RIVM_Logo

Designer drugs in Europa

Designer drugs in Europe

Publiekssamenvatting

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het RIVM op basis van literatuuronderzoek een overzicht gemaakt van de mate waarin designer drugs (Nieuwe Psychoactieve Stoffen, New Psychoactive Substances, NPS) in Europa verkrijgbaar zijn en worden gebruikt. Dit zijn grotendeels synthetische stoffen die afgeleid zijn van de werkzame stoffen van klassieke drugs, zoals cannabis, ecstasy en khat. De werking komt ook vaak overeen. Voorbeelden van NPS die in Nederland beschikbaar zijn, zijn mephedrone, methylone en 2-CB. In Nederland blijkt het gebruik van NPS, in vergelijking met sommige andere Europese landen, gering. Mogelijk is er een samenhang tussen de hoogte van het gebruik van NPS enerzijds en de beperkte beschikbaarheid van klassieke drugs in een land anderzijds. Per jaar verschijnen ongeveer vijftig nieuwe NPS op de Europese markt. De meeste verdwijnen weer binnen enkele maanden. Uit de literatuurgegevens en interviews blijkt dat een designer drug populair wordt als hij als veilig wordt gezien, niet te duur en als gemakkelijk beschikbaar wordt ervaren. Hetzelfde geldt voor een stabiele kwaliteit en weinig vervelende bijwerkingen. Mephedrone voldoet aan deze criteria, wat zijn populariteit in Europa verklaart. Potentieel hoger gezondheidsrisico Voor zover bekend zijn de meeste NPS niet schadelijker dan klassieke drugs als cannabis, ecstasy of amfetamine. Gebruik van NPS geeft echter potentieel een hoger gezondheidsrisico, omdat hun schadelijke effecten op de lange termijn doorgaans onbekend zijn. Daarnaast beschikt de gebruiker vaak niet over voldoende betrouwbare informatie over deze drugs. Onzorgvuldig gebruik geeft daardoor een grotere kans op overdosering en bijwerkingen. Temeer daar de identiteit van de NPS vaak afwijkt van de beschrijving en de producten van maand tot maand verschillen. In aanvulling op het literatuuronderzoek is door het Bonger Instituut een kwalitatief onderzoek verricht naar het gebruik en de mening over NPS. Inzicht in het gebruik en de beschikbaarheid van NPS is vooral gebaseerd op de resultaten van van experimentele gebruikers van NPS. Hieruit blijkt dat ervaringen met NPS en de producten zelf vooral tussen vrienden worden uitgewisseld. Daarnaast worden NPS via internet verkregen. De Nederlandse experimentele gebruikers zijn vooral op zoek naar NPS met een stimulerende of psychedelische werking. Een kleiner deel is meer geïnteresseerd in middelen die met sufheid gepaard gaan (sederende drugs).

Synopsis

As requested by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS), RIVM has provided a global overview of the extent to which designer drugs (New Psychoactive Substances; NPS) are available and used in Europe. NPS are mostly synthetic substances that are derived from the active ingredients of traditional drugs such as cannabis, ecstasy and khat. The effect is often similar. Examples of NPS available in the Netherlands, are mephedrone, methylone and 2-CB. In the Netherlands, the use of NPS, and thus their popularity is small, in any case lower than in some other European countries. This is probably because the classical drugs are elsewhere less well available. Yearly, about fifty new NPS appear in the European market. Most of them disappear within a few months. A NPS is popular when it is safe, inexpensive and readily available. The same applies to stable quality and few undesirable side effects. Mephedrone meets these criteria, which explains its popularity in Europe. Potential higher health risk As far as known, most NPS are no more harmful than traditional drugs such as cannabis, ecstasy or amphetamine. Use of NPS, however, potentially gives a higher risk because their harmful effects on the long term are usually not known. In addition, the user often is not well informed about these drugs. Therefore, careless use gives a greater chance of overdose and adverse events. Especially as the identity of the NPS is often different from the description and products vary from month to month. In addition to the literature study, a qualitative study was conducted by the Bonger Institute to the use of and opinion about NPS. The present overview of the use and availability of NPS is mainly based on the results of a sample of experimental users of NPS. The data show that experiences with synthetic drugs and the products themselves are mainly exchanged between friends. In addition, NPS are purchased over the internet. The Dutch experimental users are mainly looking for a NPS with a stimulant or psychedelic effect. A smaller part is more interested in sedative drugs.
 

Home / Documenten en publicaties / Designer drugs in Europa

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu