|   print

Environmental Risk Assessment for Veterinary Medicinal Products Part 3. Validation of environmental exposure models
[ Milieurisicobeoordeling voor diergeneesmiddelen deel 3.Modelvalidatie ]
 
Montforts MHMM, Verschoor AJ

144 p in English   2003

RIVM rapport 601450016
download pdf (2002Kb)  
Dit onderzoek is gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie via het ERAVMIS project Contract No. EVK1-CT-1999-00003  

Toon Nederlands

English Abstract
This report investigates the validity of exposure and distribution models for soil, groundwater and surface water for the environmental risk assessment (ERA) of veterinary medicinal products (VMPs) at registration. The functional validations with (oxy)tetracycline and sulphonamides indicate that it is impossible to analyse the contribution of every single model parameter to the variability in the model predictions using random field samples. It can be concluded that the available field data do not allow for validation of the parameter selection in the models investigated.A lysimeter study with sulphachloropyridazine was used for a functional validition of the groundwater model PEARL. A simulation error of 0.02 was established, which means that computed values underestimated the measured values by a factor 50. In this study two major factors for uncertainty in the simulation are discerned. First, the untimely ending of the lysimeter hampered the full expression of downward transport. Second, the uncertainty in the sorption process and parameter is of major importance for a reliable simulation. Despite the shortcomings of the case study the potential of pesticide leaching models in general and of PEARL in particular is demonstrated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt de validatie van blootstellings- en verspreidingsmodellen voor bodem, grondwater en oppervlaktewater ten behoeve van de milieurisicobeoordeling bij de registratie van diergeneesmiddelen onderzocht. De functionele validatie met (oxy)tetracycline en sulfonamiden geven een indicatie dat het onmogelijk is de bijdrage van elke afzonderlijke modelparameter aan de variabiliteit in de modelvoorspellingen te bepalen op basis van willekeurige veldbemonstering. Geconcludeerd moet worden dat de beschikbare veldgegevens niet voldoende zijn om de parameter selectie in de modellen te valideren of te verwerpen.Een lysimeter studie met sulfachloropyridazine is gebruikt om de functionele validatie van het grondwatermodel PEARL uit te voeren. Een simulatiefout van 0,02 werd bepaald, hetgeen betekent dat de berekende waarden een factor 50 verschillen van de gemeten waarden. In deze studie worden twee factoren voor onzekerheid in de simulatie onderscheiden. Ten eerste, het voortijdig beeindigen van de studie belemmert de volledige expressie van het neerwaartse transport. Ten tweede, de onzekerheid in de adsorptieprocessen en -parameter is van groot belang voor een betrouwbare simulatie. Ondanks de tekortkomingen van de casus is de potentiele bruikbaarheid van uitspoelingsmodellen voor gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen en van PEARL in het bijzonder aangetoond.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-11-07 )