Deze overkoepelende milieuvergunning schrijft geen detailmaatregelen voor, maar stelt algemene eisen. Zoals een gecertificeerd milieuzorgsysteem, een verbeterplan voor de milieuprestaties en een goede naleving van de huidige milieuvergunning.

Milieuzorgsysteem

Het RIVM onderhoudt een milieuzorgsysteem conform de norm ISO 14001. Bij de benutting van apparatuur wordt een maximaal milieurendement nagestreefd. Ook wordt het principe van het toepassen van de best beschikbare technieken gevolgd.

Bedrijfsmilieuplan

In het bedrijfsmilieuplan worden maatregelen voor een periode van vier jaren vastgelegd en het RIVM committeert zich eraan om deze maatregelen te implementeren. Aanvullend kunnen specifieke milieudoelstellingen op centrumniveau worden uitgewerkt. Dit maakt het mogelijk in te springen op nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de zorg voor het milieu en de ontwikkeling van de werkzaamheden van het RIVM.

Milieujaarverslag

Het milieujaarverslag beschrijft de milieuactiviteiten en -prestaties van het RIVM, Bilthoven Biologicals, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Commissie Genetische Modificatie. Het verslag biedt een overzicht van wettelijke verplichtingen en vergunningen, meet- en registratieprogramma’s, het milieuzorgsysteem en milieukosten. In het milieujaarverslag leest u ook over de verwachte ontwikkelingen voor het komende jaar.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu