|   print

Site-specific human risk assessment of soil contamination with volatile compounds
[ Locatiespecifieke humane risicobeoordeling van bodemverontreiniging met vluchtige verbindingen ]
 
Bakker J, Lijzen JPA, van Wijnen HJ

140 p in English   2008

RIVM rapport 711701049
download pdf (2418Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM has improved the VOLASOIL model. The model estimates the indoor air concentration of houses and other buildings originating from soil contamination with volatile compounds. This contamination occurs for example in the vicinity of petrol stations and dry cleaning. To estimate the risks for humans, the model calculates the air concentrations based on the concentrations in soil and or groundwater. The extended and updated model facilitates a better risk assessment in the process of determination of the urgency for remediation.
In the past, the model only was suitable for buildings with a crawlspace. The current version is extended for slab-on-grade buildings and buildings with a basement. For comparison with the standard modelling approach concept also two alternative model concepts are included, which have been applied in other international models. These alternative calculation models should only be used by expert users. Furthermore the background and underpinning of the most relevant parameters has been evaluated and has led to an adjustment of the values that can be selected in a site specific risk assessment. Also the most important site specific parameters are given in the report.
The scenarios and model concepts in VOLASOIL can be applied in the Remediation Criteria (SANSCRIT), being revised in 2008. Based on the results of these model calculations it can be decided whether unacceptable risks can be excluded. If not, it can be decided to do additional (indoor) air measurements. The combination of modelling and air measurements gives the best basis for decisions about human health risks and about the urgency for remediation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft het zogeheten VOLASOIL-model verbeterd. Het model schat voor woningen en andere gebouwen de binnenluchtconcentraties die ontstaan als gevolg van bodemverontreiniging met vluchtige verbindingen. Deze verontreiniging van bodem en grondwater kan zich voordoen in de omgeving van bijvoorbeeld benzinestations en chemische wasserijen. Om de risico's hiervan voor de mens te kunnen bepalen, berekent het model op basis van de vervuilingsgraad van het grondwater de concentraties vluchtige stoffen in de binnenlucht. Het aangepaste model maakt een betere risicobeoordeling mogelijk, zodat de mate van spoed om te saneren beter is te bepalen.
De nieuwe versie is voor meer typen woningen bruikbaar, namelijk voor woningen zonder kruipruimte of woningen met een kelder. Eerder was het alleen bruikbaar voor woningen met een kruipruimte. Als vergelijking zijn voor de toegevoegde woningtypen twee alternatieve berekeningsmethoden opgenomen die internationaal worden toegepast.
Het rapport onderbouwt bovendien de waarden voor de belangrijkste parameters van de modelconcepten. Onder andere zijn karakteristieke eigenschappen van zes standaard bodemtypen vereenvoudigd en verduidelijkt, waardoor lokale beoordelingen beter zijn uit te voeren. Daarnaast is aangeven wat de belangrijkste locatiespecifieke gegevens zijn van het model.
Het is de bedoeling de modelconcepten van de nieuwe VOLASOIL-versie te gebruiken bij het beleidsinstrument voor bodemsanering (SANSCRIT), de uitwerking van het in 2008 herziene Saneringscriterium bodemsanering. Op basis van de resultaten van de modelberekeningen kan besloten worden aanvullende (binnen)luchtmetingen te doen. De combinatie van modelleren en meten geeft de beste basis om de risico's van vluchtige verbindingen voor de mens te beoordelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-03-26 )