|   print

[  ]
 
Vermeulen T, van der Linden AMA, van Os EA

81 p in Dutch   2010

download pdf (1563Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the current authorisation procedure for plant protection products (PPP) in the Netherlands, a fixed percentage of 0.1% is used for the emission of PPPs from covered crops to surface water. This percentage is based on estimates of emissions from glasshouses to surface water in the early 1980's, and is independent of the type of glasshouse, the cropping system,the application method and the crop. The same emission percentage of 0.1% is also used by some other EU member states. For the emission from soil-bound covered crops to groundwater, the authorisation procedure is not different from the procedure for field crops, using a spring application scenario. However, specific scenarios for this assessment are missing. This report investigates whether new approaches would be required since monitoring data form water boards indicate that the emission of PPP and biocides from glasshouse horticulture to surface water may be higher than assumed in the authorisation procedure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het oppervlak aan substraatteelten is de laatste jaren gegroeid tot ongeveer 75% van de beteelde oppervlakte onder glas. De toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, houdt nog geen rekening met deze veranderingen in productiewijze. Dit rapport geeft aan dat daardoor onvoldoende rekening wordt gehouden met spui van recirculatiewater. Het rapport geeft een aanzet tot een aangepaste toelatingsbeoordeling voor deze systemen en beschrijft enkele modellen die hierbij kunnen worden ingezet.
De huidige toelatingsbeoordeling gaat uit van een diffuse emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit kassen naar het oppervlaktewater, vergelijkbaar met de beoordeling van drift bij spuittoepassingen in open teelten. Uit de studie blijkt dat de emissies bij substraatteelten eerder moeten worden gezien als puntbronnen, waarbij gewasbeschermingsmiddelen onbedoeld worden geloosd bij spuien van het recirculatiewater en het spoelen van filters.
Uit het onderzoek blijkt dat emissies van gewasbeschermingsmiddelen in hoge mate worden beinvloed door de kwaliteit van het water dat een teler tot zijn beschikking heeft en de zouttolerantie van het gewas. Bij een voldoende groot bassin voor opvang van regenwater of een andere bron met vergelijkbare waterkwaliteit is er minder noodzaak tot spuien en kunnen emissies tot een minimum worden beperkt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2010-06-18 )