RIVM_Logo

Ontgassen van MTBE-vervoerende schepen

Degassing of ships transporting MTBE

Publiekssamenvatting

Bij het ontgassen van binnenvaartschepen die de stof MTBE (methyltert- butylether) vervoeren, kunnen restanten MTBE vrijkomen. Het ontgassen gebeurt als de schepen varen, in principe buiten woonwijken. Van MTBE is bekend dat het een hinderlijke geur verspreidt die klachten als hoofdpijn kan veroorzaken. Mensen aan wal kunnen last hebben van de geur, die al bij lage concentraties optreedt. Vanwege de korte blootstellingsduur wordt de kans klein geacht dat bij hen andere directe gezondheidseffecten optreden. Dit blijkt uit een kleinschalig onderzoek van het RIVM dat in samenwerking met TNO is uitgevoerd. Hiervoor is de berekende blootstelling vergeleken met de grenswaarden voor MTBE. Bij de berekeningen die voor dit onderzoek zijn uitgevoerd, is telkens uitgegaan van worst case-scenario's. Daarbinnen zijn de grenswaarden zelden overschreden. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van Kamervragen die in 2013 zijn gesteld over de (geur)overlast bij mensen die in de regio Rijnmond aan de wal wonen. De Tweede Kamer wilde ook weten of het ontgassen van MTBEvervoerende schepen de oorzaak is van de verhoogde MTBEconcentraties die in Nederlands oppervlaktewater zijn aangetroffen. Dat blijkt niet het geval te zijn. MTBE is een stof die wordt toegevoegd aan benzine om de kwaliteit ervan te verbeteren ('antiklopmiddel'). In Nederland vervoeren binnenvaartschepen ongeveer 600 scheepsladingen MTBE per jaar. Wanneer een schip overgaat op een andere scheepslading, wordt het schip gereinigd en ontgast.

Synopsis

During degassing at inland waterways of vessels transporting MTBE (methyl-tert-butyl ether), some of the MTBE is released to the atmosphere. Degassing occurs when the vessel is sailing, basically outside residential areas. MTBE is known to spread an odour which can cause symptoms such as headaches. People ashore can suffer from the smell, which may already occur at low concentrations. Because of the short duration of exposure, the risk of other direct health effects is expected to be small. This is shown in study which RIVM carried out in cooperation with TNO. For this, the calculated exposure is compared with the air quality limit values for MTBE. Calculations were consistently based on worst case scenarios. The results show that MTBE exposure limits are rarely exceeded. The investigation was initiated in response to questions from the Dutch Parliament in 2013 about the (odour) nuisance for people who live on the shore in the Rijnmond region. The parliament also wanted to know whether the degassing of MTBE ships are the cause of the elevated MTBE concentrations detected in Dutch surface water. This appeared not to be the case. MTBE is a substance that is added to gasoline in order to improve its quality. In the Netherlands, about 600 cargoes of MTBE per year are transported. When another good is to be shipped, the ship is cleaned and degassed.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Ontgassen van MTBE-vervoerende schepen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu