RIVM_Logo

Methoden voor de extrapolatie van toxiciteitsgegevens uit laboratorium-studies naar doel- of aandachtssoorten

Methods for the extrapolation of laboratory toxicity data to target species relevant for nature management policy

Publiekssamenvatting

Voor de milieuverkenningen van het RIVM zijn geaggregeerde indicatoren nodig die een beschrijving geven van milieu-effecten van menselijk handelen. In dit rapport wordt geinventariseerd op welke wijze bestaande ecotoxicologische data gebruikt kunnen worden bij de constructie van indicatoren voor effecten van stoffen in ecosystemen. Dit betreft zowel enkelvoudige effecten van stoffen op biota in het veld, als effecten van meervoudige stress op een selectie van de doelsoorten van het Nederlandse natuurbeleid. Er blijken nauwelijks of geen ecotoxicologische data voor deze soorten te bestaan. Daardoor is extrapolatie noodzakelijk, zowel van standaard-toetssoorten naar de doelsoorten, als van laboratorium- naar veldcondities. Twee typen extrapolatiemetoden worden in detail geanalyseerd op hun bruikbaarheid voor de constructie van geaggregeerde indicatoren. Bij het eerste type methoden wordt gecorrigeerd voor verschillen tussen blootstelling in laboratorium en veldcondities door het afleiden van correctiefactoren voor calorische inhoud van het voer, voor assimilatie-efficientie van voer en toxicant, en voor metabolische snelheden. Bij het tweede type methoden worden toxische effecten in veldcondities voorspeld aan de hand van ecosysteem-modellen waarin de trofische structuur opgenomen is. De methoden kunnen gebruikt worden bij de productie van geaggregeerde indicatoren voor actuele en potentiele effecten van toxicanten, inclusief situaties met meervoudige-stress. De operationalisatie van de methoden hangt echter af van de beschikbaarheid van data over de ecologische en ecotoxicologische eigenschappen van de betreffende soorten, en van data over lokale concentraties van toxische stoffen in Nederland. Daarnaast is operationalisatie afhankelijk van de ruimtelijke schaal waarop de modellen geparametriseerd moeten worden. Door verschillen in ontwikkelingsstadia is alleen een gefaseerde operationalisatie voor de milieuverkenningen mogelijk.

Synopsis

Aggregated environmental impact indicators are needed for the presentation of regular environmental outlooks by RIVM. The development of standardised methods for the presentation of such indicators is in progress. In this report an inventory is made on the possibility to construct environmental impact indicators for toxicant stress from existing ecotoxicity data. Attention focused both on the individual impact of toxicants on field biota and on multiple-stress effects on selected target species of nature policy. Ecotoxicity data appeared to be scarce for target species. Extrapolation from laboratory to field, and between species, is necessary to assess toxic effects in those species. Two types of existing methods for extrapolating toxicity data have been analysed in detail, namely (1) methods that correct for differences between exposure in laboratory conditions and in the field, with data on caloric value of the food, assimilation efficiency of food and toxicant and metabolic rates, and (2) methods that predict toxic effects in the field by modelling the trophic structure of the ecosystem, incorporating concentration-effect data for various trophic levels. These instruments can generate aggregated data on the potential and actual effects of toxicant at various scales, including multi-stress modelling. Operationalization depends on the availability of data on toxicological and ecological characteristics of the species, and on local toxicant concentrations. It also depends on the scale for which models are parametrized. Due to different stages of development of the methods and data availability, a time-differentiated realisation of indicators for the outlooks is envisaged.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Methoden voor de extrapolatie van toxiciteitsgegevens uit laboratorium-studies naar doel- of aandachtssoorten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu