RIVM_Logo

Ontwikkeling en toepassing van een Milieukwaliteitsindicator Bestrijdingsmiddelen

The development and application of an environmental quality indicator for pesticides

Publiekssamenvatting

De ontwikkeling van een milieukwaliteitsindicator voor bestrijdingsmiddelen voor het berekenen van de mate van normoverschrijding ten gevolge van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de verschillende milieucompartimenten, wordt beschreven. De indicator is gebaseerd op gemeten gehaltes van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse milieu. De in dit rapport beschreven indicator is toegepast op monitorgegevens van pesticiden in Nederlandse oppervlaktewateren voor de jaren 1992 - 1996 en op monitorgegevens betreffende het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in regenwater in de Provincie Zuid-Holland in de jaren 1992 en 1998. Het blijkt dat er gedurende de jaren 1992 - 1996 sprake is van een aanzienlijke overschrijding van de streefwaarde voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Wel laat de overschrijding van de streefwaarde voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater, op het aggregatieniveau van Nederlandse wateren, een dalend verloop zien gedurende de jaren 1992-1994. In de periode 1994 - 1996 is er sprake van een stabilisatie. De overschrijding is hoger in regionale wateren dan in rijkswateren. Gehaltes aan bestrijdingsmiddelen zijn in het algemeen hoger in neerslag dan in oppervlaktewater. Er lijkt, zeker als rekening gehouden wordt met het aantal gemeten bestrijdingsmiddelen, sprake te zijn van een stabilisatie van de gehaltes van deze bestrijdingsmiddelen in regenwater. Bij de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde getalswaarden moet bedacht worden dat deze getallen volledig afhangen van de kwaliteit van de onderliggende data en de door individuele beheerders gevolgde bemonsteringsstrategie. Het was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om de kwaliteit van de individuele data c.q. de onzekerheden in deze data, te toetsen.

Synopsis

The development and application of an environmental quality indicator for pesticides are presented. The indi-cator is of the so-called distance-to-target type and is based upon measured concentrations of pesticides in the distinct environmental compartments. At various levels of aggregation, the indicator relates concentrations of pesticides to the policy aims for 2010 (Dutch target values). It has been applied to monitoring data of pesticides in Dutch surface waters and in rainwater. It is shown that target values for pesti-cides in surface waters are exceeded considerably. There is, however, a trend of decreasing levels in surface waters at the national aggregation level during the years 1992-1994, followed by stabilization during the years 1994 - 1996. Exceedance of target values is more pronounced in Dutch regional waters than in the major Dutch rivers. Pesticides that have been banned in the Netherlands exceeded the target values for surface water only slightly during the period 1992 - 1996. Higher levels of pesticides are generally found in rainwater than in surface water. This is also the case for pesticides that have been banned, and es-pecially when it is taken into account that only limited data regarding their occurrence in rainwater are available, concentrations of banned pesticides in rainwater tend to stabilize. When interpreting the values of the quality indicator given in this report, it should be taken into account that these values fully depend upon the quality of the underlying moni-tor-ing data, as well as upon the sampling strategies that were followed by the managers of the monitor programmes. It was not possible to check the quality of the individual data present in the underlying data-bases and the inherent uncertainties in these data, within the scope of this report.
 

Home / Documenten en publicaties / Ontwikkeling en toepassing van een Milieukwaliteitsindicator Bestrijdingsmiddelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu