Vaccinaties

Voor alle medewerkers én alle medewerkers van bedrijven die op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein werkzaam zijn, geldt het vaccinatiebeleid. De werkgever is wettelijk verplicht zijn medewerkers waar mogelijk te beschermen tegen risico’s in de arbeidsomstandigheden. Vanwege de aard van de werkzaamheden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is blootstelling aan biologische agentia niet altijd uit te sluiten. Vaccinatie is een manier om medewerkers, aanvullend op bestaande beheersmaatregelen (de hygiëneregels), te beschermen tegen infectieziekten. De directie Human Resource Management/afdeling Beleid & Services verzorgde in 2010 vaccinaties en controles voor alle medewerkers werkzaam op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein.

H1N1

In de eerste maanden van het jaar hadden we te maken met de nasleep van de H1N1-vaccinatie. Er zijn in deze periode 55 mensen gevaccineerd tegen het pandemisch griepvirus. In totaal zijn er vanaf november 2009 100 mensen voor hun werkzaamheden tegen dit virus ingeënt.

Seizoensgriep

Voor de seizoensgriepvaccinatie was dit jaar veel belangstelling. Vanwege hun werkzaamheden moesten 223 medewerkers verplicht gevaccineerd worden.
Voor de vrijwillige griepprik hebben zich nog eens 276 medewerkers gemeld.

Tuberculose

Voor de eerste halfjaarlijkse tuberculosecontrole op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein zijn 330 interne en externe medewerkers uitgenodigd. In de tweede halfjaarlijkse tuberculosecontrole waren dat 320 mensen. Tuberculosecontrole wordt uitgevoerd in de vorm van mantouxcontrole en/of thoraxcontrole.

Reizigersadvisering

In het najaar van 2010 heeft de afdeling Vaccinaties zich geconcentreerd op het onder de aandacht brengen van vaccinatie bij dienstreizen door RIVM-medewerkers hierover te adviseren. Hiervoor is een flyer ontwikkeld, is het intranet aangepast en zijn presentaties gegeven tijdens de secretaresseoverleggen van de sectoren.

In september zijn vier medewerkers van het RIVM uitgezonden naar Nigeria. De afdeling Vaccinaties heeft hen voorbereid op de medische risico’s van hun uitzending en ook de nazorg na terugkeer op zich genomen.

Beschermingsniveaus

Het actualiseren van de beschermingsniveaus van de RIVM-, NVI- en PBL-medewerkers is bijna afgerond. Er zijn nog afdelingen bezig met een risico-inschatting volgend uit het vaccinatiebeleid. Mogelijk blijkt hieruit dat de vaccinatiestatus van een aantal medewerkers nog niet geheel aan de eisen voldoet.
In het tweede halfjaar zijn de gegevens van medewerkers van de NVI-laboratoria nog eens allemaal gecontroleerd.

Vaccinatiepas

In het voorjaar van 2010 werd de vaccinatiepas geïntroduceerd. Alle medewerkers van externe bedrijven die op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein werkzaamheden verrichten en bij de afdeling Vaccinaties bekend waren, kregen een vaccinatiepas uitgereikt. Op de pas staat de actuele beschermingsstatus van de relevante vaccinaties en de geldigheidstermijn. Aan de hand van deze vaccinatiepas kan eenvoudig worden vastgesteld of toegang verleend kan worden tot een laboratoriumruimte.

In totaal zijn in 2010 zo’n 600 pasjes uitgegeven. Het gaat dan niet alleen om pasjes van nieuwe externe medewerkers maar ook om pasjes die met nieuwe beschermingsniveaus zijn aangepast.


Home / Over RIVM / Uitgaven / Gezondheid / Vaccinaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu