RIVM_Logo

The eleventh CRL-Salmonella workshop, 9 May 2006, Saint Malo, France

De elfde CRL-Salmonella workshop, 9 mei 2006, Saint Malo, Frankrijk

Publiekssamenvatting

De elfde workshop georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella) werd gehouden op 9 mei 2006 in Saint Malo, Frankrijk. Deelnemers waren vertegenwoordigers van de nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) van de lidstaten van de Europese Unie alsmede van de Europese Commissie. Presentaties werden gegeven door vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van CRL-Salmonella. Onderwerpen die bediscussieerd werden waren: Europese wetgeving op het gebied van Salmonella criteria voor levensmiddelen, resultaten van de basisstudies in de EU voor het vaststellen van de prevalentie van Salmonella bij leghennen, toekomstige basisstudies voor het vaststellen van de prevalentie van Salmonella bij kalkoenen en mestvarkens, standaardisatie van methoden in ISO en CEN, onderzoeksactiviteiten van CRL-Salmonella, ringonderzoeken georganiseerd door CRL-Salmonella (2005 en 2006) en het werkprogramma van CRL-Salmonella voor 2006 en 2007. De presentaties van de basisstudies (verleden en toekomst) maakten duidelijk dat de EU-lidstaten grote krachtinspanningen moeten leveren voor het vaststellen van de prevalentie van Salmonella en in het reduceren van de bacterie in pluimvee en varkens. Door het CRL-Salmonella werd uitgelegd dat er twee ringonderzoeken in de tweede helft van 2006 georganiseerd zullen worden, welke betrekking hebben op de detectie van Salmonella. Een studie zal met levensmiddelen als matrix uitgevoerd worden, de andere studie zal betrekking hebben op dierlijke feces. De presentatie resulteerde in een discussie over de keuze van de matrices en over de te gebruiken methoden.

Synopsis

The eleventh workshop organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella) was held in Saint Malo, France on 9 May 2006. Participants included representatives of the National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) of the Member States of the European Union and of the European Commission. Presentations were given by representatives of the European Commission and the CRL-Salmonella. Subjects discussed were European legislation on Salmonella criteria for food, results of the EU baseline study to determine the prevalence of Salmonella in laying hens, future baseline studies for determining the prevalence of Salmonella in turkeys and fattening pigs, standardisation of methods in ISO and CEN, research activities of CRL-Salmonella, intercomparison studies organised by CRL-Salmonella (2005 and 2006) and the CRL-Salmonella work programme for 2006 and 2007. In the presentations of the baseline studies (past and future) it was made clear that the EU Member States will have to make large efforts in measuring the prevalence of Salmonella and reducing the bacterium in poultry and in pigs. Representatives of CRL-Salmonella announced that two interlaboratory comparison studies on the detection of Salmonella spp. will be organised in the second half of 2006. One study will include a food matrix and the other study will include animal faeces. A discussion on the choice of the matrices and the methods to be used evolved from the presentation.
 

Home / Documenten en publicaties / The eleventh CRL-Salmonella workshop, 9 May 2006, Saint Malo, France

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu