De neonatale gehoorscreening is een landelijk screeningsprogramma. Elke pasgeborene krijgt de gehoortest aangeboden vanuit de Jeugdgezondheidszorg. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) regisseert en coördineert dit bevolkingsonderzoek in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Uitgangspunt is dat de gehoorscreening effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform wordt uitgevoerd en aansluit op de zorg.

Vragenlijst vernieuwing website

Helpt u ons deze website te verbeteren?
Dan willen we u een paar korte vragen stellen. Het invullen kost ongeveer 3 minuten en deelname is anoniem. Als u wilt deelnemen klik dan op de volgende link: Vragenlijst vernieuwing website

Gehoorscreening NICUNeonatale Intensive Care Unit’s

Ook op de Neonatale Intensive Care Units (NICU’s) wordt een gehoorscreening uitgevoerd. Deze screening maakt deel uit van de zorg en valt buiten de regietaak van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek

De betrokken partijen en hun taken

  • De verloskundig zorgverlener overhandigt in de laatste maanden van de zwangerschap de gehoor- en hielprikscreeningsfolder aan de zwangere.
  • Op het gemeentehuis krijgen de ouders deze folder opnieuw uitgereikt bij de aangifte van de geboorte van hun kind.
  • De eerste en tweede screeningsronde worden uitgevoerd door medewerkers van JGZJeugdgezondheidszorg-organisaties (Jeugdgezondheidszorg) en in enkele gevallen door medewerkers van kraamzorgorganisaties.
  • De derde screeningsronde wordt uitgevoerd door de regiocoördinatoren. Tot hun taken behoren verder onder andere het bewaken van het screeningsproces, training van screeners, het coachen van screeners en tussentijdse kwaliteitsmonitoring. De regiocoördinatoren zijn de spil van de neonatale gehoorscreening binnen de JGZ-organisaties en fungeren als contactpersoon voor externe professionals zoals kinderartsen.
  • De Programmacommissie Neonatale Gehoorscreening, ingesteld door het RIVM-CvB, adviseert het RIVM bij de landelijke regie en coördinatie van het programma.
  • De NSDSK is een kennisorganisatie op het gebied van slechthorendheid en taal/spraakstoornissen bij jonge kinderen. De NSDSKNederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind heeft de implementatie van de neonatale gehoorscreening binnen de JGZ aangestuurd. De NSDSK biedt JGZ-organisaties diensten aan ter ondersteuning van de uitvoering van de gehoorscreening en beheert het CANG, het gehoorscreeningsinformatiesysteem dat gehanteerd wordt binnen de JGZ.

De datacommissie

De datacommissie neonatale gehoorscreening bestaat uit vertegenwoordigers van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, ActiZ, FENAC en FODOK/FOSS die gemandateerd zijn door hun leden om te beslissen of aanvragen voor data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek al dan niet worden gehonoreerd.
De datacommissie beschikt over een huishoudelijk reglement (pdfPortable Document Format, 143KB) en een aanvraagformulier (pdf, 257KB) voor data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Beleidskader pre- en neonatale screeningen

Het Beleidskader pre- en neonatale screeningen biedt organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de pre- en neonatale screeningen een gemeenschappelijk beeld van het doel, de uitgangspunten, randvoorwaarden, en organisatie ervan. Het Beleidskader geeft een overzicht van de door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde wettelijke en beleidsmatige kaders voor de screeningen. Daarnaast beschrijft het de samenwerking en onderlinge verhoudingen van partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van deze bevolkingsonderzoeken. Bovendien wordt ingegaan op voorwaarden die nodig zijn om de pre- en neonatale screeningen effectief, efficiënt en met een hoge kwaliteit uit te voeren. Het document is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het RIVM-CVBCentrum voor Bevolkingsonderzoek en is geadviseerd door de programmacommissies van de pre- en neonatale screeningen.