RIVM_Logo

Proposal for the development of Emission Scenario Documents on the Chemical Industry

Voorstel voor de ontwikkeling van emissiescenariodocumenten voor de chemische industrie

Publiekssamenvatting

Emissiescenariodocumenten zijn documenten waarin industriele processen worden beschreven die het mogelijk maken om de uitstoot naar het milieu te schatten. Dergelijke documenten ontbreken nog voor de chemische industrie. Voor deze complexe tak van de industrie worden de sectoren geidentificeerd en geprioriteerd waarvoor emissiescenariodocumenten het dringendst gewenst zijn. Diverse handvatten en concepten die bij de ontwikkeling van dergelijke documenten van groot nut kunnen zijn, zoals de verschillende stadia van de levenscyclus, factoren die de uitstoot bepalen en methoden voor het kwantificeren van emissies, worden gepresenteerd. Als zodanig, zullen deze het startpunt vormen voor de ontwikkeling van ESD'en voor de chemische industrie, gecoordineerd door onder andere de taakgroep 'Environmental Exposure' van de OESO.

Synopsis

ESDs are documents describing industrial processes in order to be able to estimate releases to the environment. Such documents are lacking for the chemical industry. For this complex branch of industry, sectors have been prioritised for which ESDs are most urgently needed. Subsequently, key concepts and tools are discussed which are instrumental in the production of ESDs for the chemical industry such as life cycle stages, factors influencing emissions and release quantification methods. As such, this will be a starting point for the development of ESDs for the chemical industry as, among others, coordinated by the Environmental Exposure Task Force of the OECD.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Proposal for the development of Emission Scenario Documents on the Chemical Industry

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu