Wetenschappelijke integriteit

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers. Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan.

Gedragscode Wetenschapsbeoefening RIVM

Wat wetenschappelijk integer gedrag concreet inhoudt, wordt omschreven in de 'Gedragscode Wetenschapsbeoefening RIVM'. Deze is gebaseerd op de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening VSNU, de Vereniging van Universiteiten.

Reglement Wetenschappelijke Integriteit

Daarnaast is er het 'Reglement Wetenschappelijke Integriteit'. Hierin is geregeld hoe klachten worden behandeld die te maken hebben met wetenschappelijk wangedrag. In dit reglement is een belangrijke rol weggelegd voor de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. De vertrouwenspersoon neemt signalen in behandeling over mogelijke inbreuk op integriteit van het wetenschappelijk handelen bij het RIVM.

Nevenfuncties

Een belangrijk punt bij wetenschappelijke integriteit is het voorkómen van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Sinds 2013 maakt het RIVM daarom nevenfuncties en relevante persoonlijke belangen van medewerkers op sleutelposities openbaar via  de website. Dit is in navolging van andere organisaties waar wetenschappelijke integriteit een cruciale rol speelt, en met instemming van de Commissie van Toezicht, het ministerie van VWS en de OR. De sleutelposities betreffen de Directeur-Generaal, portefeuillehouders, centrumhoofden, Chief Science Officers, hoogleraren en topexperts.

Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

Het openbaar maken van nevenfuncties is onderdeel van het 'Addendum' dat het RIVM heeft opgesteld bij de 'Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling'. Deze code is een initiatief van meerdere gezondheids- en wetenschapsinstituten, waaronder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De code zorgt ervoor dat deskundigen die deelnemen aan wetenschappelijke adviescommissies transparant zijn over relaties en belangen. Het 'Addendum' maakt duidelijk hoe het RIVM, als onderdeel van de Rijksdienst, omgaat met het voorkómen van belangenverstrengeling.

 

Home / Over RIVM / Missie en Strategie / Wetenschappelijke integriteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu