RIVM_Logo

Voeding en ADHD : Eindrapportage en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Diet and ADHD

Publiekssamenvatting

Het is op dit moment onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd of er een verband is tussen voeding en ADHD. Daardoor kunnen er geen concrete voedingsadviezen worden gegeven om symptomen van ADHD te verminderen. Deze conclusie is gebaseerd op enkele onderzoeksactiviteiten die het RIVM in opdracht van het Ministerie van VWS in de afgelopen vier jaar heeft uitgevoerd op dit terrein. Het RIVM beveelt gedegen wetenschappelijk onderzoek aan dat antwoord kan geven op de vraag of met voeding daadwerkelijk ADHDsymptomen te beïnvloeden zijn. Hiervoor worden suggesties gedaan. Deze onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd vanwege aanwijzingen uit het veld dat er een relatie zou zijn tussen ADHD en voeding, vooral bij diëten waarin bepaalde voedingsmiddelen worden vermeden. Mocht dit verband er daadwerkelijk zijn, dan kunnen voedingsadviezen eraan bijdragen dat kinderen minder ADHD-medicatie hoeven te gebruiken. Aanbevelingen vervolgonderzoek In vervolgonderzoek is het van belang dat kinderen en hun ouders niet mogen weten of ze een ADHD-dieet volgen of een placebo-dieet. Hiermee wordt voorkomen dat ouders van kinderen met een ADHD-dieet het gedrag van hun kinderen positiever beoordelen dan ouders van kinderen uit een controlegroep. Daarnaast moet uitgesloten worden dat een eventueel effect wordt veroorzaakt door andere veranderingen dan die in voeding die tijdens het onderzoek plaatsvinden. Zo kunnen kinderen gedurende het onderzoek meer structuur in hun eetgedrag of meer aandacht krijgen. Ook is het belangrijk om te weten in hoeverre de groep kinderen met ADHD die deelneemt aan het onderzoek een representatieve afspiegeling is van alle kinderen met ADHD.

Synopsis

To date, scientific research has not shown whether or not there is a link between nutrition and ADHD. Therefore, no clear dietary advice can be given to reduce the severity of ADHD symptoms. This conclusion is based on several research activities carried out during the last four years on this subject by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) at the request of the Dutch Ministry of Health Welfare and Sport (VWS).The RIVM recommends robust scientific research that can provide an answer to the question of whether or not nutrition can actually have an effect on symptoms of ADHD. To this end, suggestions are made. These research activities have been done because of indications from literature that there could be a link between ADHD and diet; this is particularly the case for diets in which certain foodstuffs are avoided. Should this link turn out to be true, then dietary advice could help in the treatment of children with ADHD so that less drugs are needed. Recommendations for further research In further studies it is important that children and their parents do not know if they are following an ADHD diet or a placebo diet. This prevents the parents of children following an ADHD diet from assessing their child's behavior as more positive than the parents of children in a control group. In addition, the research has to exclude the possibility that an effect has been caused by changes during the study other than in the diet. During a study children could gain more structure in their eating behavior and receive more attention. It is also important to know the degree to which the children in the ADHD group participating in the study are representative of children with ADHD in general.
 

Home / Documenten en publicaties / Voeding en ADHD : Eindrapportage en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu