Innovatie milieumonitoring

Door nieuwe technieken wordt het goedkoper en eenvoudiger om de kwaliteit van lucht, water en bodem te meten. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen zich bewust van de relatie tussen onze gezondheid en het milieu. Het RIVM ziet dat burgers, bedrijven en overheden daardoor zelf het milieu gaan meten. Samen met deze partijen bouwen we aan het milieumeetnet van de toekomst.

Beeldtaal 2018

Vooral de gegevens over lucht staan in de belangstelling. Inwoners van steden zijn vaak bezorgd over de kwaliteit van de lucht die zij inademen. Het RIVM deelt deze zorgen. Ook al worden Europese luchtkwaliteitsnormen op de meeste plaatsen in Nederland gehaald, blootstelling aan luchtverontreiniging veroorzaakt nog steeds verreweg de grootste ziektelast van alle milieufactoren.

Breed toegankelijk meetnet

Burgers gaan vaker zelf hun omgeving monitoren en oplossingen bedenken. Steden willen dit faciliteren of zij gaan zelf metingen organiseren. Zo nemen zij een grotere verantwoordelijkheid in het luchtkwaliteitsbeleid. Het RIVM ondersteunt nieuwe luchtmeetinitiatieven met het kennisportaal Samen meten aan luchtkwaliteit. Via deze website stellen we informatie beschikbaar over relevante stoffen, sensoren en het gebruik van data.

Het RIVM wil de meetresultaten van steden en burgers opnemen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Hiermee wordt ons meetnet de centrale spil in interactieve informatie-uitwisseling over luchtkwaliteit. We werken toe naar een breed toegankelijk meetnet waar iedereen gebruik van kan maken én gegevens voor kan aanleveren.

Meer dan luchtkwaliteit

Ook voor milieufactoren als geluid, straling en waterkwaliteit komen eenvoudige en betaalbare meettechnieken beschikbaar. Dit stimuleert burgers en steden om zelf te meten, maar ook landelijke meetnetten kunnen ermee vernieuwen. Het RIVM doet bijvoorbeeld onderzoek naar het gebruik van nieuwe technologie in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid.

Zo verbindt het RIVM personen, bedrijven en organisaties die een rol spelen bij de innovatie van milieumonitoring. Dit doen we onder andere met de nieuwsbrief Samen Meten, waarin wij berichten over initiatieven rondom nieuwe sensortechnologie , citizen science en het gebruik van data. Iedereen die wil bijdragen aan het milieumeetnet van de toekomst kan hiervoor ideeën aandragen bij innovatie.milieumonitoring@rivm.nl.

 

Film Het Nieuwe Milieumonitoren

Download deze video

Home / Onderwerpen / I / Innovatie milieumonitoring

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu