RIVM_Logo

A comparison of three jet fire models for horizontal two-phase and liquid releases

Vergelijking van fakkelbrandmodellen voor vloeistoffen en tot vloeistof verdichte gassen

Publiekssamenvatting

Als een leiding met brandbare vloeistof of gas onder druk beschadigd raakt, ontstaat bij ontsteking een fakkelbrand. In Nederland zijn industrie├źn die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken verplicht om aan te geven wat de minimale afstand is tussen deze bedrijven en de omliggende bebouwing. In wetgeving is vastgelegd hoe deze afstand berekend moet worden en met welk rekenmodel. Voor het gebruik van een alternatief model is toestemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu nodig. Belangrijke afwegingen hierbij zijn de betrouwbaarheid, openbaarheid en beschikbaarheid van het alternatief.` Shell-model als alternatief Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft RIVM onderzocht of het fakkelbrandmodel van Shell voor een locatie in Noord- Holland betrouwbaarder is dan het voorgeschreven model. Dit blijkt inderdaad het geval. Daarmee is voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor een eventueel gebruik van het model bij de vergunningaanvraag. Overige aspecten, zoals de openbaarheid en beschikbaarheid van het model, vallen buiten het bestek van dit onderzoek. Aanleiding voor de vergelijking was het vermoeden dat er door het gebruik van het wettelijke fakkelbrandmodel bij de genoemde locatie mogelijk onnodig zou moeten worden gesaneerd. De vergunninghouder stelde daarop de uitkomsten van het wettelijke model en de daaraan verbonden consequenties ter discussie. Met het Shell-model zouden de afstanden 10 tot 20 procent kleiner zijn. Ook bij andere locaties waar het risico bepaald wordt door fakkelbranden van vloeistoffen en tot vloeistof verdichte gassen, kan het gebruik van het Shell-model leiden tot kleinere afstanden. Werkwijze onderzoek Voor het onderzoek zijn de complexiteit van de rekenmodellen en de kwaliteit van de validatie vergeleken. Het model van Shell blijkt te zijn gestoeld op een grotere hoeveelheid data uit experimenten. Voor vijf geselecteerde cases kwamen de uitkomsten van het Shell-model beter overeen met de gemeten waarden dan de uitkomsten van het wettelijke model.

Synopsis

If a leak occurs in a pressurised pipeline with flammable liquids or gas, ignition will give rise to a jet fire. In the Netherlands, industries working with large quantities of hazardous substances are obliged to specify the minimum distance between these companies and surrounding buildings. How these distances should be calculated and which model to use, is laid down in legislation. The use of an alternative model requires approval from the Minister of Infrastructure and the Environment. The reliability, public nature and availability of the alternative model are important aspects in this assessment. Shell model as an alternative As commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Environment, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has investigated whether or not the Shell jet fire model is more reliable than the prescribed model for a specific location in The Netherlands. This turned out to be true. As a result, an important condition for using the model for permit application has been met. Other requirements, such as the public nature and availability of the model, were not part of this investigation. The reason for comparing models was the suspicion that the use of the prescribed jet fire model might have induced unfounded salvaging requirements. Therefore, the permit holder brought the outcomes of the legal model and the associated consequences up for discussion. With the Shell model, the distances would be 10 to 20 percent smaller. The use of the Shell model could also lead to smaller distances around other sites where two-phase and liquid jet fires determine the overall risk. Method used For this investigation we compared the complexity of the models and the quality of the validation. It turned out that the Shell model is derived from a larger set of data from experiments. In five selected cases the outcomes of the Shell model corresponded better to the measured values than the legal model.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / A comparison of three jet fire models for horizontal two-phase and liquid releases

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu