Externe Veiligheid

Externe Veiligheid (EV) gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

Een LPG-tankstation of chloortrein valt bijvoorbeeld onder het externe veiligheidsbeleid. Ook de risico’s verbonden aan het gebruik van luchthavens vallen onder dit beleidsterrein.

Vooral de vuurwerkramp in Enschede in 2000 heeft ertoe geleid dat het externe veiligheidsbeleid is aangescherpt. Er is nieuwe wetgeving gekomen en verschillende instanties, waaronder RIVM, hebben ondersteunende taken toebedeeld gekregen. Een kosteneffectieve aanpak van onveilige situaties in ons land vraagt om inzicht in de omvang van het probleem. Daarom voert het RIVM onderzoek uit en volgt de ontwikkelingen in de veiligheidssituatie.

Indeling Onderwerp

Dit onderwerp is ingericht rondom de specifieke risicobronnen inrichtingen, buisleidingen, luchthavens en transport van gevaarlijke stoffen. Op de pagina modelbeheer vindt u informatie over het beheer van het instrumentarium (de modellen Safeti-NL, CAROLA en RBM II) voor het uitvoeren van risicoanalyses in het kader van de externe veiligheid.

Externe Veiligheid 208x208

SAFETI-NL Cursus

Op 24, 25 en 26 januari en 24 februari 2017 organiseert het RIVM weer de vierdaagse introductiecursus voor SAFETI-NL.

Lees verder

Andere informatiebronnen

Home / Onderwerpen / E / Externe Veiligheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu