RIVM_Logo

Fragrance allergens in scented consumer products on the Dutch market : Assessment of exposure levels and immune effects

Allergene geurstoffen in geurproducten voor de consument: : consumentenblootstelling en immuun effecten

Publiekssamenvatting

Het RIVM is gevraagd te onderzoeken of consumenten die geurproducten als luchtverfrissers en kamerparfums gebruiken het risico lopen op luchtwegallergie├źn, zoals astma. Momenteel zijn er echter geen valide methoden beschikbaar om dit gezondheidsrisico in te schatten. Om toch iets over risico's te kunnen zeggen, is berekend in welke mate mensen blootstaan aan allergene geurstoffen bij het gebruik van geurproducten. Vervolgens zijn eventuele reacties op het immuunsysteem in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Geurproducten bevatten vaak allergene geurstoffen: Van 26 geurstoffen is bekend dat ze huidallergie kunnen veroorzaken, maar niet of ze luchtwegallergie veroorzaken. De NVWA heeft daarom 109 geurproducten gemeten of ze bekende allergene geurstoffen bevatten. Twintig van de 26 bekende allergene geurstoffen zijn in deze producten aangetroffen, vooral de stoffen limoneen en linalool. Vervolgens heeft het RIVM onder andere de blootstelling berekend voor deze twee stoffen bij het gebruik van geurproducten. Uit deze studie blijkt dat verstuivers en verdampers hogere blootstellingen aan deze geurstoffen veroorzaken dan spuitbussen en geurblokjes. Met behulp van inhalatiestudies in muizen is aangetoond dat een kortdurende inhalatie van limoneen en linalool het immuunsysteem niet activeert. De allergene geurstof isoeugenol doet dat in deze studies wel. Door lage blootstelling geringe kans op luchtwegallergie: De blootstelling aan isoeugenol is echter aanzienlijk lager dan die aan limoneen en linalool. Ook is deze blootstelling lager dan de blootstelling aan stoffen waarvan luchtwegallergische reacties bekend zijn, de diisocyanaten die beroepsastma kunnen veroorzaken. Op basis van deze vergelijking lijkt het onwaarschijnlijk dat limoneen, linalool en isoeugenol een verhoogd risico op luchtwegallergie geven. Vanwege het gebrek aan valide meetmethoden moet hierbij een slag om de arm worden gehouden. Ook is niet uitgesloten dat een langdurige blootstelling aan allergene geurstoffen in de beroepssfeer wellicht toch luchtwegallergie kan veroorzaken.

Synopsis

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has been asked to investigate if consumers who use scented products, such as air fresheners are at risk for respiratory allergies. There are currently no validated methods available to assess these risks. In order to gain an indication of the possible risks, the fragrance exposure levels were calculated for consumers using air fresheners. Subsequently, possible effects on immune system of mice were assessed. This research has been conducted by order and for the account of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA). Scented products often contain fragrance allergens: Twenty-six fragrances are known to be a cause of skin allergy, but it is not known whether or not they can cause respiratory allergy. For this reason, the NVWA sampled 109 scented products to determine which fragrance allergens they contained. Twenty of the 26 fragrance allergens were found in these products, especially the substances limonene and linalool. Subsequently, the RIVM calculated exposure levels for these fragrances when scented products are used. It was shown that trigger sprays and evaporators produce higher levels of exposure than air fresheners and scented blocks. In inhalation studies in mice, it was demonstrated that short-term inhalation of limonene and linalool did not activate the immune system; the fragrance allergen isoeugenol was, however, shown to do so. The risk for respiratory allergy is small due to low exposure: Exposure to isoeugenol is considerably lower compared to limonene and linalool. This exposure is also lower than exposure to chemicals known to cause respiratory allergies, for example, the diisocyanates that can cause occupational asthma. Based on this comparison, it is not likely that limonene, linalool and isoeugenol will cause respiratory allergies, but due to the lack of a valid test method, this conclusion has been made with reservations. Furthermore, it cannot be excluded that long-term exposure to fragrance allergens in occupational settings might cause respiratory allergy.
 

Home / Documenten en publicaties / Fragrance allergens in scented consumer products on the Dutch market : Assessment of exposure levels and immune effects

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu