Bestrijding van tuberculose

Nationaal Plan Tuberculosebestrijding

Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2011-2015 geeft aan wat er nodig is voor een optimale tuberculosebestrijding in Nederland. Tuberculose komt in Nederland steeds minder vaak voor, hierdoor neemt de expertise bij professionals af. Behandeling van tuberculose wordt steeds complexer omdat er bij de behandeling steeds vaker sprake is van resistentie. Daarnaast zijn er regionale verschillen in de tuberculoseproblematiek. In het plan staan 35 doelstellingen die anno 2014 voor een groot deel zijn gerealiseerd of waar momenteel aan gewerkt wordt.

GGD

Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose. Er zijn 25 GGD’en in Nederland die voor de tuberculosebestrijding samenwerken in 7 bestrijdingsregio’s. De tuberculosebestrijding wordt vanaf 2015 in vier regionale expertisecentra (REC’s) gecoördineerd. De GGD’en werken landelijk samen binnen de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland werkt samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor de screening van gedetineerden en met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de screening van asielzoekers.

Alle GGD'en hebben in de tuberculosebestrijding een team van artsen, sociaal verpleegkundigen en medisch-technisch medewerkers. Zij zorgen voor de diagnostiek van mensen met klachten, behandeling en begeleiding van tuberculosepatiënten, BCG-vaccinatie, bron- en contactonderzoek, screening van risicogroepen, outbreakmanagement, preventie van transmissie in instellingen, en de diagnostiek en behandeling van latente tuberculose-infecties. Longartsen en andere medisch specialisten diagnosticeren circa 85% van de patiënten met tuberculose in het ziekenhuis. De GGD'en stellen 15% van de diagnoses tuberculose, meestal via actieve opsporing zoals bron- en contactonderzoek en screening van risicogroepen. De GGD registreert alle tuberculosepatiënten, dus ook voor degenen die in het ziekenhuis worden behandeld, in het Nederlands Tuberculose Register (NTR), en doet de begeleiding en het bron- en contactonderzoek.

KNCV Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds, een niet-gouvernementele organisatie die al meer dan eeuw lang betrokken is bij de Nederlandse tuberculosebestrijding, maakt samen met professionals in het Nederlandse veld de richtlijnen via de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT), geeft advies aan professionals en organisaties, brengt voorlichtingsmaterialen uit, geeft cursussen en trainingen, doet onderzoek en ondersteunt in 20-30 landen de tuberculosebestrijding. Voor een aantal landelijke bestrijdingstaken (coördinatie en advies, richtlijnontwikkeling, kwaliteitsbeleid, monitoring en evaluatie screeningen) ontvangt KNCV subsidie van de landelijke overheid.

Gespecialiseerde landelijke tuberculosecentra (sanatoria)

Nederland kent nog twee tuberculosecentra waar patiënten met complexe ziektebeelden en/of sociale problematiek langdurig verpleegd worden. Deze centra zijn verbonden aan de universiteitsziekenhuizen in Groningen en Nijmegen en zijn bekend als ‘Beatrixoord’ in Haren en ‘Dekkerswald’ in Groesbeek.

Beroepsverenigingen

De volgende beroepsverenigingen zijn intensief betrokken bij de tuberculosebestrijding:

Home / Onderwerpen / T / Tuberculose / Bestrijding van tuberculose

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu