RIVM_Logo

Beoordeling van de Uitvoeringsnotitie Emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003

Evaluation of the Implementation memorandum for emission ceilings, acidification and large-scale air pollution 2003

Publiekssamenvatting

In de Uitvoeringsnotitie 'Erop of eronder' geeft het kabinet invulling aan het nationale programma dat in het kader van de Europese richtlijn voor emissieplafonds (NEC-richtlijn) opgesteld moest worden. Op verzoek van het kabinet heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM de Uitvoeringsnotitie getoetst op doelbereiking en kosteneffectiviteit. Als belangrijkste conclusie komt naar voren dat het allerminst zeker is dat Nederland de uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige koolwaterstoffen (NMVOS) kan terugbrengen tot onder het niveau van de plafonds. Veel beleidsvoornemens zijn onvoldoende geconcretiseerd en geinstrumenteerd. Het blijft onduidelijk welk aanvullend beleid de overheid de komende jaren wil gaan implementeren om de uitstoot te beperken. De keuze voor het vertalen van nationale plafonds naar sectorale taakstellingen heeft niet geleid tot acceptatie van deze taakstellingen door sectoren. Het geheel is risicovol omdat de resultaten van het beleid onzeker zijn en met het verstrijken van de tijd een deel van de benodigde reducties niet meer voor 2010 gerealiseerd zal kunnen worden. Een ingebrekestelling is daardoor niet uit te sluiten. Voor ammoniak (NH3) lijkt het doel bij uitvoering van het huidig beleid wel haalbaar, hoewel er gegeven de onzekerheidsmarges een kans aanwezig is dat het plafond toch overschreden wordt. Met de voorgenomen bestrijdingsmaatregelen voor NH3 wordt een doelonderschrijding verwacht. De kans op realisatie van het plafond neemt dan toe. De Uitvoeringsnotitie kan in 2006 worden geactualiseerd. In de tussenliggende jaren zal blijken of 'Erop of eronder' voor het halen van de NEC-doelen de juiste koers heeft uitgezet.

Synopsis

The Dutch Cabinet has set down a national programme, drawn up in the framework of the European Directive on national emission ceilings (the NEC Directive), in an Implementation Memorandum, 'Make it or break it'. On request of the Cabinet, the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) - RIVM took on the evaluation of the objectives and cost-effectiveness of this programme for. Conclusions and recommendations are reported here. A major conclusion is the strong probability that the Netherlands will not meet its international emission obligations for 3 out of 4 NEC compounds, SO2, NOx and NMVOCs. Many of the measures and options for additional measures are not concrete and lack sufficient policy instruments for implementation. The choice made to translate national ceilings into sector targets has not been accepted by any of the sectors. This increases the risks surrounding implementation because of the uncertainty in the results of the policy package. Furthermore, the passage of time may mean that some of the reductions needed cannot be realised, making a declaration of default a very real possibility. In the case of ammonia, current policies may be sufficient to meet the target, although there is still a chance that the emission ceiling will be exceeded. Additional measures proposed are expected to bring the ammonia emissions under the ceiling. It will be possible to update the policy programme in 2006. In the meantime, it still remains to be seen whether 'Make it or break it' has set out the right implementation course for realising the Dutch national emission ceilings.
 

Home / Documenten en publicaties / Beoordeling van de Uitvoeringsnotitie Emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu