De neonatale hielprikscreening is een landelijke screening die standaard wordt aangeboden aan alle pasgeboren baby’s. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) regisseert de screening in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Uitgangspunt is dat de neonatale hielprikscreening effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform wordt uitgevoerd en aansluit op de zorg.

De betrokken partijen en hun taken

 • Op landelijk niveau wordt de screening georganiseerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek.
 • De regionale uitvoering wordt verzorgd door de RIVM-DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s).
 • De verloskundig zorgverlener (verloskundige, gynaecoloog of verloskundig actieve huisarts) licht de aanstaande ouders voor over de hielprik en reikt de landelijke folder uit.
 • De ambtenaar van de afdeling Burgerzaken van de gemeente overhandigt de folder nogmaals bij de aangifte van de geboorte.
 • De bloedafname gebeurt door een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg, een verloskundige of een verloskundig actieve huisarts.
 • Verblijft het kind in het ziekenhuis in de eerste week na de geboorte dan wordt de hielprik door een ziekenhuismedewerker uitgevoerd.
 • Het bloedonderzoek wordt verricht door vijf screeningslaboratoria onder supervisie van het RIVM.
 • De verwijzing bij een afwijkende uitslag wordt gedaan door de huisarts en de medisch adviseur van RIVM-DVP.
 • De jaarlijkse epidemiologische evaluatie van de screening wordt verricht door TNO.
 • De Programmacommissie Neonatale Hielprikscreening, ingesteld door het RIVM-CvB, adviseert het RIVM bij de landelijke coordinatie van het programma.
 • Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde) heeft adviescommissies voor de neonatale screening ingesteld, die de Programmacommissie adviseren en verantwoordelijk zijn voor de diagnostiek en behandeling.

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle instanties/instellingen die over medische gegevens en/of bloedmonsters beschikken, hanteren in het kader van de screening de procedures volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze kunnen worden opgevraagd bij de betreffende instanties.

Verantwoordelijkheden

 • De regionale uitvoering van de screening geschiedt onder verantwoordelijkheid van de RIVM-DVP's. De RIVM-DVP's zijn er verantwoordelijk voor dat de hielprikscreening aan iedere pasgeborene wordt aangeboden en dat eventueel benodigd vervolgonderzoek in gang wordt gezet. Om dat te bereiken, sturen de RIVM-DVP's de uitvoerders van de hielprik aan. De medisch adviseurs van de RIVM-DVP's fungeren als aanvrager van het laboratoriumonderzoek en als opdrachtgever voor afname van de hielprik. Tot slot zijn de RIVM-DVP's verantwoordelijk voor de interpretatie van de uitslagen die worden gerapporteerd door de screeningslaboratoria en de verwijzing van kinderen (via de huisarts) naar het ziekenhuis.
 • De verloskundig zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de voorlichting over de hielprikscreening.
 • De uitvoerders van de hielprik zijn verantwoordelijk voor de tijdige en juiste wijze van uitvoering van de hielprik en het zo spoedig mogelijk verzenden van het bloedmonster in de antwoordenvelop (dezelfde dag en rekening houdend met het tijdstip van buslichting).
 • De screeningslaboratoria zijn verantwoordelijk voor de analyse van het hielprikbloedmonster en een tijdige rapportage van de uitslag aan RIVM-DVP.

Beleidskader pre- en neonatale screeningen

Het Beleidskader pre- en neonatale screeningen biedt organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de pre- en neonatale screeningen een gemeenschappelijk beeld van het doel, de uitgangspunten, randvoorwaarden, en organisatie ervan. Het Beleidskader geeft een overzicht van de door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde wettelijke en beleidsmatige kaders voor de screeningen. Daarnaast beschrijft het de samenwerking en onderlinge verhoudingen van partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van deze bevolkingsonderzoeken. Bovendien wordt ingegaan op voorwaarden die nodig zijn om de pre- en neonatale screeningen effectief, efficiënt en met een hoge kwaliteit uit te voeren. Het document is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het RIVM-CVBCentrum voor Bevolkingsonderzoek en is geadviseerd door de programmacommissies van de pre- en neonatale screeningen.