RIVM_Logo

Wheelchair incidents

Rolstoelincidenten

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar rolstoelgerelateerde incidenten. Ongelukken met elektrische en handmatige rolstoelen, welke waren gerapporteerd aan de Amerikaanse FDA, de Britse MDA en het Nederlandse centrum voor Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen (KBOH) zijn bestudeerd. De gegevens in de geraadpleegde databases geven niet aan dat incidenten met rolstoelen een groot probleem voor de volksgezondheid vormen. Daarentegen geven publicaties in de literatuur en Nederlandse gegevens over rolstoelgerelateerde sterfgevallen aan dat het daadwerkelijke aantal ernstige verwondingen en sterfgevallen, voornamelijk gebruiksgerelateerd, aanzienlijk hoger is dan de getallen uit de databases. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de verschillende aard van de bronnen. In het algemeen lijkt er sprake te zijn van onderrapportage. Het lage aantal vigilantiemeldingen in Europa t.o.v. the VS verdient aandacht. Een aangepaste versie van de Critical Incident Technique, gebaseerd op de keten van gebeurtenissen van oorzaak tot gevolg van verwonding, is gebruikt om de meldingen van de FDA en KBOH te bestuderen. Voor de MDA meldingen is een verkorte keten gebruikt. Deze methode bleek een bruikbare methode te zijn om informatie te structureren. De rolstoelincidenten van de FDA en MDA waren hoofdzakelijk productgerelateerd, terwijl in de literatuur meestal gebruiksgerelateerde incidenten werden gemeld. Onderdelen voor de aandrijving, frames en wielen kwamen het meest frequent voor als probleem. Problemen tijdens het transport en m.b.t. comfort of pasvorm werden wel genoemd in de literatuur, maar slechts zelden in de databases. Het vallen of kantelen werd vaak genoemd als effect in de databases en het leidde vaak tot ernstige verwondingen. Botbreuken kwamen het meest frequent voor als ernstige verwondingen en kwamen vaker voor bij gebruikers van elektrische rolstoelen.

Synopsis

This RIVM study was performed to gain insight into wheelchair-related incidents with powered and manual wheelchairs reported to the USA FDA, the British MDA and the Dutch Center for Quality and Usability Research of Technical Aids (KBOH). The data in the databases do not indicate that incidents with wheelchairs present a major public health problem. However, studies in the literature and Dutch data on fatalities involving wheelchairs suggest that the actual number of serious injuries and fatalities, mostly use-related, is considerably higher than the number found in the databases. This is partially due to the different nature of the sources. In general there seems to be underreporting. The low number of vigilance reports in Europe relative to the USA deserves attention. A modified version of the Critical Incident Technique, based on the chain of events from the cause to the consequence of the injury, was used to study the FDA and KBOH data. The chain of events was limited for the analysis of MDA data. The method proved a useful tool for structuring information. Most of the incidents reported to the FDA and MDA were product-related, whereas the literature reported mostly use-related incidents. Components for operating powered wheelchairs, frames and wheels were most frequently reported in the databases to fail. Although the problems of transportation and comfort or fit were found in the literature, they were only sporadically mentioned in the databases. Falls and tips frequently occurred, often with severe consequences. Fractures were the most frequently observed severe injuries and occurred more frequently among powered-wheelchair users.
 

Home / Documenten en publicaties / Wheelchair incidents

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu