Semantic Unification in the healthcare sector

Semantic Unification in the healthcare sector

Go to abstract

Abstract

Zorgverleners en patiënten wisselen steeds meer gezondheidsinformatie uit via informatiesystemen. Om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen is het van belang dat deze informatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Dit is vooral relevant bij de overdracht van informatie tussen zorgverleners, zoals tussen huisarts en ziekenhuis. Dit noemen we Eenheid van Taal in de zorg. Het gaat niet zozeer om hetzelfde taalgebruik, maar om afspraken wanneer en hoe welke vaktermen in computersystemen worden gebruikt bij de uitwisseling en het hergebruik van informatie, zonder dat het aan betekenis verliest. Momenteel beschrijven zorgverleners een ziekte of aandoening vaak met uiteenlopende digitale termen en codes in hun systemen. Hierdoor kost het tijd om medische informatie te duiden en bij de overdracht in het 'volgende' digitale zorgsysteem te verwerken. Het RIVM en het expertisecentrum e-health Nictiz bevelen aan om een gemeenschappelijk woordenboek op te stellen met drie, elkaar aanvullende, basistalen waarmee het grootste deel van de zorg is omvat. Dit woordenboek wordt gekoppeld aan de systemen van de zorgverlener of de patiënt. Via het woordenboek zet dat systeem ziektes en aandoeningen om naar eenduidige termen (en eventueel in codes). Op deze manier wordt de zorgverlener administratief ontlast, worden minder fouten gemaakt en wordt de zorg veiliger en efficiënter. Ook bevelen het RIVM en Nictiz aan om dit gedeelde woordenboek te gebruiken voor administratieve en kwaliteitsgegevens. Voor statistische doeleinden bijvoorbeeld is het belangrijk dat de nationale en internationale gegevens over ziekten en aandoeningen worden herkend en ontsloten. In dit onderzoek hebben het RIVM en Nictiz met betrokkenen uit het veld gezocht naar mogelijkheden om Eenheid van Taal te bevorderen. De aanbevelingen zijn in september 2018 besproken in het Informatieberaad Zorg, waarin overheid en zorgsector samenwerken om meer samenhang in de zorgbrede informatievoorziening te realiseren. De deelnemers aan het informatieberaad onderschrijven het belang van Eenheid van Taal en adviseren het met beleid toe te passen.

Abstract

Healthcare providers and patients are making increasing use of information systems to exchange health information. To enable the efficient and safe provision of care services, it's important to ensure that this information has the same meaning and significance for all the caregivers involved. This is particularly relevant for the transfer of information between healthcare providers, for example between the GP and the hospital. This is referred to as Semantic Unification in the healthcare sector. The focus here is less on a uniform use of language and more on consistent agreements as to when, how, and which technical terms will be used in computer systems when sharing and reusing information, without any accompanying loss of meaning.

At present, healthcare providers often describe an illness or disorder with a wide variety of digital terms and codes in their systems. As a result, it takes time to interpret medical information and to process it in the 'next' digital care system when a transfer takes place. RIVM and the e-health expertise centre Nictiz recommend the preparation of a shared dictionary with three basic languages that supplement each other, which would cover most of the healthcare sector. This dictionary would be linked to the systems of the healthcare provider or the patient. The system will then use the dictionary to convert illnesses and disorders into unambiguous terms (and codes when relevant). This will reduce the administrative burden placed on the healthcare provider, reduce the number of errors made, and improve the safety and efficiency of the healthcare services.

RIVM and Nictiz also recommend using this shared dictionary for administrative and quality data. For statistical purposes, for example, it's important to ensure that national and international data with regard to illnesses and disorders is recognised and made available.

In this study, RIVM and Nictiz collaborated with relevant individuals from the field to identify opportunities for encouraging Semantic Unification. The recommendations have been discussed in September 2018 in the healthcare platform 'National Health Information Council', in which the government and healthcare sector collaborate in order to realise improved consistency and uniformity of information supply throughout the care chain. Participants in the National Health Information Council endorse the importance of Semantic Unification and recommend prudent application.

Remaining

Size
1.37MB