Gamma radiation level measurements around the site of COVRA N.V. at Borsele with the MONET network in 2017

Gamma radiation level measurements around the site of COVRA N.V. at Borsele with the MONET network in 2017

Go to abstract

Abstract

Het gammastralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) te Borsele lag in 2017 onder het toegestane maximum van 40 microsievert per jaar. De hoogste vastgestelde jaardosis is 3,0 microsievert. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Het RIVM rapporteert jaarlijks in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en toetst of COVRA N.V. aan de vergunningseis voldoet. COVRA N.V. moet ervoor zorgen dat de blootstelling van personen buiten de terreingrens maximaal 40 microsievert per jaar is. Dat is in de kernenergiewetvergunning vastgesteld. Om de maximale effectieve dosis te berekenen wordt het gammastralingsniveau op twaalf locaties langs de terreingrens gemeten. Dit gebeurt met het door het RIVM beheerde MONET-meetnet. Van de metingen wordt vervolgens de natuurlijke achtergrondwaarde afgetrokken. De resulterende meetwaarde wordt gecorrigeerd met de zogeheten Actuele Blootstellings Correctiefactor (ABC-factor). Een ABC-factor hangt samen met de bestemming van het gebied waar de effectieve gammastralingsdosis kan worden opgelopen. Na de toepassing van de ABC-factor is de berekende maximale effectieve gammadosis 3,0 microsievert per jaar. Dit is ruim onder de maximaal toegestane jaarlijkse limiet. In dit rapport zijn de daggemiddelden van de metingen van de twaalf MONET-monitoren aan de terreingrens van COVRA N.V. in 2017 weergegeven. Ook wordt uitgelegd hoe voor elk meetpunt de natuurlijke achtergrondwaarde is bepaald.

Abstract

In 2017, the radiation level in 2017 caused by gamma radiation at the site boundary of the COVRA N.V., the Central Organisation for Radioactive Waste, was below the maximum permitted level of 40 microsievert per year. The maximum measured gamma dose is 3,0 microsievert per year. This is the result of measurements carried out by RIVM. RIVM is tasked by the Authority of Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) to annually report on whether COVRA N.V. meets the criterion set out in its operating license.

COVRA N.V. needs to ensure that the maximum effective dose received by persons outside the boundary of COVRA N.V. does not exceed 40 microsievert annually, as is stipulated in the operating license. In order to determine the maximum effective dose, the gamma radiation is measured at twelve locations along the site boundary. The measurements are carried out within the framework of the MONET monitoring network, which falls under the administrative management of the RIVM. The measurements are analyzed by subtracting the natural background value. The resulting measurement data are corrected with the so-called "Actuele Blootstelling Correctiefactor" (ABC-factor). An ABC-factor takes into account the specific use of the area where the gamma dose may be incurred. This translates into a maximum effective dose of 3.0 microsievert per year, which is far below the maximum permitted yearly gamma dose.

In this report the daily averages of the radiation dose recorded by the MONET-monitors at the boundary of COVRA N.V. in 2017 are shown, and an explanation is given of how the background level at each measuring location was determined.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
1393