Het schatten van de economische en maatschappelijke gevolgen van beleidsmaatregelen voor schadelijke stoffen in voedsel : Een voorgesteld kader : SEATS

Het schatten van de economische en maatschappelijke gevolgen van beleidsmaatregelen voor schadelijke stoffen in voedsel : Een voorgesteld kader : SEATS

Go to abstract

Abstract

In Europa gelden strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Zo mag voedsel zo min mogelijk stoffen bevatten die een gezondheidsrisico vormen. Hiervoor zijn onder andere zogenoemde voedselveiligheidstandaarden ingesteld voor de maximaal toegestane concentraties van stoffen in een product. Voedselveiligheidstandaarden worden voornamelijk op internationaal niveau (EU en wereldwijd) bepaald en zijn getoetst door middel van een wetenschappelijke analyse van de schadelijke effecten van stoffen in voedsel. Ook andere factoren dan schadelijke effecten van stoffen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de voedselveiligheidstandaarden en worden daarom bij de besluitvorming over de standaarden betrokken. Dit gebeurt nu echter niet op een gestandaardiseerde en transparante manier. Een voorbeeld is maatschappelijke bezorgdheid als gevolg van onzekerheid in de wetenschappelijke analyse. Ook kan een grote economische impact van de vastgestelde voedselveiligheidsstandaard worden verwacht, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere prijs. Het RIVM heeft daarom een stappenplan (SEATS) ontwikkeld zodat in de besluitvorming over de voedselveiligheidstandaarden breder wordt gekeken dan alleen naar de schadelijke effecten van stoffen. SEATS combineert een afweging van kosten en baten vanuit een economische invalshoek met maatschappelijke aspecten, zoals risicoperceptie, onzekerheid en vertrouwen. SEATS is voor twee voorbeeldsituaties (lood en pesticiden) uitgewerkt. Er is onderzocht wat de impact is als de voedselveiligheidstandaard wordt verlaagd. Het blijkt dat SEATS goed bruikbaar is.

Abstract

There are stringent food safety requirements applicable in Europe. The concentration of any substance which could adversely affect our health in food must be as low as possible. To ensure this, food safety standards are set to enforce a maximum permitted concentration of substances in products. Food safety standards are determined mainly at international level (European and worldwide) and their safety is assessed based on scientific analyses of the hazardous effects of substances in food.

Factors other than hazardous properties can also influence the level of the food safety standards that are set and are, therefore, included in the decision-making process. Currently, there is no standardized and transparent method for doing this. One such example is the societal concern that is created by uncertainties in the scientific assessment. A large economic impact of the established food safety standards can also be expected, for example, in the form of higher prices. RIVM has, therefore, developed a framework (SEATS) to broaden the decision-making process in regard to food safety standards by including criteria other than just the hazardous properties of substances.

SEATS combines a cost benefit analysis with societal concerns like risk perception, uncertainty and trust. SEATS was tested in two case studies (lead and pesticides) in which the impact of lowering the food safety standard was investigated. It was concluded that SEATS works well.

Remaining

Size
1.51MB