Chemicaliënleidingen

Op deze webpagina vindt u alles op het gebied van wetgeving, rekenmethodiek, achtergronden, consequenties en maatregelen als het gaat om chemicaliënleidingen.

Wetgeving

In Nederland ligt ongeveer 3000 kilometer aan chemicaliënleidingen. Deze buisleidingen vallen per 1 juli 2014 onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevb). Het Bevb bevat normen voor het plaatsgebonden risico en een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (analoog aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen).

Rekenmethodiek

Voor chemicaliënleidingen is een rekenmethodiek opgesteld die is voorgeschreven in de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Met de Handleiding risicoberekeningen Bevb (Module D) en het rekenpakket SAFETI-NL kan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor ondergrondse chemicaliënleidingen worden berekend.

Voorbeeldrekenfile

Voor berekeningen aan chemicaliënleidingen is er een voorbeeldrekenfile met toelichting beschikbaar.

Consequenties

Het RIVM heeft de consequenties van de invoering van de rekenmethodiek voor chemicaliënleidingen generiek in kaart gebracht. Deze consequenties zijn in een briefrapport aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

Maatregelen

Bij het uitvoeren van berekeningen kan het voorkomen dat woningen te dicht op een leiding staan. Maatregelen kunnen de risico's van een leiding omlaag brengen. In dergelijke situaties worden kleinere zoneringafstanden berekend. Ook het groepsrisico neemt hierdoor af.

Module D stelt voor alle faaloorzaken maatregelen en bijbehorende reductiefactoren vast. Voorbeelden van maatregelen zijn afspraken met grondeigenaren over het grondgebruik om graafschade te voorkomen en het toepassen van In-Line Inspectie (ILI) om tijdig defecten in een buisleiding te detecteren.

Home / Onderwerpen / E / Externe Veiligheid / Buisleidingen / Chemicaliënleidingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu