RIVM_Logo

Receptuur voor de berekening van de Indicator Effecten Toxische Stoffen (Itox)

A method for calculating the Indicator Effects Toxic substances (Itox)

Publiekssamenvatting

De rekenwijze voor de berekening van de Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) zoals beschreven in het definitierapport van Hamers et al. (1996) is voor 49 stoffen (zware metalen, pesticiden en organische verbindingen) uitgevoerd. Voor zowel de individuele stoffen (PAF) als alle beschouwde stoffen tezamen (Itox) is de toxische druk becijferd. Uit recente emissiecijfers zijn met SimpleBox vs 2.0 voor het jaar 1995, concentraties geschat in de compartimenten oppervlaktewateren en bodems. Vervolgens is de toxische druk berekend. De rekenwijze zoals die is beschreven en gehanteerd, wordt voorgesteld om in het vervolg te gebruiken voor de becijfering van de PAF en de Itox.

Synopsis

The algorithm for the calculation of the Potentially Affected Fraction (PAF) as described by Hamers et al. (1995) was performed on 49 substances (heavy metals, pesticides and priority substances). The toxic stress of both individual substances (PAF) and all substances together (Itox ) was calculated. Concentrations in the surface water compartment and soils were calculated from recent emission data with the SimpleBox model version 2.0. In addition the toxic stress caused by substances calculation for the year 1995. The algorithm used and described in this report will be proposed for the calculation of the PAF and Itox in future.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Receptuur voor de berekening van de Indicator Effecten Toxische Stoffen (Itox)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu