U bevindt zich op: Home Gevaarsindeling

Gevaarsindeling

Gewijzigd op:29-05-2018

Op basis van hun eigenschappen kunnen gevaarlijke stoffen en producten worden ingedeeld in gevaarscategorieën. Uit de indeling volgt het etiket voor de stof of het product. Er bestaan verschillende indelingssystemen.

Overzicht van verschillende systemen en regelingen voor gevaarsindeling

Indeling

TOEPASSINGSGEBIED

WAAR TE VINDEN

CLP

Europese indeling voor levering en gebruik van gevaarlijke stoffen op basis van criteria van de Verenigde Naties (GHS)

ECHA inventaris indeling en etikettering

ADR

Europese indeling voor vervoer over de weg, wordt ook gebruikt bij opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-15)

Zoek stoffen en ADR (PDF)

ADN

Europese indeling voor vervoer over de binnenwateren

ADN via Rijksoverheid

RID

Europese indeling voor transport per spoor

RID via Rijksoverheid

IMDG en IMSBC codes Wereldwijde IMO indeling voor transport (inclusief laden, lossen en trimmen) via zeevaart (koopvaardij)

Via IMO-IMDG en IMO-IMSBC

Regeling luchtvaart Nederlandse regels volgens de Wet luchtvaart en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Wet luchtvaart en Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

PGS-15

Richtlijn voor (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen over brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, deel 15

Meer informatie over ADNRID, zeevaart en luchtvaart vindt u ook via websites van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Rijksoverheid.

Lees meer over specifieke groepen gevaarlijke stoffen volgens Europese criteria:

  • CMR - Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen
  • PBT/vPvB - (zeer) Persistente, (zeer) bioaccumulerende en/of giftige stoffen

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.