Methoderapport om Industriële emissies naar lucht te berekenen (actualisatie 2017), zoals gebruikt voor de emissie-inventarisatie

Methoderapport om Industriële emissies naar lucht te berekenen (actualisatie 2017), zoals gebruikt voor de emissie-inventarisatie

Go to abstract

Abstract

Het RIVM beschrijft in deze technische rapportage de geactualiseerde methoden waarmee de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht berekent vanuit de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking. Nederland is vanwege internationale verdragen, zoals het Kyoto-protocol, de EU-Emissieplafonds (NEC-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), verplicht om steeds volgens de meest actuele wetenschappelijk inzichten te rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en stoffen die gerelateerd zijn aan grootschalige luchtverontreiniging. Met deze beschrijving wordt de gerapporteerde uitstoot onderbouwd. Doelgroep voor deze rapportage zijn de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.

Abstract

As used by the Dutch PRTR for the reporting of greenhouse gas (GHG) emissions under UNFCCC, Kyoto Protocol, EU Monitoring Mechanism Regulation (MMR) and EU Effort Sharing Decision (ESD) and for international reporting obligations of other pollutants under CLRTAP and the NEC Directive.

Remaining

Size
2MB