Go to abstract

Abstract

Wereldwijd neemt het aantal bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica toe. In Nederland is dat aantal over het algemeen ongeveer stabiel gebleven. Toch blijft er reden voor zorg en oplettendheid. Zowel bij patiënten van huisartsen als van ziekenhuizen komen bepaalde resistente bacteriën de afgelopen 5 jaar vaker voor, de zogeheten ESBL-producerende darmbacteriën. ESBL zijn enzymen die veelgebruikte antibiotica kunnen afbreken, zoals penicillines. Deze bacteriën kunnen onschuldige infecties zoals een blaasontsteking veroorzaken die door de resistentie moeilijker te behandelen zijn. Ook moet dan vaker gebruik worden gemaakt van soorten antibiotica die alleen als laatste redmiddel worden ingezet. Om resistentie te voorkomen is het belangrijk om antibiotica op de juiste manier te gebruiken en alleen als het nodig is. In de afgelopen jaren schreven huisartsen minder antibioticakuren voor. In ziekenhuizen daarentegen steeg het totale antibioticagebruik in 2016 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het totale antibioticagebruik voor dieren was in 2017 per saldo vergelijkbaar met 2016. In sommige diersectoren daalde het gebruik, terwijl het in andere sectoren licht toenam. Antibiotica die belangrijk zijn om infecties bij de mens te behandelen, zijn de afgelopen jaren nauwelijks meer voor dieren ingezet. Zo is het aantal ESBL's verder afgenomen bij bijna alle soorten dieren die voor de voedselproductie worden gebruikt. Een uitzondering daarop zijn vleeskalveren, waar een lichte toename is gezien. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2018. Hierin presenteren diverse organisaties gezamenlijk de gegevens over het antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, zowel voor mensen als voor dieren. In de afgelopen twee jaar zijn in Nederland extra maatregelen genomen om antibioticaresistentie te bestrijden. Deze maatregelen reiken verder dan de gezondheidszorg. Resistente bacteriën houden zich immers niet aan landgrenzen en komen ook bij dieren, in voeding en in het milieu voor (One Health). Om deze aanpak te ondersteunen zijn in 2017 'regionale zorgnetwerken' opgezet. Zij hebben de taak om de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals te stimuleren bij het voorkomen en bestrijden van antibioticaresistentie. Daarnaast is er meer aandacht voor antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Zo is een onderzoek gestart waarin wordt gemeten hoeveel bewoners resistente bacteriën bij zich dragen. De uitkomst hiervan wordt eind 2018 verwacht. Part 1: NethMap 2017 pg 1 - 156 Part 2: MARAN 2017 pg 1 - 78

Abstract

The number of bacteria that are resistant to antibiotics is increasing worldwide. That number has generally remained fairly stable in the Netherlands. Nevertheless, there is cause for concern and caution. Certain resistant bacteria, the so-called ESBL-producing intestinal bacteria, have become more common among patients of GPs and in hospitals during the past 5 years. ESBL are enzymes that can break down commonly used antibiotics such as penicillins. These bacteria can cause harmless infections, such as bladder infections, that are more difficult to treat because of resistance. Moreover, more frequent use must be made of types of antibiotics that are only used as a last resort.

To prevent resistance it is important to use antibiotics properly and only when necessary. In recent years, GPs have been prescribing fewer antibiotics. In hospitals, on the other hand, total antibiotic use increased in 2016 compared to the previous year. On balance, total antibiotic use for animals in 2017 was comparable to 2016. Use declined in some animal sectors, while it increased slightly in other sectors. The antibiotics that are important to humans are only used to a limited extent in the animal sectors. The prevalence of ESBLs has declined further among almost all types of animals used for the food production, with the exception of veal calves where an increase was seen.

This is evident from the annual report NethMap/MARAN 2018, in which various organisations jointly present data on antibiotic use and resistance in the Netherlands, both for humans and animals.

In the past two years, extra measures have been taken in the Netherlands to combat antibiotic resistance. These measures go beyond healthcare. After all, resistant bacteria do not adhere to land borders and also occur in animals, food and in the environment (One Health). To support this approach, 'regional cooperative networks' were set up in 2017. They have the task of stimulating collaboration between different healthcare professionals in preventing and combating antibiotic resistance. In addition, there has been more attention to antibiotic resistance in nursing homes. For example, a new study investigates how many residents carry resistant bacteria. The results are expected at the end of 2018.

Part 1: NethMap 2017 pg 1 - 156
Part 2: MARAN 2017 pg 1 - 78

Remaining

Size
33.11MB