Exploration of extremely-low frequency (ELF) magnetic fields near several sources : Supplementary measurements

Exploration of extremely-low frequency (ELF) magnetic fields near several sources : Supplementary measurements

Go to abstract

Abstract

In 2008/2009 heeft het RIVM op verzoek van de GGD'en metingen verricht bij bronnen van extreem-laagfrequente magneetvelden, zoals ondergrondse kabels, transformatorhuisjes en huishoudelijke apparaten. Als aanvulling hierop zijn in 2017/2018 metingen uitgevoerd bij opladers van elektrische auto's en fietsen, (transformatorhuisjes op) zonneparken, bij zonnepanelen (bij omvormers waar gelijkstroom in wisselstroom wordt omgezet), en bij enkele andere huishoudelijke apparaten. Als een apparaat of installatie aan staat, is een magneetveld aanwezig, waarvan de sterkte afhankelijk is van de bron en de afstand. De verkennende metingen geven een indruk van de veldsterkte op verschillende afstanden van de bronnen. Deze gegevens kunnen de GGD'en helpen vragen te beantwoorden over de magneetveldzone van andere bronnen dan de hoogspanningslijnen. De rijksoverheid hanteert een voorzorgsbeleid om geen nieuwe woningen bij bovengrondse hoogspanningslijnen te bouwen in de zone waar het jaargemiddelde magneetveld sterker is dan 0,4 microtesla. De Gezondheidsraad adviseerde in april 2018 om dit voorzorgsbeleid voort te zetten en te overwegen het beleid uit te breiden naar andere bronnen die tot langdurige blootstelling aan magneetvelden kunnen leiden. Mede daarom vragen mensen zich af hoe het zit met magneetvelden van andere bronnen dan hoogspanningslijnen. Onderzocht is vanaf welke afstand het magneetveld zwakker dan 0,4 microtesla wordt. Bij opladers van huishoudelijke apparaten is dat tot op een afstand van enkele centimeters van de bron het geval, bij transformators op zonneparken tot enkele meters. De jaargemiddelde waarde ligt lager dan de gemeten waarde. Een apparaat of installatie staat immers niet altijd (maximaal) aan en mensen bevinden zich niet het hele jaar dicht bij het apparaat of de installatie.

Abstract

In 2008/2009, RIVM performed pilot measurements of the ELF magnetic field in the neighbourhood of underground cables, substations, and household appliances. The measurements were made at the request of the Municipal Public Health Services (GGD). In 2017/2018, several supplementary measurements were conducted at the following locations: near chargers of electric cars and bicycles; at substations situated at solar parks; near solar inverters, where direct current is transformed into alternating current; near some additional household appliances. A magnetic field is present if the appliance or installation is switched on, the magnitude being dependent on the source and the distance. <br> <br>The pilot measurements give an impression of the field strength at different distances from these sources. The results should provide the GGD with information on ELF magnetic fields in order to answer questions from the public about sources other than overhead power lines. <br> <br>The Dutch government employs a precautionary policy of not building new homes near overhead power lines in the zone where the annual average magnetic field is stronger than 0.4 microtesla. In April 2018, the Dutch Health Council advised the government to continue this precautionary policy, and to consider expanding it to other possible sources of possible long-term exposure to magnetic fields. This is one of the reasons why people have raised questions about exposure to magnetic field other than those from overhead power lines. <br> <br>It was evaluated at what distance the magnetic field reaches 0,4 microtesla. For chargers of household appliances, this is the case up to a distance of several centimetres from the source; for transformers situated on solar power parks, up to several metres. The annual average value is lower than the measured values. An appliance or installation is not always used (at maximum capacity) and users are not always present near the appliance.<br>

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Remaining

Size
1751