RIVM_Logo

Exploratory Report Parathion

Scopingrapport Parathion

Publiekssamenvatting

Dit document rapporteert gegevens over ethyl en methyl parathion betreffende bronnen, emissies, blootstellingsnivo's en risico's voor mens en ecosystemen. Op basis van beperkte gegevens is geconcludeerd dat de orale en inhalatoire risico's van ethyl en methyl parathion voor de algemene bevolking waarschijnlijk klein zijn. De concentraties van ethyl en methyl parathion in regionale oppervlaktewateren, met name in landbouwgebieden, vormen een ernstig risico voor aquatische ecosystemen. Er is geen conclusie mogelijk ten aanzien van Rijkswateren, omdat de meetgegevens grotendeels zijn teruggetrokken. Aanbevolen wordt het uitvoeren van routinematige metingen in oppervlaktewater. Risico's van ethyl en methyl parathion voor bentische organismen kunnen niet worden uitgesloten. De risico's van methyl parathion voor terrestrische ecosystemen zijn waarschijnlijk klein. Ethyl parathion kan lokaal wel een risico zijn voor terrestrische ecosystemen. Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen was in 1998 voornemens alle toepassingen van middelen op basis van ethyl parathion met ingang van 1 oktober 1999 te verbieden; de definitieve besluitvoming hierover is nog niet afgerond.Gezien de risico's voor ecosystemen, de aanbevolen routinematige metingen in oppervlaktewater en de ontwikkelingen op het gebied van toelatingen wordt aanbevolen ethyl en methyl parathion voorlopig te handhaven op de aandachtstoffenlijst.

Synopsis

This document reports data on ethyl and methyl parathion with regard to sources, exposure levels, effect levels, and human and environmental risks. On the basis of limited data it is concluded that the oral and inhalatory risks of ethyl and methyl parathion for the general population are probably very small. Concentrations of ethyl and methyl parathion in regional surface water, especially in agricultural areas, present a serious risk to aquatic ecosystems. No conclusion can be drawn with respect to government-owned water because of withdrawal of most of the data on occurrence. Recommendation: routine monitoring in surface waters. Risks of ethyl and methyl parathion to benthic organisms cannot be excluded. The risk of methyl parathion to terrestrial ecosystems is probably small. Ethyl parathion could be a risk to terrestrial ecosystems on a local scale. The Dutch Board for the Authorisation on Pesticides intended to prohibit all applications based on ethyl parathion as from 1 October 1999, but the decision-making process is still going on. Because of the risks for ecosystems, the recommended routine monitoring in surface waters and the developments in legislation, it is recommended to maintain ethyl and methyl parathion on the national attention substances list.
 

Home / Documenten en publicaties / Exploratory Report Parathion

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu