Kwaliteit van Gradko passieve samplers in het MAN-meetnet

Kwaliteit van Gradko passieve samplers in het MAN-meetnet

Go to abstract

Abstract

Het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) meet ammoniakconcentraties in de lucht op ongeveer 280 locaties in natuurgebieden, als onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De metingen worden uitgevoerd met passieve samplers van Gradko die elke maand verwisseld worden. Belangrijke voordelen van deze samplers zijn hun compactheid, onopvallendheid en de eenvoudige wijze van bemonsteren. Ook zijn zij goedkoper dan andere commercieel verkrijgbare samplers. Een nadeel is echter dat zij minder nauwkeurig zijn dan andere, duurdere samplers. Om dit nadeel te verhelpen, worden de Gradko-samplers elke maand gekalibreerd aan zes referentie-instrumenten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit die verspreid over Nederland staan opgesteld in gebieden met verschillende verontreinigingsniveaus. In dit rapport wordt de kwaliteit van Gradko passieve samplers onderzocht, voor en na de uitgevoerde kalibratie. Zonder kalibratie zijn de metingen van de Gradko-samplers systematisch te hoog, vooral in het lage concentratiebereik. Na kalibratie is deze systematische afwijking niet meer aanwezig. De kalibratieprocedure corrigeert de metingen ook voor meteorologische invloeden, wat de ruis in de metingen vermindert. De nauwkeurigheid van de gekalibreerde Gradko-metingen is dan goed vergelijkbaar met die van verschillende andere goedkope meettechnieken. Omdat de meetlocaties in publiek toegankelijke terreinen zijn geplaatst en het MAN gebruik maakt van de inzet van vrijwilligers en natuurbeheerders, is het eenvoudige en robuuste ontwerp van de Gradko-samplers zeer geschikt voor de toepassing in Nederlandse natuurgebieden.

Abstract

The Ammonia Measurement Network in Nature Reserves (MAN) measures ammonia concentrations in the air at approximately 280 locations in nature areas as part of the Integrated Approach to Nitrogen (PAS). The concentrations are measured using Gradko passive samplers that are exchanged every month. These samplers have a number of important advantages: their compactness, inconspicuousness and simple exchange. In addition, they are also cheaper than other commercially available samplers. A disadvantage, however, is that Gradko samplers are less accurate than other more expensive passive samplers. To overcome this disadvantage, the Gradko samplers in the MAN are calibrated every month to six reference instruments from the National Air Quality Monitoring Network located across the Netherlands in regions with varying pollution levels.

In this report, the quality of the Gradko passive samplers is investigated before and after the performed calibration. Without calibration, the measurements of the Gradko samplers are systematically too high, especially in the low concentration range. After calibration, this systematic difference is eliminated. The calibration procedure also corrects the observations for meteorological influences, which reduces noise in the measurements. The accuracy of the calibrated Gradko measurements is very similar to the accuracy of various other low-cost measurement techniques.

Because the measurement locations are in public areas and the MAN makes use of the efforts of volunteers and site managers, the simple and robust design of the Gradko samplers is perfectly suited for application in Dutch nature reserves.

Remaining

Size
6.76MB