RIVM_Logo

Naar een vaccinatieprogramma voor Nederland in de 21ste eeuw

Towards a Dutch national vaccination programme for the 21st century

Publiekssamenvatting

Er wordt een visie gepresenteerd voor een toekomstig vaccinatiebeleid in Nederland. De volgende vier onderwerpen worden komen aan de orde. (i) Verbetering van het huidige rijksvaccinatieprogramma (RVP). Handhaving en verbetering van de kwaliteit van het RVP vergt inspanning m.b.t. effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen, vaccinatieschema's, (her)vaccinatie van ouderen en de uitroeiing van polio. (ii) Mogelijke opname in het RVP van nieuwe vaccins of vaccins die waarschijnlijk voor 2010 beschikbaar zijn. Twaalf kandidaat vaccins werden geanalyseerd m.b.t. voorkombare ziektelast, kosteneffectiviteit en haalbaarheid van inpassing in het RVP. Op basis van de analyse werden de vaccins beoordeeld als geschikt of minder geschikt voor opname in het RVP. Daarnaast werden voorstellen voor actie geformuleerd. (iii) Vaccins in een vroeg stadium van ontwikkeling en mogelijk beschikbaar tussen 2010 en 2020. Vijf vaccins uit deze groep lijken relevant voor de Nederlandse volksgezondheid. De voortgang op dit terrein moet gevolgd worden. Actieve participatie m.b.t. combinatievaccins en andere dan parenterale toedieningsvormen is van belang. (iv) Activiteiten van belang voor handhaving van een succesvol RVP.

Synopsis

A view is presented on the future vaccination policy in the Netherlands. The report addresses the following four subjects. (i) Improvement of the current national vaccination programme (RVP). Maintaining and improving the quality of the RVP requires efforts related to efficacy, safety and adverse effects, vaccination schemes, (re)vaccination of elderly people and the eradication of polio. (ii) Possible inclusion in the RVP of available vaccines or vaccines probably available before 2010. Twelve candidate vaccines were analysed with respect to disease-burden, cost-efectiveness and feasibility of inclusion in the current vaccination programme. The analysis resulted in the identification of vaccines deemed suitable and less suitable for incorporation in the RVP with a number of recommendations for further action. (iii) Vaccines in a stage of early development and possibly available between 2010 and 2020. Some of these vaccines (five) may be relevant for the Dutch public health. Progress in these fields should be monitored. In addition, active participation with respect to combination vaccines and alternative application routes (to parenteral immunisation) is paramount. (iv) Activities important for maintaining a successful RVP were identified.
 

Home / Documenten en publicaties / Naar een vaccinatieprogramma voor Nederland in de 21ste eeuw

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu