RIVM_Logo

A system for monitoring SO2 dry deposition fluxes to low vegetation

Een meetopstelling voor het monitoren van droge depositiefluxen van SO2 op lage vegetatie

Publiekssamenvatting

De verbeteringen van de meetopstelling die sinds 1987 operationeel is worden in dit rapport besproken. Verder worden de opstelling zelf en de nauwkeurigheid van de ermee bepaalde fluxen geevalueerd door vergelijking met waarden bepaald met een soortgelijke opstelling voor bossen, die gedurende de eerste helft van 1992 werd getest naast de lage vegetatie-opstelling op de heidelocatie Elspeetsche Veld. Uit deze evaluatie volgt dat de onzekerheid in uurgemiddelde SO2 fluxen afgeleid uit de metingen 25% voor stabiele, 50% voor neutrale (die het meest voorkomen) en 300% voor onstabiele omstandigheden is, terwijl de totale systematische fout ca. 10 tot 20% bedraagt. Omdat vanwege de beperkingen van de gradientmethode fluxen niet altijd direct uit de meetwaarden kunnen worden berekend, is een parametrisatie van de SO2 oppervlakteweerstand Rc ontwikkeld gebaseerd op meetresultaten en literatuurwaarden. Hieruit bleek, dat 44% van de variantie in geparametriseerde versus gemeten waarden verklaard kon worden, en dat er geen systematische verschillen waren. Door combinatie van de Rc parametrisatie voor verworpen perioden (d.w.z. perioden die niet aan de eisen voor toepassing van de gradientmethode voldoen) met gemeten waarden voor geselecteerde perioden, kunnen jaargemiddelde SO2 fluxen and depositiesnelheden worden bepaald met onzekerheden in de orde van 20-30%. De jaargemiddelde flux van SO2 op Elspeetsche Veld werd op deze wijze bepaald op 250+-100 mol ha-1 j-1 en de depositiesnelheid op 1.0+-0.1 cm s-1. Van juni 1994 tot januari 1996 was de opstelling werkzaam op de locatie Oostvaarderplassen (semi-natuurlijk grasland). Door frequente uitval van de stroomgenerator werden gedurende een groot deel van deze periode geen data verkregen. Op grond van de beperkte, technische gevalideerde data werd met een Rc parametrisatie voor deze locatie een gemiddelde depositiesnelheid van 0.7+-0.6 cm s-1 geschat. Omdat deze metingen echter slechts 15% van de hele periode besloegen, kan deze depositiesnelheid niet als een jaargemiddelde worden beschouwd. Voor toekomstig gebruik wordt daarom aanbevolen om de opstelling altijd op netspanning te laten draaien.

Synopsis

The improvements of the monitoring system which has been used since 1987 are discussed. The performance of the system in due form, and the reliability and accuracy of the fluxes were evaluated by comparing values to those obtained with a similar dry deposition system for forests, which was tested next to the low vegetation system during the first half of 1992 at the heathland site Elspeetsche Veld. The evaluation showed that the total uncertainty in the hourly average SO2 dry deposition fluxes derived from the measurements is 25% for stable, 50% for neutral (which occur most of the time) and 300% for unstable conditions, while the total systematic error is in the range of 10 to 20%. Since fluxes cannot always be directly calculated from measured data due to limitations of the gradient method, a parameterization of the SO2 surface resistance Rc was developed based on measurement results and on literature. It was found that 44% of the variance in parameterized versus measured vd values was accounted for, with no systematic differences. By combining the surface resistance parameterization for rejected periods (periods, which did not fulfil the demands for application of the gradient method) with measured values during selected periods, yearly average SO2 fluxes and deposition velocities can be obtained with uncertainties in the order of 20-30%. At Elspeetsche Veld, the yearly average flux of SO2 was found to be 250+-100 mole ha-1 y-1 and the deposition velocity 1.0+-0.1 cm s-1. From June 1994 until January 1996, the system was operated at the semi-natural grassland site Oostvaarderplassen. Unfortunately, most of the data were lost due to frequent technical failure of the power generator used at this site. Using the Rc parameterization for this site, an average deposition velocity of 0.7+-0.6 cm s-1 was estimated from the technically validated measurements. However, since these measurements covered only 15% of the total period, this deposition velocity cannot be considered a yearly average. In future applications, the system should therefore always be connected to the mains electricity supply.
 

Home / Documenten en publicaties / A system for monitoring SO2 dry deposition fluxes to low vegetation

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu