|   print

CONSEXPO 3.0, consumer exposure and uptake models
[ CONSEXPO 3.0, modellen voor blootstelling aan en opname van stoffen uit consumentenproducten ]
 
van Veen MP

63 p in English   2001

RIVM Rapport 612810011
download pdf (329Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The report provides a modelling approach to consumer exposure to chemicals, based on mathematical contact, exposure and uptake models. For each route of exposure, a number of exposure and uptake models are included. A general framework joins the exposure and uptake models selected by the user. By combining different models and different routes, the program allows for many consumer products. The program allows for stochastic parameters, to include variability and uncertainty. The program calculates the resulting exposure and uptake distributions, and allows any percentile to be calculated. This program is linked to a database, which will contain predefined exposure and uptake models for categories of product, for example paints or pest control products. The program reports local exposure concentrations and systemic doses on the acute and semichronic time scale. These include the mean event concentration, the yearly averaged concentration, the fraction taken up, the amount taken up during a year (per route and summed) and the uptake per kilogram body weight per day.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport bevat een modelmatige benadering ter schatting van consumentenblootstelling aan chemische stoffen, gebaseerd op contact-, blootstelling- en opnamemodellen. Voor elke blootstellingroute zijn mathematische modellen aanwezig. Een algemeen raamwerk verbindt de modellen voor contact, blootstelling en opname. Door deze modellen te combineren wordt de blootstelling aan een specifieke stof uit een specifiek product beschreven. In het programma kunnen ook stochastisch parameters gegeven worden, die verdelingen van blootstelling en opname opleveren. Hieruit kan een willekeurig percentiel opgevraagd worden. Het programma is verbonden met een database, waarin voorgedefinieerde blootstelling- en opnamescenario's komen te staan. Het programma rapporteert diverse blootstellingmaten, waaronder de gemiddelde blootstelling gedurende contact, de jaargemiddelde blootstelling, de opname en de opname per kilogram lichaamsgewicht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-11-02 )