RIVM_Logo

RIVM opinie betreffende het rapport "Meeting the deadline of the 2013 EU marketing ban"

RIVM opinion on the report "Meeting the Deadline of the 2013 EU Marketing Ban"

Publiekssamenvatting

Op 15 juni 2011 heeft de Stichting "Een Dier Een Vriend" (EDEV) een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om te pleiten tegen uitstel van het Europese handelsverbod in op dieren geteste (ingredi├źnten voor) cosmetica. Dit handelsverbod gaat maart 2013 in, maar er gaan binnen Europa stemmen op om het handelsverbod uit te stellen. De Stichting EDEV stelt dat uitstel van het handelsverbod niet nodig is omdat voldoende alternatieven voor dierproeven aanwezig zijn. Zij baseert zich hierbij onder meer op het rapport "Meeting the Deadline of the 2013 EU Marketing Ban - A Scientific Review of Non-Animal Tests for Cosmetics" van de "British Union for the Abolition of Vivisection" (BUAV). Dit rapport geeft aan dat voor alle toxicologische eindpunten waarvoor nu nog geen handelsverbod geldt adequate proefdiervrije methoden beschikbaar zijn voor het vaststellen van de veiligheid van cosmetica. Deze mening is duidelijk een andere dan die van een groot aantal experts die op uitnodiging van de Europese Commissie per toxicologisch eindpunt de mogelijkheden voor proefdiervrije methoden voor veiligheidsonderzoek van cosmetica hebben verkend. Zij kwamen tot de conclusie dat de ontwikkeling van proefdiervrije methoden voor deze eindpunten nog minimaal 5-10 jaar nodig heeft (DG SANCO rapport). Dit briefrapport bespreekt voor elk van de bovengenoemde eindpunten of en hoe de in het BUAV rapport voorgestelde testen gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van de veiligheid van cosmetica. Er is de laatste decennia internationaal veel vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van proefdiervrije alternatieve testen voor het vaststellen van de veiligheid van cosmetica. De acceptatie en implementatie van deze testen in internationale regelgeving voor regulatoir vereiste kwantitatieve risicobeoordeling is echter veel minder ver gevorderd. De huidige stand van zaken geeft wel reden tot optimisme, maar het is nog te vroeg om regelgeving te implementeren op basis van de bestaande alternatieven. De komende 5-10 jaar wordt wel belangrijke vooruitgang verwacht op dit vlak. Het DG SANCO rapport bevat een realistische weergave van de huidige stand van zaken. Het RIVM is het dus niet eens met de conclusie van het BUAV rapport dat voor bovengenoemde eindpunten proefdiervrije methoden beschikbaar zijn voor het vaststellen van de veiligheid van cosmetica.

Synopsis

June 15, 2011, the Foundation "An Animal A Friend" (EDEV) sent a letter to the House of Commons to argue against postponement of the EU trade ban on cosmetics (ingredients) tested on animals. This trade ban is due March 2013, but in Europe there is a growing body of opinion to postpone the trade ban. The Foundation EDEV argues that postponing the trade ban is unnecessary because sufficient alternatives to animal testing exist. This notion is based on the report "Meeting the deadline of the 2013 EU Marketing Ban - A Scientific Review of Non-Animal Tests for Cosmetics" of the "British Union for the Abolition of Vivisection" (BUAV). This report indicates that for all toxicological endpoints for which no trade ban exists, suitable non-animal methods for determining the safety of cosmetics are available. This view clearly differs from that of a large number of experts that, upon invitation by the European Commission, have explored per toxicological endpoint the opportunities for non-animal methods for safety testing of cosmetics. They concluded that the development of non-animal methods for these endpoints needs at least 5-10 years (DG SANCO report). The present report discusses for each for of the above-mentioned endpoints if and how the tests proposed in the BUAV report can be used to determine the safety of cosmetics. Over the past decades, much progress has been made internationally in developing non-animal alternative tests for determining the safety of cosmetics. The acceptance and implementation of these tests in international guidelines for regulatory quantitative risk assessment is much less advanced. The current situation gives some cause for optimism, but it's still too early to implement guidelines based on the existing alternatives. Over the next 5-10 years significant progress is expected in this area. The DG SANCO report provides a realistic representation of the current situation. The RIVM therefore disagrees with the conclusions of the BUAV report that for the above-mentioned endpoints non-animal methods are available for determining the safety of cosmetics.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / RIVM opinie betreffende het rapport "Meeting the deadline of the 2013 EU marketing ban"

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu