|   print

Elektromagnetische velden in arbeidssituaties
[ Electromagnetic fields in the working environment ]
 
Bolte JFB, Pruppers MJM

174 p in Dutch   2006

RIVM rapport 610015001N
download pdf (2600Kb)  
Rapportnummer in publicatie 610015001  <a href="https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610015001.html" target="_ blank"> NB English version see report 610015001</a>  

Toon Nederlands

English Abstract
The EU has issued Directive 2004/40/EC on the protection of workers from health and safety risks arising from exposure to electromagnetic fields in the workplace. This directive must be implemented in national legislation no later than 30 April 2008. To prepare for implementation, RIVM has, on commission of the Ministry of Social Affairs and Employment, investigated and analysed the exposure in Dutch working environments. The purpose of this report is to provide assistance to employers to assess whether compliance is met and to carry out the inventory and evaluation of risks (RI&E) due to electromagnetic fields. Until harmonised European standards from CENELEC cover all relevant assessment, measurement and calculation situations, this report may serve as a guide. It is not mandatory to use this report. It will be sufficient for most of the employers to confine themselves to the first two chapters. Subsequent chapters deal with the exposure found in several working environments and provide guidelines for assessing risks and possible measures in these working environments. Costs for implementing the directive are discussed in the last chapter. CENELEC standards, if available, are mandatory for assessing whether exposure occurs below the limits in the directive. However, these standards are not easy to use without specialist knowledge. Furthermore, not all equipment needs to be assessed to the same extent nor are the same measures needed. A flow chart and tables of relevant working environments, classified into three categories, are provided to facilitate the assessment. Each category has its own assessment path.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De EU heeft richtlijn 2004/40/EG uitgevaardigd om de werknemer te beschermen tegen gezondheidsrisico's door blootstelling aan elektromagnetische velden op het werk. Deze richtlijn moet uiterlijk 30 april 2008 zijn omgezet in nationale wetgeving. Ter voorbereiding hiervan heeft het RIVM in opdracht van het Ministerie van SZW de blootstelling in Nederlandse arbeidssituaties geinventariseerd en geanalyseerd. Het doel van dit rapport is de werkgevers een handreiking te geven om vast te stellen of aan de eisen uit de richtlijn wordt voldaan en om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor elektromagnetische velden op te stellen. Totdat er geharmoniseerde Europese normen van het Europees Comiti voor elektrotechnische normalisatie (CENELEC) beschikbaar zijn voor alle situaties die moeten worden beoordeeld, gemeten en berekend, mag dit rapport als richtsnoer gebruikt worden. Gebruik van dit rapport is dus geen verplichting. Voor de meeste werkgevers is het voldoende om de eerste twee hoofdstukken door te nemen. De volgende drie hoofdstukken bevatten voor een aantal arbeidssituaties informatie over de blootstelling, de rekenregels waarmee de situatie kan worden ingeschat en de mogelijke beheersmaatregelen. Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de kosten die met invoering van de richtlijn samenhangen. Om te kunnen toetsen of de blootstelling onder de limieten van de richtlijn blijft, moeten CENELEC-normen worden gebruikt, voor zover ze bestaan. Deze normen zijn zonder specialistische kennis niet eenvoudig toe te passen. Ook hoeft niet alle apparatuur even uitgebreid beoordeeld te worden of zijn even zware maatregelen nodig. Om de beoordeling te vergemakkelijken geeft dit rapport een beoordelingsschema en tabellen met een indeling van alle relevante werkomgevingen in drie categorieen. Voor iedere categorie geldt een ander beoordelingstraject.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-10-24 )